A@S.COM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A@S.COM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.676.338

Publication

02/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens te leper op 31 maart 2014, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A@S.COM, met zetel te 8980 Zonnebeke, leperstraat 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer BTW BE-

0473.676.338 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig

september van het daarop volgende jaar.

De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar, aangevangen op 1 april

2013 te verlengen tôt 30 september 2014.

2/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand maart om zestien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering zal

gehouden worden in de maand maart van het jaar 2015.

3/ De vergadering besluit om artikel 14 van de statuten te herformuleren door schrapping van de verwijzing

naar de vennootschappenwet, dit ailes zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

4/ De vergadering besluit de modaliteiten met betrekking tôt de winstverdeling, ontbinding en de vereffening te wijzigen teneinde de ver-wijzingen naar de vennootschappenwet te schrappen en deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit ailes zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

5/De vergadering besluit de modaliteiten betreffende geschillenbeslechting en algemene schikkingen te

herformuleren, zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

6/Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de

vennootschap als volgt aan te passen:

-Artikel veertien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitge-breide bevoegdheid om aile daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van

de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingevai van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal/zullen de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, zullen zij elk afzon-derlijk optredend, de vennootschap

vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen

aan elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerder(s) en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden."

-Artikel negentien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde donderdag van de maand maart om zestien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op

hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoer-ders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergade-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

Oî eu

O ri

•M

'bti "eu CQ

ring bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het

vragen.

De oproepingen tôt de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij zullen geschieden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Op de agenda van deze vergadering kan de vaststelling van de prijs der aandelen overeenkomstig artikel negen van deze statuten voorzien zijn. Indien hieromtrent geen unaniem akkoord van de aanwezige vennoten wordt bereikt, wordt de prijs van de aandelen vastge-'steld op verzoek van de meest gerede partlj door de deskundigen aangesteld overeenkomstig de bepalingen van het hierna volgend artikel zesentwintig. De kosten verbonden aan deze procédure tôt prijsbepallng komen ten laste van aile vennoten in verhouding tôt hun aandelenbezlt op het ogenblik van de laatste jaarver-gadering.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

-Artikel tweeëntwiniig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig septem-ber van het daarop volgende jaar." -artikel vierentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdeien of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraag-de kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden."

-artikel vijfentwintîg van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingevai van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan-stelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter

bevesttgîng/homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap Wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dîent/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden. Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeien de vereffe-naars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar ver¬ houding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk ver-eist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophan-del te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen dîe nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tôt de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bâte van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

-artikel zesentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Voor aile geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tôt de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van

afziet.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem aile kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

-artikel zevenentwintig van de statuten wordt gewijzigd aïs volgt:

"Voor ailes wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek

van Vennootschappen."

7/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Michaël Mertens, notaris te leper

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte dd. 31 maart 2014 - de gecoôrdineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
14/10/2013 : IE039211
21/06/2012 : IE039211
21/10/2011 : IE039211
16/05/2011 : IE039211
05/03/2010 : IE039211
04/06/2009 : IE039211
13/02/2008 : IE039211
02/06/2015 : IE039211
09/01/2007 : IE039211
29/12/2005 : IE039211
22/12/2004 : IE039211
06/01/2004 : IE039211
03/04/2003 : IE039211
30/03/2016 : IE039211

Coordonnées
A@S.COM

Adresse
IEPERSTRAAT 210 8980 ZONNEBEKE

Code postal : 8980
Localité : ZONNEBEKE
Commune : ZONNEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande