#CRW4U

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : #CRW4U
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.402.611

Publication

02/01/2014
Voc

beho&

aan

Belgi

Staats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

~

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'1Vl:eiejwiR d li er 1R`+,Yt

.~.0

r+E}chtbarltZ

E, 4gge

p 1 8 f C. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : o 9/3 90-2 141 Benaming

(voluit) : #crw4u (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 945

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op 13 december 2013 waarvan het huidig uittreksei is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, blijkt :

Dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken :

- Oprichters : 1' De Heer TOURNOY Alain Louis, geboren te Oostende op 28 mei 1966, rijksregistemummer 68.05.28-213.22, wonende te 8400 Oostende, Troonstraat 91 bus 4; 2 De Heer HOORELBEKE Glenn Louis Andr, geboren te Oostende op 20 september 1974, rijksregistemummer 74.09.20-159.82, echtgenoot van Mevrouw VAN DRIESSCHE Sylvia Blanche Maria, wonende te 8400 Oostende, Vindictivelaan 7 bus 901.

- Naam : "#crw4u";

- Zetel : 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 945;

- Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

1. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, o.a. :

- Het geven van bedrijfsopleidingen aan arbeiders, bedienden en managers in de meest diverse materies.

Het verrichten van alle activiteiten als managed service provider op het gebied van human resources, het cordineren van in- en outsourcing van personeel, dienstverlening, het sluiten van voor dit doel noodzakelijke; contracten.

- Het verrichten van Human Resources Outsourcing; het overnemen van allerlei HR activiteiten, maar niet? beperkt tot rekruteringsactiviteiten en selectieprocedures

- Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en opvolgen; van het beleid in de meest diverse sektoren uit de nijverheid en dienstensector (o.a, alle werkzaamheden op het; gebied van personeelsbeleid, management consult, financieel beleid, public relations service, marketing,. publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een "missie", businessplans en een image-building voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard).

- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren.

- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.

- Meer bepaald aile apparatuur en diensten leveren die verband hebben met informatica met inbegrip van de handel in zowel hard- als software.

- Aan- en verkoop, import en export van alle goederen in de meest ruime zin.

- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het sekretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer van ondernemingen.

- Het optreden van tussenpersoon in de handel.

2.Het verlenen van advies bij en het opzetten van reclame- en promotiecampagnes.

3.Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, de uitvoering, reclame, publiciteit, marketing, voor persacties en evenementen.

4.De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie van en voor : speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties-

MIS nui

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

en feesten, congressen, lezingen, seminaries, incentive-reizen in binnen- en buitenland, modeshows, trim- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere

5. Voor eigen rekening : een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden* in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in Belgi als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook.

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde aktiviteiten.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding.

Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.

De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van n of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industrile, commercile, financile, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vernielde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

- Duur : De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.

- Kapitaal : is vastgesteld op 18.600,00 EUR. Het is verdeeld in 300 aandelen zonder nominale waarde, en is volstort (KBC) ten belope van 6.200,00 EUR als volgt :

De Heer TOURBOY Alain, voormeld, verklaart een bedrag van vierduizend zeshonderd vijftig euro (4.650,00 ) te hebben volstort, zodat hij nog een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 ) zal dienen te volstorten.

De Heer HOORELBEKE Glenn, voormeld, verklaart een bedrag van duizend vijfhonderd vijftig euro (1.550,00 ) te hebben volstort, zodat zij nog een bedrag van drieduizend honderd euro (3.100,00 ) zal dienen te volstorten.

- Boekjaar : vangt aan op n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

- Jaarlijkse Algemene Vergadering : De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om zeventien uur (17H00).

- Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts n zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om aile handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennoctschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

- Winstverdeling : Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de

zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s). Algemene vergadering

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

De comparanten verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

1. Benoeming zaakvoerder

De algemene vergadering stelt aan tot onbezoldigde niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur :

1) De Heer HOORELBEKE Glenn Louis Andr, geboren te Oostende op 20 september 1974,

rijksregistemummer 74.09.20-159.82, wonende te 8400 Oostende, Vindictivelaan 7 bus 901.

De Heer HOORELBEKE Glenn, voormeld, aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TONY PARKER", met zetel te 8400 Oostende, Troonstraat 91 bus A, ingeschreven in het RPR Brugge - afdeling Oostende onder nummer 0440.979.420;

Opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Paul Vander Heyde, destijds notaris te Oostende, op 28 juni 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna onder nummer 482.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Ides Henri Vander Heyde, geassocieerd notaris te Oostende, op 21 maart 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april 2006 onder nummer 06060532.

Alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder de Heer TOURNOY Alain Louis, geboren te Oostende op 28 mei 1968, rijksregistemummer 68.05.28-213.22, wonende te 8400 Oostende, Troonstraat 91 bus 4, benoemd tot zaakvoerder in voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd als voormeld.

Als vaste vertegenwoordiger van deze zaakvoerder wordt aangeduid de Heer TOURNOY Alain, voormeld. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TONY PARKER", voormeld, aanvaardt uitdrukkelijk haar mandaat.

2. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar begint op heden, en zal afgesloten worden op 31 december 2014.

De eerste jaarvergadering zal bijgevolg op de vierde vrijdag van de maand juni 2015 gehouden worden.

3. Benoeming commissaris.

De leden van de vergadering verklaren dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 141 paragraaf 2, van het Wetboek van Vennootschappen. Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris-revisor aan te stellen.

4. Overname van verbintenissen.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

5. Volmacht.

De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de tekst der statuten, en stelt BVBA Vercruysse & Partners, te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, BTW BE0450.113.256, vertegenwoordigd door de Heer Jan Vercruysse of de Heer Pascal Tourlemain, aan tot bijzondere lasthebber, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt al het nodige te doen om alle wettelijke en administratieve instanties te contacteren, de inschrijving van de vennootschap bij een KMO-toket na te streven, vestigingsgetuigschriften, belastingen & ondernemingsloketten, aile BTW-formaliteiten te vervullen en aan te vragen, en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen en in te dienen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Voor eensluidend analytisch ulttreksel 

(getekend geassocieerd notaris Pierre De Maesschalck)

Worden tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie van de akte;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0085-015

Coordonnées
#CRW4U

Adresse
NIEUWPOORTSESTEENWEG 945 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande