A.S.W.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.S.W.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 444.132.316

Publication

28/04/2014 : kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Eddy Baudry te Brugge, în zijn kantoor, op 14 maart 2014, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen : 1. Kapitaalverhoging met honderd vijfentwîntig-duizend honderd euro (€ 125.100) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduîzend euro (€ 62.000) op honderd zevenentachtigduizend honderd euro (€ 187.100), door Inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, op welke kapitaalverhoging werd ingeschreven door beide aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezit, en welke inschrijvingen volledig werden volgestort op een bijzondere rekening bij Belflus Bank; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

2. Aanpassing van artikel vijf der statuten, dat voortaan luidt als volgt:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd zevenentachtigduizend honderd euro (€ 187.100), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn op naam."

3. Aanpassing van het adres van de zetel in artikel twee der statuten aan de door de bijzondere algemene vergadering genomen beslissing tôt verplaatsing ervan naar het huidige adres, en aanpassing van de procédure tôt zetelverplaatsing aan de taalwetgeving.

4. Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer Gilbert Snauwaert, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 8, met ingang van 14-3-2014, en beslissing om hem kwijting te verlenen voor; de uitoefening van zijn mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar; herbenoeming tôt bestuurders voor de duur van zes jaar van de heer Snauwaert Wilfried en mevrouw Vandepitte Mariane, beiden wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Damse Steenweg 87.

5. De raad van bestuur werd opdracht gegeven om voormelde besluiten tôt uitvoering te brengen; ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister te vervullen, alsmede om de gecoôrdineerde tekst der statuten op te maken, Verder werd volmacht gegeven met recht van in de plaatsstelling, aan : Titeca Accountancy Brugge NV, Oude Oostendse steenweg 77, 8000 Brugge, en haar gevolmachtigden, om zorg te dragen aile formaliteiten ingevolge huidige verrichting en statutenwijziging, bij het ondememïngsloket, BTW administratie en overige

administratieve besturen.

In verband hiermee kunnen deze volmachthouders aile documenten ondertekenen en in het algemeen ailes

doen wat noodzakelijk of nuttîg îs.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Eddy Baudry

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coôrdinatie statuten

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 12.03.2014 14065-0280-017
29/05/2013 : BG073502
07/09/2012 : BG073502
31/01/2012 : BG073502
05/07/2011 : BG073502
07/09/2010 : BG073502
17/09/2009 : BG073502
17/06/2009 : BG073502
14/10/2008 : BG073502
31/08/2007 : BG073502
07/09/2006 : BG073502
29/09/2005 : BG073502
14/12/2004 : BG073502
05/12/2003 : BG073502
24/12/2002 : BG073502
08/10/2002 : BG073502
17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 11.09.2015 15586-0113-016
12/07/2001 : BG073502
02/04/1999 : BG073502
02/04/1998 : BG73502
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 14.06.2016 16182-0101-014

Coordonnées
A.S.W.

Adresse
DAMSE STEENWEG 87 8380 DUDZELE

Code postal : 8380
Localité : Dudzele
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande