11 CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 11 CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.590.212

Publication

15/04/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14303685*

Neergelegd

11-04-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0550590212

Benaming (voluit): 11 CONSULT

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9940 Evergem, Finlandstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting  Benoeming zaakvoerders

Uit een akte verleden voor Notaris MARKEY Erwin te Ronse op 11 april 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat een BVBA werd opgericht als volgt:

1. OPRICHTERS :

1) De Heer TORCQUE David Marcel Roger, geboren te Ronse op 11 juli 1978, nationaal nummer 78.07.11-281.09, BTW-nummer nihil, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 191.

2) De Heer DE RAEDT Wim Dominique Tine, geboren te Gent op 21

januari 1980, nationaal nummer 80.01.21-147.37, BTW-nummer

nihil, ongehuwd, wonende te 9921 Lovendegem, Pastoor Moernautstraat 16 bus A000.

2. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BVBA met de naam  11 CONSULT".

3. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Finlandstraat 11

4. DOEL :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belge als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen:

1. Diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer, maar niet uitsluitend, op het gebied van consultancy, advies, administratie, management, cordinatie, logistiek en marketing.

2. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer en in het bijzonder, maar niet uitsluitend :

- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie, de plaatsing, de levering, de marketing en de uitbating van alle horecatoestellen, horeca-uitrusting en horecatoebehoren, waaronder onder meer muziekcomputers voor de horeca, meubels voor de horeca, alle feestbenodigdheden, vaat- en glaswerk, waaronder keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere dergelijke meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, met inbegrip van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en toebehoren, met inbegrip van de verhuur van kansspelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle voedingswaren en dranken, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren,

snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en

fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;

- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke meer;

- de uitbating van speel- en sporttereinen, de uitbating van fitnesscenter, zwembad, sauna en massagesalon;

- uitbating en inrichting van restaurants, fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke, drankgelegenheden en cafs;

- catering en uitzendkoks;

- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven;

- het ontwerpen en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclame, alsmede de verkoop ervan;

- het verwerven, inrichten, terbeschikking stelen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden;

- het verrichten van een deel of alle activiteiten van

publiciteitsspecialist, consultant, ondernemer, drukker,

uitgever, boekhandelaar, krantenverkoper, tabakshandelaar, wedstrijd-correspondent en sportverslaggever.

3. De import en export van goederen.

4. De uitbating van een ontwerp- en designbureau in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend, het uitwerken en visualiseren van ideen door het maken van ontwerpen met de bedoeling deze op de markt te brengen en te verkopen, verhuren of in licentie geven, hetzij in eigen beheer te produceren en daarna te verkopen, verhuren of in licentie geven; de prospectie, organisatie, opvolging en afhandeling van activiteiten van merchandising in de meest uitgebreide zin van het woord; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.

6. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts n eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars alsook de pandschuldeisers en pandschuldenaars van zelfde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

aandelen zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. Zolang geen gemeenschappelijke volmachtdrager is aangewezen zullen de rechten aan deze aandelen verbonden, geschorst worden. Deze volmachtdrager oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van vruchtgebruik en bij gebrek aan uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager zal de bloot-eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker jegens de vennootschap vertegenwoordigd worden, behoudens nochtans in volgende gevallen : stemming in verband met : - een kapitaalverhoging; - de in-vereffeningstelling van de vennootschap; - de inlijving in het kapitaal van maatschappelijke reserves; in welke gevallen het stemrecht aan de bloot-eigenaar toebehoort.

7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL : Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort als volgt :

- TORCQUE David heeft ingeschreven op 160 aandelen, hetzij voor 14.880,00 EUR, volstort ten belope van 14.880,00 EUR, waarvoor hem 160 aandelen als volstort ten belope van 14.880,00 EUR, werden toegekend;

- DE RAEDT Wim heeft ingeschreven op 40 aandelen, hetzij voor 3.720,00 EUR, volstort ten belope van 3.720,00 EUR, waarvoor hem 40 aandelen als volstort ten belope van 3.720,00 EUR, werden toegekend.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd deze inbreng in geld, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), voor de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  CRELAN te Brussel geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "11 CONSULT"-in-oprichting. Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde bank op 7 april 2014.

8. BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enig zaakvoerder hetzij door meerdere zaakvoerders. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen die onder het doel van de vennootschap ressorteren. Hij kan ondermeer alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van de postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Eveneens volstaat de handtekening van ieder zaakvoerder om stukken in ontvangst te nemen of ontlasting te geven aan het bestuur van de spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postcheques en dergelijke openbare en private diensten, voor ontvangst van dagvaardingen, voor gerechtelijke dossiers en verklaringen tegenover gerechts- en politiediensten. De zaakvoerders mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder

persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen of

vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

gevolmachtigden van hun keuze, op voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden. Als niet-statutair-zaakvoerder van de vennootschap werden aangesteld: TORCQUE David en DE RAEDT Wim, beide voornoemd en TORCQUE Philippe Georges Richard, geboren te Ronse op 3 februari 1950, nationaal nummer 50.02.03-239.56, wonende te 9600 Ronse, Ijzerstraat 11 bus 0301, die verklaard hebben te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De duurtijd van de opdracht van deze zaakvoerders is onbeperkt.

9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint op 1 januari en wordt op 31

december daarna afgesloten.

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2015.

10. JAARVERGADERING : Wordt telkens gehouden de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De 1ste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het rondschrijven minstens 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief - of via een ander com-munciatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen - toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vr de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het W. Venn. moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos toegezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. De vennoten, de houders van certificaten die met medewer-king van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig het W. Venn. doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

11. WINSTAANWENDING : Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden : 1) 5 % voor de samenstelling van de wettelijke reserve; deze afhouding is niet meer verplichtend wanneer de wettelijke reserve 1/10de van het kapitaal van de

Luik B - Vervolg

vennootschap bereikt; 2) het overige zal aan de aandelen toegekend worden. Niettegenstaande hetgeen gezegd werd onder 2) kan de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen elke andere verdeling van de winst aannemen. De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het W. Venn.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

12. OVERGANGSBEPALING  VOLMACHT  OVERNAME VERBINTENISSEN:

- de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Finlandstraat 11.

- de vennootschap neemt de verbintenissen over die door de oprichters zijn aangegaan voor de vennootschap in oprichting en dit onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

- benoeming van een commissaris : De partijen verklaren ons dat volgens ter goede trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat, bij toepassing van artikel 141 2 van het Wetboek van Vennootschappen, het voorlopig niet nodig is een commissaris te benoemen.

- bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ACCOUNTANTSBURO LAUWERS , kantoorhoudende te 9600 Ronse, Viermaartlaan 171 bus 0302, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 29.08.2016 16520-0092-010

Coordonnées
11 CONSULT

Adresse
FINLANDSTRAAT 11 9940 EVERGEM

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande