ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.366.291

Publication

23/03/2012
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op negen maart tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden, blijkt hetgeen volgt

1, Vennoten

sm

1. Mevrouw VERCRUYSSE Nele Germaine Prudent, geboren te Kortrijk op 28 januari 1959, rijksregister

nummer 59.01.28-402.04, echtgenote van de heer Ciers Gino Octaaf, geboren te Kuurne op 23 juni 1958, niet wie zij gehuwd is onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge huwcontract verleden voor notaris Yvan Denys te Avelgem op 26 augustus 1982, ongewijzigd gebleven, wonende te 8531 Hulste, Brugsesteenweg 49.

2. Benaming: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE".

3. Zetel: te 8531 Hulste, Brugsesteenweg 49.

4. Doel:

411 De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met

anderen, en alle deontologisch verantwoorde aanverwante activiteiten, mandaten, functies en opdrachten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals er onder meer (maar niet limitatief) zijn het publiceren van

eau artikels en boeken, het verstrekken van juridische adviezen, het geven van onderwijs, het uitvoeren van

gerechtelijk opdrachten en het optreden als bestuurder, vereffenaar, arbiter, curator, bewindvoerder of (schuld)bemiddelaar.

De vennootschap kan aile opdrachten uitvoeren en het beroep van advocaat uitoefenen zowel binnen Belgi als binnen de Europese Gemeenschap en kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap mag verhuren en onderverhuren, zakelijke rechten of de volle eigendom van een gebouw verwerven met als doel haar maatschappelijke zetel daar te vestigen, een exploitatiezetel op te richten of het bewonen van het gebouw door de zaakvoerders en hun gezinsleden als hoofd- of secundaire woonplaats.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

4a zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen vormen en voor zover dit alles in

overeenstemming is met de deontologie.

5. Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO,

vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel

vertegenwoordigend nlhonderdzesentachtigste deel van het maatschappelijk kapitaal,

6. Samenstelling:

.~, De aandelen zijn door de oprichter onderschreven tegen pari :

Pa. Mevrouw Vercruysse Nele, voor achttienduizend zeshonderd euro, waarvoor haar honderdzesentachtig

aandelen worden toegekend; zij verklaart op de door haar beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in specin: twaalfduizend vierhonderd euro.

Zodoende beschikt de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro en is elk aandeel volstort voor minimum nlvijfde.

Deze gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank met nummer BE65 7380 3487 8996.

7. Duur:

De vennootschap wordtopg<ericht voor onbeperkte duur met ingang,vanaf heden,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

111111111111111111

*12061899*

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit); ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugsesteenweg 49 8531 Hulste

Onderwerp akte : OPRICHTING-BENOEMINGEN

(-(, 36G. e..4.

MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VEERGELE.C.r-)

13. 03. 2012

F~ECI i7EW-ffiC7oP~; ~~ KC?l ~fJY

I

8. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, die advocaat dienen te zijn.

Elke zaakvoerder heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.

9. Benoemingen:

Als niet-statutair zaakvoerder voor de duur der vennootschap wordt eenparig benoemd door de oprichter, mevrouw Vercruysse Nele, voornoemd, die alhier aanvaardt, en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

10. Volmacht:

Er wordt beslist volmacht te geven aan "Accountancy Johan Dewaele BVBA", te 8790 Waregem, Garenstraat 9, of een van haar bedienden, lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de aanvraag en de eventuele wijzigingen achteraf op het ondernemingsloket, de fiscale administraties en voor de aanvraag van het ondernemingsnummer, alsook voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, met recht van indeplaatsstelling.

11, Jaarvergadering:

De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal - behoudens andersluidende bijeenroeping - gehouden worden op de LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND JUNI OM ACHTTIEN UUR op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in tweeduizend en dertien.

12. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap begint op n januari en eindigt op eenendertig december daarna.

Elk jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden door de

zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting,

opgemaakt.

Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op heden en zal warden afgesloten op eenendertig december

tweeduizend en twaalf.

13. Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verklaart de verschijner ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit de overeenkomsten door haar aangegaan vanaf n januari tweeduizend en twaalf ten name van de vennootschap in oprichting en voor rekening van deze laatste. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

14. Mevrouw Vercruysse Nele, voornoemd, verklaart in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap dat, wanneer de BVBA ADVOCATENKANTOOR NELS VERCRUYSSE zou benoemd worden tot zaakvoerder of bestuurder in een andere vennootschap, mevrouw VERCRUYSSE NELE benoemd wordt tot vaste vertegenwoordiger die zal optreden telkens de BVBA ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE optreedt in haar hoedanigheid van zaakvoerder of bestuurder in een andere vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk; expeditie akte oprichting.

Martine Vandemaele, notaris.

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2015
ei POP tt t

Ibr4ith In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

19 EES. 2015

Rechtbank " -..... P ANDEL Gent, afd. KORTRIJK

111111111

15 3526

Griffie

Voor-behoude aan hel Belgiscl Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844.366.291

Benaming {voluit) : ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brugsesteenweg 49, 8531 Holste, Belgi

{volledig adres)

Onderwerpen) akte :Quasi-inbreng

Tekst :

Verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan bij het verkrijgen door de vennootschap na haar oprichting, van belangrijke vermogensbestanddelen, toebehorend aan haar oprichters.

(Art. 220-222 Wetboek van Vennootschappen)

Nele Vercruysse

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.08.2015, NGL 30.08.2015 15566-0531-010

Coordonnées
ADVOCATENKANTOOR NELE VERCRUYSSE

Adresse
BRUGSESTEENWEG 49 8531 HULSTE

Code postal : 8531
Localité : Hulste
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande