ABDIJVRIENDEN

Association sans but lucratif


Dénomination : ABDIJVRIENDEN
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 550.925.554

Publication

29/04/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

+�

3 "a

co 0 X 0

O O) CM

_ço

CO CO

■4—'

&> 0

-I—'

_ç0

M 4304060*

Ondernemingsnr : 0550925554

Benaming

(voluit) : Abdijvrienden

(afgekort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Struyestraat 4

8902 leper (Voormezele)

België

Qnderwerp akte : Oprichting

Abdijvrienden

Vereniging zonder winstoogmerk

In oprichting

Struyestraat 4

8902 VOORMEZELE

De ondergetekenden:

Mortier Henk, Struyestraat 5, 8902 Voormezele

Catrysse Kathleen, Struyestraat 5, 8902 Voormezele Verbrigghe Carine, De Gheusstraat 1, 8902 Voormezele Sinaeve Johan, Struyestraat 4, 8902 Voormezele D'alleine Veerle, Struyestraat 4, 8902 Voormezele

Neergelegd

Griffie

Zijn overeengekomen op 23 april 2014 om in overeenstemming met de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 02 mei 2002 en latere wetswijzigingen de vereniging zonder winstoogmerk Abdijvrienden op te richten waarvan de statuten als volgt luiden:

Artikel 1. De vereniging draagt de naam Abdijvrienden.

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen. Heden is hij gevestigd te Struyestraat 4, 8902

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

D) 0 -Q

-I—«

3 "D

CO 0 X 0

_Ç0

•*—>

CO CO

-I—'

■*—>

_ç0

Luik B -vervolg

Voormezele. Deze vereniging ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement van West-Vlaanderen.

Artikel 3. De vereniging heeft tôt doel organiseren van een wijkfeest, wijkactiviteit, allerhande evenementen opzetten en tijdens die evenementen kunnen dranken en hapjes worden verkocht.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan aile roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er aile eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe aile nuttige rechtshandelingen en daden stellen, overeenkomsten sluiten, contracten ondertekenen, met expliciet inbegrip van verzekeringspolissen, goederen in huur nemen.

Zij kan individuele overeenkomsten zowel met privé- als met rechtspersonen afsluiten, om welke redenen ook, subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden en zelf als vertegenwoordiger optreden.

Artikel 4. De vereniging werd opgericht voor onbepaalde tijd en kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 5. De vereniging moet minstens 3 werkende leden tellen.

De oprichters zijn de eerste werkende leden van de vereniging.

Als lid kan tôt de vereniging toetreden elke natuurlijke of rechtspersoon.

Wie lid wil worden dient zijn verzoek om toelating schriftelijk of mondeling te richten aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist vrij over elk verzoek tôt toetreding.

Er wordt geen lidmaatschapsbijdrage betaald door de leden.

De leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken door dit mondeling of schriftelijk te laten weten aan de raad van bestuur. Het lid moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Uittredende en rechtverkrijgenden van overleden leden hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.

Het lid dat goederen of waarden aanbrengt kan evenwel bedingen dat het aangebrachte, ingeval de vereniging ophoudt te bestaan of ingeval het lid ophoudt van de vereniging deel te maken, kan worden teruggevorderd.

De leden van de vereniging kunnen op de zetel van de vereniging aile stukken inzien zoals verslagen, boekhoudkundige stukken, ...

Artikel 6. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens 3 bestuurders, die lid zijn van de vereniging.

De bestuurders worden vrij gekozen onder haar leden en worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris zijn automatisch voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de algemene vergaderingen.

ledere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de raad van

bestuur.

De bestuurders zijn afzetbaar door de Algemene Vergadering.

De raad van bestuur stelt jaarlijks een begroting op die ze ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

D) 0 -Q

-I—«

3 "D

CO 0 X 0

�F

_Ç0

•*—>

CO CO

-I—'

■*—>

_ç0

Luik B -vervolg

De raad van bestuur is bevoegd voor aile aangelegenheden waarvoor de Algemene Vergadering niet krachtens de vzw-wet bevoegd is.

De raad van bestuur heeft ook als taak om de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen.

Elke bestuurder kan alleen zijn bevoegdheid uitoefenen.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tôt het vervullen van de hun gegeven opdracht en tôt de tekortkomingen in hun bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.

De raad van bestuur beslist als een collège: de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn en daarvan een gewone meerderheid moet mee akkoord gaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collège, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen kan handelen.

Artikel 7. De Algemene Vergadering is samengesteld uit aile werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door de secretaris en is bevoegd voor de punten bepaald in de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 02 mei 2002 en latere wetswijzigingen:

. De goedkeuring van de statuten

. De goedkeuring van de wijziging van de statuten

. De benoeming en afzetting van bestuurders

. De benoeming en afzetting van de commissaris en het bepalen van de bezoldiging ingeval een

bezoldiging wordt toegekend

. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen

. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen

. De ontbinding van de V.Z.W.

. De uitsluiting van een werkend lid

. Aile gevallen waarin de statuten dit vereisen

Aile werkende leden worden schriftelijk (per brief, per mail, per aangetekende brief, ...) opgeroepen ten minste acht dagen voor de vergadering.

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. De wet kan wel strenge vereisten opleggen inzake stemmen en aanwezigheden.

De notulen van de Algemene Vergadering worden genomen in een ten zetel van de vereniging gehouden register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de ondervoorzitter, de secretaris en de leden die

het wensen.

Belanghebbende derden kunnen de beslissingen van de Algemene Vergadering inzien op het zeteladres, na een vooraf te maken afspraak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

D) 0 -Q

-I—«

3 "D

CO 0 X 0

�F

Luik B -vervolg

Artikel 8. Het boekjaar van de vereniging loopt van 01 januari tôt 31 december.

Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op. Deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de verenging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.

Artikel 9. De V.Z.W. kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden.

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering of door de vereffenaars.

De activa worden, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft.

Artikel 10. Voor aile gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de V.Z.W.- wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen toepasselijk.

Opgemaakt in 3 exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de oprichtingsvergadering, gehouden te Voormezele op 23 april 2014.

_Ç0

•*—>

CO CO

-I—'

■*—>

_ç0

Mortier Henk Catrysse Kathleen Verbrigghe Carine Sinaeve Johan

Abdijvrienden

Vereniging zonder winstoogmerk

In oprichting

Struyestraat 4

D'alleine Veerle

8902 VOORMEZELE

Akte van Raad van Bestuur:

De oprichters beslissen bij eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur

Veerle D'alleine, geboren te leper op 13 juli 1973, wonende te Struyestraat 4, 8902 Voormezele Kathleen Catrysse geboren te leper op 17 oktober 1972, wonende te Struyestraat 5, 8902 Voormezele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

D) 0 -Q

-I—«

3 "D

CO 0 X 0

�F

_Ç0

•*—>

CO CO

-I—'

■*—>

_ç0

Luik B -vervolg

Carine Verbrigghe geboren te Poperinge op 30 juni 1963, wonende te Gheusstraat 1, 8902 Voormezele

De raad van bestuur is bevoegd voor aile aangelegenheden waarvoor de Algemene Vergadering niet krachtens de vzw-wet bevoegd is.

De raad van bestuur beslist als een collège: de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn en daarvan een gewone meerderheid moet mee akkoord gaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collège, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, die alleen kan handelen.

Opgemaakt te Voormezele op 23 april 2014

Veerle D'alleine

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ABDIJVRIENDEN

Adresse
STRUYESTRAAT 4 8902 VOORMEZELE

Code postal : 8902
Localité : Voormezele
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande