AGENCE GOENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGENCE GOENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.261.762

Publication

02/06/2014
" e'ec-r

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ModMrd 11.1

In de bijlagen bij het BeIgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N-cr ri G CeE Gb

Griffie Rechtbank Koophandel

21 MEI 2014

Gent AfdeliDgfBteugge

Ondernemingsnr : 0446.261.762

Benaming

(voluit) . AGENCE GOENS

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel te 8420 Wenduine, Kerkstraat 22

(volledig adres)

Onderwerp akte: Fusie - buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 30 april 2014 "Geregistreerd te Oostende 1 op 9 mei 2014, drie bladen, geen verzendingen, boek 773 bled 28 vak 13. Ontvangen: vijftig euro ( 50,00), de Adviseur (getekend) Heidi Gryson".

Dat met unanimiteit volgende beslissingen werden genomen:

(1) goedkeuring van het fusievoorstel, waarin voorgesteld werd dat de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "AGENCE GOENS" door fusie wordt overgenomen door de gewone commanditaire vennootschap "VASTGOED BEAUFORT", naar aanleiding van het verwerven door "VASTGOED BEAUFORT"' van aile aandelen van "AGENCE GOENS". Het betreft met name een `geruisloze fusie' waarbij het volledige vermogen van "AGENCE GOENS", zowel de rechten als de verplichtingen zoals deze blijken uit de staat van activa en passive afgesloten op 31 december 2013, worden overgenomen door de vennootschap "VASTGOED BEAUFORT". Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen vanaf 1 januari 2014 zijn voor rekening van de vennootschap "VASTGOED BEAUFORT".

Voor eensluidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge

111,1111

beh aa Be Sta-

II

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/04/2014 : BG074868
08/04/2014 : BG074868
29/07/2014 : BG074868
26/06/2013 : BG074868
06/08/2012 : BG074868
25/04/2012 : BG074868
04/11/2011 : BG074868
20/04/2011 : BG074868
25/11/2010 : BG074868
06/08/2010 : BG074868
08/09/2009 : BG074868
21/08/2008 : BG074868
31/07/2007 : BG074868
13/10/2006 : BG074868
12/07/2005 : BG074868
28/07/2004 : BG074868
17/11/2003 : BG074868
22/08/2002 : BG074868
23/02/2002 : BG074868
31/10/2000 : BG074868
01/01/1997 : BG74868
25/01/1992 : BG74868

Coordonnées
AGENCE GOENS

Adresse
KERKSTRAAT 22 8420 WENDUINE

Code postal : 8420
Localité : Wenduine
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande