A.B. CONSULTING SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.B. CONSULTING SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.925.361

Publication

02/06/2014
Mod 2.0

Ondernemingsnr: 0474.925.361

Beneming

(voluit) : A.B. CONSULTING SERVICES

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Baron Ruzettelaan. 287  8310 BRUGGE

" Onderwerp akte: AFSLUITING IN VEREFFENING STELLING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 16 mei 2014, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULTING SERVICES" met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 287, RPR Brugge 0474.925.361, het. volgende heeft besloten

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

ct De voorzitter zet vooreerst uiteen dat hij de enige vennoot van de vennootschap is en dus de geheelheld

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt zodat dienvolgens deze vergadering geldig is samengesteld niettegenstaande de wettelijke formaliteiten van uitnodiging niet werden gevolgd. De vereffenaar verklaart en de' vergadering erkent dat er geen commissaris is, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch: , houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

10 pat blijkens proces verbaal van ondergetekende notaris In datum van twintig december tweeduizend en

ct : dertien beslist werd de vennootschap in vereffening te stellen met aanstelling van de heer BOUMDOUHA Alain

ct als vereffenaar, Deze akte werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien februari

" tweeduizend en veertien onder nummer 2014-02-10/0038729.

De vereffenaar verkreeg de meest uitgebreide machten tot het uitvoeren van zijn mandaat en namelijk deze

, voorzien artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

" Voormelde benoeming van vereffenaar werd gehomologeerd door de rechtbank van koophandel te Brugge

eq in datum van 09 januari 2014,

2 Dat bij akte verleden voor ondergetekende notaris op heden voorafgaandelijk aan deze, afgifte werd

gedaan van twee eigendommen aan haar vennoot, zijnde 1, de winkel, kant Koning Albert I laan en 2. de

eq

autostandplaats genummerd 04 op het gelijkvloers, samen met 181/1.000sten in de gemeenschappelijke delen

 waaronder de grond - in het appartementsgebouw genaamd 'Residentie BOUVERY staande en gelegen te Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 2, volgens titel en thans blijkens recent kadastraal uittreksel (van negen januari tweeduizend en veertien  artikelnummer 07141) gekadastreerd in de sectie A nummer 85 M 2, voor een oppervlakte van vierhonderd zevenennegentig vierkante meter (497 m2).

Dat huidige vergadering is bijeengekomen om te beslissen over volgende agenda

1 Kennisname, bespreking en goedkeuring van het verslag van de vereffenaar over de vereffening, de'

" =1 rekeningen en de stukken tot staving die overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen

dienen te worden voorgelegd;

" Flet plan voor de verdeling van de activa opgesteld conform artikel 190 1 van het Wetboek van ct

--gth Ven nootschappen_enlet akkoord=vonnis_omer_cl it plan

I 2 Dcharge van de vereffenaar.

ct

" =1 3 Sluiting van de vereffening.

Nadat voormelde uiteenzetting juist werd bevonden gaat de vergadering over tot de beraadslaging en neemt zij achtereenvolgens navolgende beslissingen,

ct VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING : Verzaking aan de wettelijke termijnen van artikel 194 van het

Wetboek Vennootschappen

Na door ondergetekende notaris te zijn gewezen op artikel 194 van het Wetboek Vennootschappen,

P: verklaren de vennoten voor zoveel als nodig te verzaken aan de wettelijke termijn van n maand gedurende'

dewelke zij overeenkomstig artikel 194 beschikken over een controle- en onderzoeksreoht betreffende de' rekeningen van de vennootschap en de stukken tot staving en verklaren zij hun individueel onderzoeksrecht,

voldoende te hebben kunnen uitoefenen en geengebruik te willen maken van hun recht zich te laten bijstaan

"

door een accountant of bedrijfsrevisor en verzoeken zij mij, notaris, uitdrukkelijk om de akte te verlijden.

"

Eerste 13eslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. NEERGELECID

Griffie Rechtbank Koophandel

21 MEI 2014

Gent AfdeU114ferugge

Dte-eriffte

E SI

Il

1.111111.111L1

luhI

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

...

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het verslag van de vereffenaar

over de vereffening, de rekeningen en stukken tot staving die overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van

Vennootschappen dienen te worden voorgelegd

De vergadering neemt tevens kennis van het plan van de activa opgesteld conform artikel 190 1 van het"

Wetboek van Vennootschappen en het akkoord vonnis over dit plan van de rechtbank te Brugge.

De vergadering verklaart daarbij geen opmerkingen te hebben en verklaart zonder enig voorbehoud of

reserve het verslag van de vereffenaar en de rekeningen goed te keuren.

De vergadering stelt in aansluiting op het verslag van de vereffenaar vast

- dat alle rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen van de vennootschap werden overgedragen

aan de vennoten

- dat de vennootschap thans noch bezittingen, noch schulden heeft

Tweede beslissing

De vergadering, na kennis te hebben genomen van voormeld verslag, beslist met eenparigheid van

stemmen, volledig dcharge te geven aan de vereffenaar, de heer BOUMDOUHA Alain, voornoemd, over zijn

beheer als vereffenaar van de vennootschap.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vereffening van de vennootschap definitief is ,

afgesloten en dat de BVBA "A.B. CONSULTING SERVICES" vanaf heden opgehouden heeft te bestaan zelfs

voor haar vereffening.

De boeken, documenten en geschriften van de vennootschap zullen neergelegd worden en gedurende ten

minste vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de sluiting van de vereffening, bewaard worden ten

huize van de vereffenaar, de heer 130UMDOUHA Alain, wonende te 8370 Blankenberge, Willem Tellstraat 73.

; De heer BOUMDOUHA Alain, voornoemd, verklaart bij deze dat indien er na de afsluiting van onderhavige

vereffening nog activa, hetzij passiva ten gunste of ten laste van de vennootschap zouden bestaan of ontstaan, deze respectievelijk ten gunste of ten laste van hem zullen vallen,

BIJZONDERE VOLMACHT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als bijzondere gemachtigde aan te stellen, het accountantskantoor TRIACCOUNT met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 287, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de macht afzonderlijk te handelen en met recht van t indplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen niet het oog op de wijziging en/of verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registraties als BTW-belastingplichtige of bij 'andere administraties.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt bezitting geheven.

VOOR UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd een afschrift, voor registratie, van de akte dd. 18/05/2014

Notaris Bernard Maertens te Brugge.

P:

...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2014 : BG093919
10/02/2014 : BG093919
22/05/2013 : BG093919
04/07/2012 : BG093919
04/05/2011 : BG093919
16/09/2010 : BG093919
31/05/2010 : BG093919
04/06/2009 : BG093919
16/06/2008 : BG093919
06/06/2007 : BG093919
04/06/2007 : BG093919
28/03/2006 : BG093919
07/03/2005 : BG093919
09/07/2004 : BG093919
18/09/2003 : BG093919

Coordonnées
A.B. CONSULTING SERVICES

Adresse
TORHOUTSE STEENWEG 201 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande