'T EILAND

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T EILAND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.918.882

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 20.06.2014, NGL 25.06.2014 14217-0423-010
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 06.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0121-012
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 23.04.2012, NGL 23.05.2012 12124-0563-014
03/01/2011
11111111111011011111 d

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

INGEW4OMEN TER GIUFIrIL

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 DEC. 2010

Ondernemingsnr : 0425.918.882

Benaming : (voluit) N.V. ' T EILAND

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wulpendammestraat, 164

8630 Veurne

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging en omzetting naar BVBA

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op

eenentwintig december tweeduizend en tien, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene

vergadering gehouden werd de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "N.V. ' T EILAND ",

waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Veurne, 8630 Veurne, Wulpendammestraat

164 nummer 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 425.918.882.

AFWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMING

De vergadering neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam te wijzigen van " N.V. ' T EILAND " naar

"' T EILAND "

Aanpassing van de statuten.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel n van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel n: de naam van de vennootschap luidt : "' T EILAND" naamloze vennootschap.

TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal beginnen op n

december om te eindigen op dertig november van het daaropvolgende jaar.

Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot dertig

november tweeduizend en elf.

Aannassin2 van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel twee en twintig te wijzigen als volgt:

Artikel 22- Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op een december en eindigt op dertig november van het

daaropvolgende jaar.

DERDE BESLUIT: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID.

Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van vijftien december

tweeduizend en tien dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over

de staat van actief en passief van de vennootschap per een en dertig december tweeduizend en tien hetzij

minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennoot-

<; schappen.

ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor van vijftien december tweeduizend en tien luidt als volgt :

5. Besluit.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding heeft plaatsgehad

van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2010 die onder de

verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV ' T Eiland werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van de netto-actief heeft

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 2.005.447,14 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 1.787.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV ' T EILAND in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 0/O1/2011- Annexes du Moniteur belge

Roeselare, 15 december 2010.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE.

Beide verslagen blijven aan huidige akte gehecht en worden tevens neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel samen met een expeditie van deze akte.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Naamloze vennootschap " N.V ' T EILAND " om te zetten in Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ` T EILAND " met ingang van heden. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ` T EILAND " is de voortzetting van de naamloze vennootschap " N.V. ` T EILAND " met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel, de zetel, de duur van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig december

tweeduizend en tien waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze vennootschap" N.V. ` T EILAND" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ' T EILAND".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ' T EILAND "

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ` T EILAND " zal de boekhouding en de

boeken die door de naamloze vennootschap

" N.V. ` T EILAND" gehouden werden, voortzetten.

"

Ingevolge de omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap " N.V. ` T EILAND "omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ' T EILAND ", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten , dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die eenvoudig in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de coperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ieder aandeel van de naamloze vennootschap zal vervangen worden door een nieuw aandeel zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT:

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Vervolgens verklaren de verschijners, met eenparigheid van stemmen, de statuten van de omgevormde vennootschap te vervangen door volgende tekst die vanaf heden van kracht zal zijn voor de vennootschap:

Statuten :

TITEL I  RECHTSVORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam :

"`T EILAND".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 164.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in Belgi, bij enkel besluit

van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in Belgi en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL.

Deyennootschap heeft tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De aan- en verkoop alsmede herstelling en de huur en verhuur van landbouwmachines en toebehoorten; de aan- en verkoop van landbouwprodukten, sproeistoffen en aanverwante produkten; het kweken van en de handel in, runderen. varkens en pluimvee; alsmede de met voormelde aktiviteiten gepaard gaande landbouwbedrijvigheden. loonbedrijven en huur en verhuur van gronden en weiden. "

Dit alles in de meest uitgebreide zin hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekeningen van derden, inbegrepen alle commercile, industrile. financile en burgerlijke, verhandelingen van onroerende of roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, alsook het tussenkomen in financile verrichtingen van derden. er deel in te nemen en er waarborgen voor verstrekken; en met dien verstande dat de vennootschap haar doel mag verwezenlijken zowel buiten als in Belgi op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend (1.787.000) euro en is verdeeld in duizendtweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts

plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de

vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene

vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Elk belet zaakvoerder mag aan n zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, n voor hem en n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buite rechte. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand april om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

BOEKJAAR.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op een december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantimes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIOUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS.

Onmiddellijk na de omzetting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat de vergadering ontslag verleent op hun verzoek aan de heer Ignace DEBANDT, voornoemd, als bestuurder

" van de Naamloze vennootschap " N.V. ' T EILAND "en dit met ingang van dertig juni tweeduizend en tien en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

, Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

. Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

mevrouw Liliane STEEN , voornoemd, als bestuurder van de Naamloze vennootschap " N.V. 'T EILAND "en dit met ingang van heden en er wordt hen beiden tevens dcharge gegeven van het tot op heden uitgeoefend mandaat.

ZESDE BESLUIT:BENOEMING NIET  STATUTAIRE ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk na de omzetting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder:

Mevrouw Liliane STEEN voornoemd. "

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet

getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. "

De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

; Voor ontledend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte -1- bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 15 december 2010

met verslag van actief en passief per 30 september 2010 + verslag van de bedrijfsrevisor BDO

Bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA vertegenwoordigd door Bertin Pouseele van 15 december 2010

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.07.2010, NGL 23.07.2010 10338-0378-015
05/01/2010 : VE028740
26/05/2009 : VE028740
08/05/2008 : VE028740
16/05/2007 : VE028740
16/05/2007 : VE028740
01/07/2005 : VE028740
22/07/2004 : VE028740
06/05/2004 : VE028740
14/08/2003 : VE028740
19/12/2002 : VE028740
05/11/2002 : VE028740
07/07/2000 : VE028740
20/02/1997 : VE28740
01/01/1986 : VE28740

Coordonnées
'T EILAND

Adresse
WULPENDAMMESTRAAT 164 8630 VEURNE

Code postal : 8630
Localité : VEURNE
Commune : VEURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande