2B PROJECTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B PROJECTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.518.225

Publication

17/04/2014
Voor-behOLICIE aan hei Belgisc Staatsbli

Md PDF 11,1

_

ILui ia

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11011111111,131111111,0111111

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

07 APR. 2014

KOOPF-IAND5e5PURNHOUT

De ginei

Ondememingsnr 0898.518.225

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) 2b Projects

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Dorp 109 - 2230 Herse

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de zaakvoerders van 24/02/2014

De zaakvoerders hebben beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Vlassenbroek 180 te 9200 Dendermonde en dit vanaf heden.

Van Handenhove Brendy

Zaakvoerder

Op de laatste bl. van bill< B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 10.09.2014 14584-0449-011
13/08/2012
ModWord 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~u1"11oa/

P.8ch1bunk ven K

Leuven, de @2 AUG. 2012

DEGR/BFIEF:,

Griffie

1II~~ ~~ VJ ~ ~

~~

Benaming (voluit) : 2B PROJECTS

Rechtsvorm : BVBA

Zetel PANDHOEVESTRAAT 108. 3128 TREMELO

Onderwerp akte: ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de zaakvoerders van de BVBA 2B Projects, gehouden op de zet l van de vennootschap op 1 februari 2012 blijkt dat de zaakvoerders hebben beslist om de maatschappelijk zetel over te brengen van Pandhoevestraat 108 te 3128 Tremelo naar Dorp 109 te 2230 Herselt en dit op datum van 1 februari 2012.

De zaakvoerder,

Van Handenhove Brendy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

`--'-''---'----__________ --'------'-------------'--'------'-_______ --

Opualaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.09.2011 11563-0576-011
08/09/2011
MO 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter~m~ de~~~~ griffie''

GRIFFIE

VAN

~QM~1

~ ~ AUG,^~- ~-..

DENDEaLlONDE

Griffie

lignenfell

'----.--._

Ondenneminganr: 0 898.618'225

Benaming

--~

(volm0 "DH~CARS"

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Moorselbaan 286

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 19 augustus

volgende:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot wijziging van de huidige benaming van de vennootschap naar "26

Artikel I van de statuten wordt dan ook als volgt aangepast:

"De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"2B Projects"

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3128

Pandhoevestraat 108.

DERDE BESLUIT

.

Na voorlezing van verslag der zaakvoerders in navolging van artikel 287 wetboek van vennootschappen en ! bestuderen van staat van activa en passiva afgesloten op 31 juli 2011. beslist de vergadering het doel t| vervangen door het volgende: "De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening in Belgi en in het buiban'|and, alleen of in| samenwerking met derden om het even welke industrile, commercile, 8nancilo, bun]orNka, roerende of; onroerende ven1nhUngen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met onderstaande bepalingen, welke in hun breedste zin dienen opgevat te worden,en dus zonder dat deze opsomming beperkend of' exhaustiefznuzn~

' -

het ontwerp, de fabricatie, de Nota|latia, het onderhoud en de herstelling van hernieuwbare'

energiesystemen en/of dohamieuwbmna energie voortgebracht door deze systemen ze~a~ookdo aankoop on'

verkoop,importengroot-enk|~nhando|omen' '

export,' - alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of: onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertisen; - het verlenen van adviozen, van finmn:||o, nommon:i#|e, udm|n|stnoUnve, bestuursmatige en technische aard van het opstarten van projecten, uitvoeren van begeleiden van deze projecten. - het ontNkko|en, ui\voonon, bege|eidmn, promoten van studies, merkeVng, pndeonek, audits, producten,: diensten, en dergelijke meer; - het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan,. aan bedrijven, nnonezakn, en verenigingen zonder winstoogmerk.Zowel voor eigen rekening of in'd

deelneming tdenen.~nditaUaozondoron~ebeped~ng~ het het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

- het analyseren en rapporteren van commercile en technische onUveQen, het organiseren van soorten evenementen.

| |toebehoren, ai le metaal-bewerking of verwerking in zelfde materialen; E.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

alle:

- alle commercile bemiddeling en dienstverlening zowe in aankoop en verkoop, als import en export. i

- handel drijven in alle soorten artikelen gaande van meubelen ( keuken-, 1u|n-, olaap-, buneel-, en andere)! technische materialen ( hard- en ooftwone, compuberm, mouhinan, go|uideine%u||oeo, gereedschappen, sanitair: enzovoort), bruingoed (te|evieiee, nediu'a, stereo's, enzovoorts) levensmiddelen ( alle soorten voeding van: liquide tot vaste voeding) tot de aankoop en verkoop van rijwieltuigen en dit gaande van 8ntsen, brommers tot: auto's en ander rollend materieel.

- algeme e schrijnwerkerij in de meest brede zin van het woord, zowel in nieuwbouw, vernieuwbouw, private: en openbare werken, mman*arken, buiten- en binnenschrijnwerkerij, winkel- en keukeninrichting, aUedhande!

2011. blijkt het

Projects". onder de naam

Baal-Tremelo,

- De handel in hout, bouwmaterialen, materialen van en Voor. de bouwnijverheid, meubelen,

houtskeletbouw, meubilering en aanverwante goederen en activiteiten.

- De algemene cordinatie van werkzaamheden van onderaannemers op de bouwwerf.

Deze lijst is niet limitatief wat betreft de soorten artikelen, met inbegrip van het importeren en exporteren

ervan, het optreden als agent zowel voor binnen- als buitenland.

" Het product levensmiddelen wordt bedoeld in al zijn facetten, zowel als grondstof of ais afgewerkte producten.

- het deelnemen in de leiding of de leiding nemen in andere vennootschappen of ondernemingen en in het algemeen bijstand verlenen in management van om het even welke ondernemingen en/of vennootschappen.

- het verwerven van onroerende goederen en het beheer ervan, het beheer van roerende goederen en waarden, het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor behouden aan spaar- en depositobanken voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- het kopen verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, brevetten en aanverwante immaterile en duurzame activa.

- alle activiteiten uit de horeca

- het uitvoeren of laten uitvoeren van werken in de meest ruime betekenis

- het verstrekken van leningen aan derden,welk niet voorbehouden zijn aan financile en-of bank instellingen .

Dit alles in de ruime zin

De vennootschap mag overgaan tot het verstrekken van waarborgen of aval, hypotheek of pand, met inbegrip de handelszaak, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verweren. In dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in tijd begrensde verenigingen licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan in het algemeen alle industrile, commercile, financile, handels, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk doel staan.

De vennootschap de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Het bestuursorgaan mag de draagwijdte van het doel interpreteren.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgi en in het buitenland, waarvan het doel analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen."

Artikel 5 van de statuten wordt dan ook aangepast .

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:

"- iedere zaakvoerder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden enkel en alleen wanneer de financile implicatie onder of gelijk 5.000,00 (vijfduizend euro) en in rechte als eiser of als verweerder.

- twee zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden wanneer de financile implicatie voor de vennootschap boven de 5.000,00 (vijfduizend euro) is n in rechte als eiser of als verweerder n waarbij de tussenkomst van een ministerieel ambtenaar vereist is. Voor de berekening hiervan worden deelverrichtingen voor eenzelfde handeling samengeteld. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist tot het ontslag van de Heren DOUKKALI HACHTOUKI Karim en DOUKKALI HACHTOUKI Mouhssin, beiden voornoemd, als niet-statutair zaakvoerders met ingang vanaf heden en verleent kwijting voor hun bestuur.

stemming: dit besluit wordt unaniem genomen

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist tot benoeming tot niet-statutair zaakvoerders voor onbepaalde duur met ingang van heden: de Heer VAN HANDENHOVE Brendy, voornoemd, en de Gewone Commanditaire Vennootschap "SEALTIEL", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN HAN i FN OVE Brendy, voornoemd, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, hier aanwezig en aanvaa

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de

stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.

ZEVENDE BESLUIT

Volmacht tot cordinatie van de statuten wordt verleend aan ond: rWt k-

Voor eensluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. t '.: y}ic - gecordineerde

statuten ^~~

Voor-

behtouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste lalz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 30.07.2010 10391-0196-010
11/03/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
01/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
2B PROJECTS

Adresse
VLASSENBROEK 180 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande