'VANBESIEN-VANHESSCHE'

Société en nom collectif


Dénomination : 'VANBESIEN-VANHESSCHE'
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 874.834.882

Publication

05/05/2014 : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING
TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijfentwintig maart.

Voor mij, Karlos Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe,

Dewagtere & Dewagtere ",

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap Onder Firma "VANBESIEN-VANHESSCHE", waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Gîstelsteenweg 507, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0.874.834.882 en voor de B.T.W onder nummer BE-0.874.834.882. Opgericht bij akte verleden voor notaris Karlos Dewagtere te Jabbeke op negenentwintig juni tweeduizend en vijf, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder nummer 05100152, waarvan de statuten tôt op heden nîet werden gewijzigd.

LSAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om 14 uur onder voorzitterschap van de Heer Vanbesien Johan,

nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

IL SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Vennoten

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal

aandelen :

1) De heer VANBESIEN. Johan Gustaaf Oscar, ongehuwd, geboren te Oostende op

09/10/1966 ..... wonende te 8490 Jabbeke,

Titularis van vijftig (50) aandelen.

2) Mevrouw VANHESSCHE. Ria Marie Louise , ongehuwd, geboren te Varsenare op 27/07/1961, ...

wonende te 8490 Jabbeke, Gîstelsteenweg 507 .

Titularis van vijftig (50) aandelen.

Tîtularîssen van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

Alhier zijn aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap onder firma "VANBESIEN -

VANHESSCHE":

de heer Vanbesien Johan, voornoemd; mevrouw Vanhessche Ria, voornoemd;

mevrouw VAN WONTERGHEM, Els Jennv Guida, geboren te Brugge op 05/12/1982

echtgenote van de heer LEURIDAN, Maarten Kamiel, wonende te 8460 Oudenburg, Eernegemsestraat 42.

De heer Johan Vanbesien en mevrouw Vanhessche Ria, beiden voornoemd, zijn benoemd in voormelde

oprîchtingsakte, bekendgemaakt ais voormeld.

Ivievrouw Van Wonterghem Els, voornoemd, is benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2005, gepubliceerd in de bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarria, onder nummer 05119961.

ll l. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER A.. Agenda

Op de laatste blz. vai! Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


—r~;—

Voor¬

behouden

aân het

Belgisch

Staatsblad

�y

"ô3

•-

•FF

mod 11.1

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de

volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten : 1/ Naamswijziging en wijzing van artikel 1 der statuten. 2/ZeteIverpIaatsing en wijziging van artikel 2 der statuten.

3/ Vaststelling dat de vennootschap îs opgericht met een maatschappelijk kapitaal van vijfduizend euro nul

eurocent (€ 5.000,00).

Kapitaalverhoging met dertienduizend vijfhonderdvijftig euro nul eurocent (€ 13.550,00) om het kapitaal te

brengen op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul eurocent (€ 18.550,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door ïncorporatie van een deel van de overgedragen winst

zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

4/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verzwezenlijkt en wijziging van artikel vijf der statuten om het in

overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal.

5/ Kennisname van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tôt omvorming van de

vennootschap toe te lîchten.

Kennisname van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder. Voorstel tôt omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

6/ Ontslag van de zaakvoerders - décharge.

7/ Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 8/ Benoeming van de zaakvoerder.

9/ Volmacht vakbekwaamheid.

10/ Opdracht tôt coôrdinatie van de statuten en tôt uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Oproepingen van de zaakvoerder

De hier aanwezige zaakvoerders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van

bijeenroeping zoals voorzien in artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de volgende zaakvoerders, met name de heer Vanbesien Johan en mevrouw Vanhessche Ria, beiden voornoemd, en tôt zaakvoerders benoemd in voormelde oprichtingsakte de dato negenentwîntig juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt als voormeld, alsmede mevrouw Els Van Wonterghem aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tôt de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere

maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularïssen van honderd (100) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering getdig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tôt de vergadering,

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. 5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld îs en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en

te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "VANBESIEN" en de vergadering

besluit artikel 1 overeenkomstig aan te passen.

TWEEDE BESLUIT-ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 8460 Oudenburg (Roksem), Brugsesteenweg 277 en de

vergadering besluit artikel 2 overeenkomstig aan te passen.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een maatschappelijk kapitaal van vijfduizend

euro nul eurocent (€ 5.000,00).

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertienduizend vijfrronderdvijffig euro nul eurocent (€ 13.550;00) om het te brengen van vijfduizend euro nul eurocent

(5.000,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul eurocent (€ 18.550,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijk worden door ïncorporatie van een deel

van de overgedragen winst.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

VIERDE BESLUIT-VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en beslist artikel vijf der statuten te wijzigen, omhetîn-overeenstemming te brengen. methet nîeuwbedrag van het kapitaal,-als volgt: - - -.. ....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aân het

Belgisch

Staatsblad

"ôÛ

S ■fi

02 eu

fi fi

î?î

e© in ©

V ■M

mod 11.1

"Het geheel geplaaiste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend

vijfhonderdvijftig euro nul eumcent (€ 18.550,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste

(1/10Cr"e) van het maatschappelijk kapitaal.

VIJFDE BESLUIT - OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tôt omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door Bruno Vandenbosch & C, Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Van Den Bosch, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden tevoren, iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Bruno VAndenbosch & C, Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door

Bruno Van Den Bosch, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzondemeid op gericht na te gaan ofer enige overwaardering van het netto¬ actief, zoàls dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het kapitaal volgens deze staat van vijfduizend euro nul eurocent (€ 5.000,00) is dertienduizend vijfhonderdvijftig euro nul eurocent (€ 13.550,00) kleiner dan het minimumkapitaat vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperide aansprakelijkheid. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders, kan de vemchting slechts plaatsvinden mits

bijkomende inbrengen van buiten uit.

Dat is de reden waarom een kapitaal verhoging voorzien is door inlijving in het kapitaal van een som van

dertienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 13.550,00) te nemen op de overgedragen winst.

Opgemaakt te Brussel, op 18 maart 2014

BRUNO VANDENBOSCH & C

Bedrijfsrevisor B VBA

Vertegenwoordigd door

Bmno Van Den Bosch Bedrijfsrevisor

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermînderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten. De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en dertien, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de

zaakvoerder.

Aile verrichtingen dîe sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap mat beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ZESDE BESLUIT- ONTSLAG ZAAKVOERDERS - DECHARGE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de volgende

zaakvoerders van de vennootschap onder firma:

de heer Vanbesien Johan; mevrouw Vanhessche Ria;

mevrouw Van Wonterghem Els.

De vergadering verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

ZEVENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast:

STATUTEN

HOOFDSTUK I. VORM - NAAM- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam VANBESIEN.

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebmikt. Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8460 Oudenburg (Roksem), Brugsesteenweg 277.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ofin het Nederlandse taalgebied en, mits naleving van de taalwetgeving, in het Franse of Duitse taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat aile machten krijgt om op authentieke wijze de statutenwijziging die émit voortvloeit, te doen vaststetlen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België ofin het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

beiiouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

S ■fi

fi fi

•FF

Op de laatste

mod 11.1

ÂrtikeÎ3rMââischapDëfifkdoe ï

De vennootschap heeft tôt doel:

- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal, intracommunautair als intemationaal, perspoor, te

water, over de weg en in de lucht

- het vemuur van aile roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,

kraanwagens, heftmcks en dergelijke meer.

- Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten ofnog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de cllënteel. - De handel in telecommunicatiemateriaal en abonnementen, telefoon - en vooraf betaalde kaarten, papier,

computer-, DVD en videomateriaal, hardware en software en al hetgeen daarmee verband wordt.

De vennootschap kan aile rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

De vennootschap kan overgaan tôt aile handels, nijverheids, financiële en onroerende verrichtingen ; zo voor zijn rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal mogen samenwerken met, of deeinemen aan aile ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde,

gelijkaardig ofaanverwant doel nastreven, of die van aard zijn haar activiteiten te optimaliseren.

Deze samenwerking of deelneming kan geschieden op eender welke wijze: ten exemplatieve titel : huur en

aankoop van roerende en onroerende goederen, ovemame van aandelen, inbreng, fusie, splitsing.

Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.

Artikel 4. Duu r

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 11 : GEPLAATST KAPITAAL Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul eurocent (€ 18.550,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigt door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste

(1/100**") van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Stortinasolioht

Wanneer het kapitaal niet voiledig is volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten. Het bestuursorgaan kan de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bâte van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij., waarbij aile procédure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de ovememers zijn, evenredig aan het aantal verworven aandelen dat zij hebben verworven indien er meerdere ovememers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil ofgenieten van het overschot. De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het aandelenregister door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door het bestuursorgaan binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,

wordt geschorst zolang de behooriijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Kaoitaalverhoaina in aeld - Recht van voorkeu r

Bij kapitaalvemoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naarevenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te

rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur voiledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid- van het deel van het kapitaal- dat door hun-aandelen wordt-vertegenwoordigd-Er wordt op

blz. van LuikB vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ôÛ

S ■fi

02 eu

fi fi

s> in ©

mod 11.1

dezelfde wijze te wen gegaan tôt de kapitaalverhoging voiledig is geplaatst oftot geen enkele vennoot nog van',

deze mogelijkheid gebmik maakt. • Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door :

de personen waaraan, overeenkomstig deze statuten, de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden

met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen. i

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten ; toegekende rechten betreft. ' Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening i van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen alsl eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. ; In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vmchtgebmiker. Artikel 9. Overdracht van aandelen Geen aandeel mag worden afgestaan onder levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch overgedragen worden bij overiijden aan een persoon die geen vennoot is, dan met toestemming van aile !

medevennoten, op straffe van nietigheid van de afstand of overdracht

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een persoon die geen vennoot is, moet, : op straffe van nietigheid, een verzoek tôt de zaakvoerderfs) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van i de identiteit van de voorgestelde ovememer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is afte staan, alsmede j van de voor ieder aandeel geboden prijs. ;

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan

elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de

vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,

geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief

worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is,

verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn |

ertoe gohouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die het > geheel ofeen deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van j betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overieg aangewezen of, bijgebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals j in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. j Aile procédure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In ] beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende j titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote j eigendorn als voile eigendorn, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van '■

aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan deze het -,

geheel ofeen deel van de aandelen vrij overdragen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR - CONTROLE i

Artikel 10. Bestuur j

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuuriijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de j zaakvoerderfs) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. j Artikel 11. Bevoegdheden - verteaenwoordioing ; Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem : toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. '■

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een collège, dat een voorzitter aanstelt en verrier handelt zoals een raadsvergadering. Dit zonder dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt

uitgeoefend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

S ■fi

02 eu

fi fi

î?î

«fi in ©

V ■M

mod 11.1

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste ofevenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van aile eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Contrôle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan êén of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel ofop elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de dertigste van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien mo&t(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen felkenmale het belang van cfë vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de

aanvraag.

De oproepingen tôt een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij gebeuren overeenkomstig de wet.

Artikel 15. Verdaoina

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging vemietigt de genomen beslissingen niet tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt. De tweede vergadering zal beraadslagen over de overige punten op de agenda en beslist definitief.

Artikel 16. Zitthgen - Notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, Indien er geen aanwezig is, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De

voorzitter zal een secretaris aanduïden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. Indien zij dit nuttig acht, duidt de

vergadering één of meerdere stemopnemers aan.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden opgetekend op iosse bladen die systematisch worden geklasseerd in een map die op de maatschappelijke zetel wordt bewaard. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden

ondertekend door een zaakvoerder.

De beslissingen echter van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,

worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 17. Bernadslaomoen

§ 1. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door aile middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen�

§ 2. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. § 3. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vwchtgebwiker en blote

eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt

de bevoegdheid ven de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door aile vennoten ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing. De schriftelijke beslissing, al ofniet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door minstens één zaakvoerder ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voorde datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap (s toegekomen en aile vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door aile vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door minstens één zaakvoerder ondertekende verklaring dat de door aile vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze veridaring gemelde datum en aile vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat aile agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tôt een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt geyraagd. _ . ........


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

S ■fi

02 eu

fi fi

•FF

mod 11.1

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vôôr een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niettijdig toegekomen vôôr die datum, dan veriiezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

Artikel 20. Bestemmina van de winst- reserves

Van dejaariijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herieeft indien het reservefonds om enige reden minder dan tien

procent bedraagt.

De aanwending van het saldo derwinsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de

zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

HOOFDSTUK Vil. VEREFFENING

Artikel 21. Verdeling van het netto-actie f

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend voigestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere

verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder aile vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

HOOFDSTUK VIII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN

VENNOOT TELT

Artikel 22. Eénhoofdioheid

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 23. Overdracht van aandelen onder levenden

Tôt de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist

Artikel 24. Overiiiden van de eniae vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overi/jdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 25. Overgang van aandelen weaens overiiiden

Het overiijden van de enige vennoot heeft niet tôt gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen naiaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendorn bepaald of toegestaan in artikel 249 van het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Tôt op de dag van de verdeling van de aandelen oftot het afleveren van de legaten met betrekking tôt deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredîgheid met hun rechten in de naiatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden

lidmaatschapsrechten (inclusief stemrechten) uit

Artikel 26. Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tôt zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 27. Ontslag

Indien een derde tôt zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 28. Contrôle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile

bevoegdheden van de commissaris uit

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen contrôle in

de vennootschap.

Artikel 29. Algemene vergadering

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt

bewaard.

is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet

HOOFDSTUK IX. ALGEMENE BEPALINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


VooV-

behouden

San het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

S ■fi

02 eu

fi fi

•FF

mod 11.1

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende zaakvoerder, obligatiehouder, houder van certificaten uitgegeven met medewerkïng van de vennootschap, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar aile mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor aile betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechteliike bevoegdheid

Voor elk betwisting omirent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, obligatiehouders of houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de

vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven,

ACHTSTE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering benoemt als niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:

de heer Vanbesien Johan, wonende te Jabbeke, Gîstelsteenweg 507.

NEGENDE BESLUIT-VOLMACHT

De zaakvoerder, de heer Johan Vanbesien, geeft hierbif volmacht aan mevrouw Els Van Wonterghem,

voornoemd, voor aile handelingen in verband met de vakbekwaamheid, begrijpende:

toezicht op financiële rekeningen;

bestelbonnen van materiaal ondertekenen;

ondertekenen vrachtbrieven.

Met andere woorden alies met betrekking tôt de dagdagelijkse werkrng van de vennootschap.

TIENDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlrjk kunnen optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om aile inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervulten en te dien einde ook aile hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Fiduciaire Du Coq burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8420 De Haan, Stationstraat 24, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling.

PRO-FISCO VERKLARING

Voormelde omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van de artikelen 774 tôt en met 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Reglstratierechten, van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van inkomstenbelastingen.

SLOTVERKLARINGEN

1/ De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notarîaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheîd van onevenwïchtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij voiledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan aile partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken. De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij aile bedingen opgenomen în onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden

en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft îngelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ De comparanten erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van

onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,

alinéa 1 en 2 van de Organieke Wet Notarîaat.

Het volledige proces-verbaal werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten

toegelicht.

BEVESTIGING 1DENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notarîaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteïtskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.

Opde

laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

tehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

02 eu

•FF

mod 11.1

De rîjksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksenl.

De instrumenterende notaris bevestigt ontvangst van het bedrag van vijfennegentig euro nul eurocent (€ 95,00), ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk bedrag wordt betaald op aangifte van de

instrumenterende notaris.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat aile punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een

beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14 uur dertig.

WAARVAN PROCES - VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschïjners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend. (volgen : de handtekeningen)

VOOR LETTERLUK AFSCHRIFT

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoôrdineerde tekst van de statuten en de historiek van de

vennootschap in één geheel. verslag "bedrijfsrevisor en verslag

zaakvoerder

K. Dewagtere

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
26/06/2014
4.

Mod Word 11.1

r_.~

111,4~~'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

rrieEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel "i

1 .1 Oostende

ent Afdeliyg..

De grifrlere

na neerlegging ter gri

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

11111

41 4079*

Ondernemingsnr : 0874 834 882

Benaming

(voluit) : Vanbesien

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Brugsesteenweg 277 te 8460 Oudenburg

(volledig adres)

On, erwerp akte : wijziging van maatschappelijke zetel en benoeming zaakvoerder 6ESLUITEN

leden 8 mei 2014 op de maatschappelijke zetel wordt de Raad van Bestuur geopend om 18.00 u onder het voorzitterschap van de Heer Vanbesien Johan, wonende te Gistelsteenweg 507 te 8490 Jabbeke.

Overeenkomstig de statuten heeft het bestuursorgaan beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel over te brengen naar volgend adres:

Gistelsteenweg 507 te 8490 Jabbeke

De vergadering beslist eveneens om mevrouw Ria Vanhessche, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 507 te benoemen tot zaakvoerder vanaf heden tot de jaarvergadering van 2020:

Daar de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 18 u 30, na voorlezing en goedkeuring van deze notulen..

Jabbeke, 8 mei 2014

De zaakvoerder,

Johan Vanbesien

Op de laatste blz. vat Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijtgiilsij liBtisch SltsbId _ 261Q671DY2F= Annexes cru 1Vlbmfeur-liIg

Coordonnées
'VANBESIEN-VANHESSCHE'

Adresse
Gîstelsteenweg 507 8490 JABBEKE

Code postal : 8490
Localité : JABBEKE
Commune : JABBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande