A. VANOVERTVELDT & CIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A. VANOVERTVELDT & CIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.312.248

Publication

03/07/2014
Md Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

MONIT att D

 6 JUNI 2074

36- 'CM Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent, afd. KORTRIJK

2 7

ELGISCH

Griffie

Ondernemingsnr : 0413.312.248

Benaming

(voluit) : A. VANOVERTVELDT 8i CIE

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Leuzestraat 9, 8510 Bellegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, verlenging van

mandaten.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2/06/2014 blijkt dat de volgende mandaten

werden beindigd:

- het mandaat als bestuurder van de heer Dieter Vanovertveldt, wonende te 8850 Ardooie, Pittemsestraat

24;

en

- het mandaat als bestuurder van mevrouw Martine Deneve, wonende te 7740 Pecq, Rue du Rivage 47.

Deze mandaten nemen een einde vanaf 2/06/2014.

Uit voormelde notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2/06/2014 blijkt eveneens dat werden

benoemd als bestuurder, met ingang vanaf 2/06/2014 en voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de

gewone algemene vergadering van 2019:

- de heer Marc Vanovertveldt, wonende te 8510 Bellegem, Leuzestraat 9; en

mevrouw Monique Dochy, wonende te 8510 Bellegem, Leuzestraat 9,

Deze mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

Uit voormelde notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2/06/2014 blijkt tenslotte dat het mandaat als bestuurder van de BVBA Fimape, met zetel te 7740 Pecq, Rue de Lannoy 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0814.812.470, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vanovertveldt, werd verlengd met ingang vanaf 2/06/2014 en voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019.

Un de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van 2/06/2014 blijkt dat het volgend mandaat werd beindigd; het mandaat als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van mevrouw Martine Deneve, voornoemd, en dit met ingang van 2/06/2014.

Uit deze notulen blijkt eveneens dat de BVBA Fimape, voornoemd, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Vanovertveldt, met ingang van 2/06/2014 werd benoemd als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur, dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18)

Alle akten welke de vennootschap verbinden, anders dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, gerechtelijke akties, zowel eisende als verdedigende, en akten waaraan een openbare ambtenaar of ministerieel officier zijn medewerking verleent, inbegrepen moeten, behoudens uitdrukkelijke afvaardiging, ofwel door twee bestuurders ofwel door de gedelegeerd bestuurder ondertekend te worden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren,

Gedaan te Bellegem, op 2/06/2014

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Getekend:

BVBA Fimape, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vanovertveldt

Voor-

behouden

het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van !EBLu vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.11.2013, NGL 02.12.2013 13673-0461-019
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.11.2012, NGL 18.12.2012 12666-0332-019
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.11.2011, NGL 13.12.2011 11633-0585-019
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 03.12.2010 10620-0011-019
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 10.12.2009 09881-0067-018
02/12/2008 : KO026794
27/12/2007 : KO026794
22/12/2006 : KO026794
19/12/2006 : KO026794
14/12/2005 : KO026794
24/12/2004 : KO026794
02/01/2004 : KO026794
02/01/2003 : KO026794
26/01/2002 : KO026794
26/10/2001 : KO026794
19/01/2001 : KO026794
13/01/2000 : KO026794
13/02/1999 : KO026794
01/01/1997 : KO26794
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.11.2015, NGL 06.01.2016 16005-0301-018
01/01/1995 : KO26794
01/01/1993 : KO26794
01/01/1992 : KO26794
01/01/1990 : KO26794
01/01/1988 : KO26794
01/01/1986 : KO26794

Coordonnées
A. VANOVERTVELDT & CIE

Adresse
LEUZESTRAAT 9 8510 BELLEGEM

Code postal : 8510
Localité : Bellegem
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande