AIB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AIB
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 867.323.421

Publication

20/01/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 15.01.2014 14009-0147-044
14/08/2013
' V ,

d. "

Voor

behoud

aan hi

Belgis

Staatsb

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I ~ - ,

- c t'a,~

NEEPIGELEGD

2 6. 07. 2013

RECHT KDierANDEl.

r'

VA il

" 13127875+

MON(

07

,BELGISC

Oridernemingsnr : 0867.323.421

Benaming

(voluit) : AIB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap.

r, t=.

.Zetel : 8500 Kortrijk, Minister Vandarr Peereboomlaan 68

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur - machten

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 19 juni 2013 en de daaropvolgende raad van bestuur de dato: 19 juni 2013, blijkt:

I. de herbenoeming tot bestuurder, en dit voor een periode ingaand op 19 juni 2013 en eindigend

onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, van:

- De BVBA "ELKOVAS", BTW BE 0458.701.815, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

mevrouw Elodie SEYS

Mevrouw Eva SEYS

- De heer Koenraad SEYS

Het mandaat als bestuurder in hoofde van mevrouw Eva SEYS en in hoofde van de heer Koenraad SEYS

zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Il. de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de BVBA "ELKOVAS", BTW BE 0458.701,815, en dit voor een periode ingaand op 19 juni 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks' bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het openen; van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, zonder beperking van bedrag,

Voor de BVBA "ELKOVAS", gedelegeerd bestuurder

Elodie SEYS, zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/01/2015
Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AIB

Ondernemingsnr : 0867.323.421 Benaming

(voluit) : (verkort)

MONITEI. R BELGE

30-1[ - Z011i

ELGISCH S TAATSBLA

NEERGELEGD

2 3 0 . 1014

D Gent, afd. KORTRIJK Rechtbank van Ki.Xr FIANDEL Griffie

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MINISTER VANDEN PEEREBOOMLAAN 68, 8500 KORTRIJK (volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de jaarvergadering van 26 juni 2014 blijkt de herbenoeming van de BV o.v.v. CVBA Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren, (B1W BE-0462.836.194 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donskt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151a bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op 26 juni 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA Elkovas

Elodie SEYS - vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder

~

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 17.07.2013 13321-0356-040
08/03/2013
ab' Mod Wort! 11.1

_~--- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

" 1303 77

i BU

NEERGELEGD

27. 02. 2013

U BA

REUT

KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0867.323.421

Benaming

(voluit) : AGO INTERIM BELGI

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Minister Vanden Peereboomlaan 68, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging benaming - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op zes

en twintig februari tweeduizend en dertien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "AGO INTERIM BELGI",met zetel te Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 68,

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0867.323.421 en BTW-plichtig onder het

nummer BE0867.323.42't .

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

L De vergadering van vandaag volgende agenda heeft

Agenda

1, wijziging van de benaming van de vennootschap in "AIB";

2, vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten als gevolg van de naamwijziging.

IL Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat aile kapitaalaandelen vertegenwoordigd zijn. Alle bestuurders evenals de commissaris, zijn aanwezig of vertegenwoordigd of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

III. Om de vergadering bij te wonen, moeten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen hebben naar artikel 20 van de statuten.

IV. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, voor wat de statutenwijzigingen betreft en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

V. Ieder kapitaalaandeel recht geeft op n stem.

VI. De vennootsohap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VII. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. De vennootschap als commissaris aangesteld heeft: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt  Roobrouck  Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te Torhout, Lichterveldestraat 39a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oostende onder nummer 0462.836.191 en BTW-plichtig onder nummer BE0462.836.191. Opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Hedwig VANDER DONCKT & C, Bedrijfsrevisor". De algemene vergadering van 8 december 2003, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch. Staatsblad onder nummer 2004-01-1410005933, zette haar vorm om in de huidige en wijzigde haar benaming in de huidige. De commissaris wordt voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd door de heer Hedwig Claude Andres VANDER DONCKT, geboren te Izegem op 16 december 1952 (rijksregisternumreer; 52.12.16-079.35), kantoor houdend te Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42 en wonend te Torhout, Hogestraat; 99.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG 15 SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig; werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

ehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Eerste Besluit,

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "AIB",

(,,,)

Tweede Besluit.

Naar aanleiding van voormelde naamwijziging besluit de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten

te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt

de naam "AIB".

De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de

benaming "Ago Interim Belgi".

De algemene vergadering van:11 december 2007 zette haar vorm om in de huidige.

De algemene vergadering van 26 februari 2013 wijzigde haar benaming in de huidige.."

Aile hierboven genomen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte wijziging benaming  wijziging

statuten de dato zes en twintig februari

tweeduizend en dertien;

-twee aangehechte volmachten;

- gecordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12268-0511-041
03/08/2011
MOd 2.7

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNEEr?GEI..EGO.,

11 07, 1 C ~'~~

RECHTB ~pF {ANDEL j

~it, ti'

I"

~Ondernemingsar: 0867.323.421

Bene ini

(voluit) : AGO INTERIM BELGI

Rechtsvorrn : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zete : 8500 Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 68

Onderwam ete : HERBENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG I BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de jaarvergadering van 24 juni 2011 blijkt :

- de herbenoeming van de BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren" met zetel te Lichterveldestraat 39 bus a, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer VANDER DONCKT Hedwig, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op 24 juni 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

- de vaststelling van het ontslag aangeboden door mevrouw Elodie SEYS, Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef 19, als bestuurder, ontslag ingaand onmiddellijk na de jaarvergadering van 24 juni 2011;

- de benoeming van de heer Koenraad SEYS, Kortrijk (Marke), Cannaertstraat 25, als bestuurder voor een

termijn ingaand op 24 juni 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2013;

Het mandaat van bestuurder van de heer Koenraad SEYS zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA ELKOVAS

Elodie SEYS

Vaste vertegenwoordiger / zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0460-037
05/03/2015
~ Mod woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- iH 1111111 1111111111111111111

behoude *15035302*

aan het

Belgisct

StaatsblaNEERGELEGD

20Fte.2015

Rechtbank ........,_,OPHANDEL et ,fied. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0867.323.421

Benaming

(voilait) AIB

(verkort)

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel 8500 Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 68

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 12 januari 2015 blijkt dat de zetel van de vennootschap

verplaatst werd van 8500 Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 68 naar 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23, en

dit met ingang van 13 januari 2015.

De gedelegeerd bestuurder

Voor de BVBA ELKOVAS

Elodie Seys

Zaakvoerder 1 vaste vertegenwoordiger

lagen-bij het Belgisctrtantsbld 05703/2 IS - Annexes au IVlnitr bTj

Op de laatste biz eren Luik i3 vermelden Recto Naam en hoedanigheid ian de instrumenterende notaris, hetzij van de oerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 15.07.2010 10307-0534-036
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.06.2009 09292-0099-036
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 03.07.2008 08341-0073-036
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.07.2007, NGL 30.07.2007 07490-0001-036
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.08.2006, NGL 31.08.2006 06765-0129-026
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 14.07.2016 16324-0242-042

Coordonnées
AIB

Adresse
WOLVENSTRAAT 23 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande