2FINISHING

Société en commandite simple


Dénomination : 2FINISHING
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 848.919.848

Publication

05/05/2014
M

'a*© j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

KooPHAnjubL Gent

2 2 APR. 2Qtt

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

_6X

"3

a

-.

G


+-•

'g

o

G ■a

v


X


G G

<

© ri

©

©

-a

F-

V

es es

+j

ce

09

"3 CQ

a

sex

2

CQ

Ondernemingsnr : 0848.919.848

Benaming

(voiuit): 2F1NISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Kaaistraat 1 bus B 9j9So rVwnoM-

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoeder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 17 april 2014 blijkt dat de volgende

beslissing is genomen:

Mevrouw Fierens Leentje (NN 93.04.22-198.56), wonende te Kaaistraat 1 bus B, 9220 Hamme, wordt, benoemd als niet-statutair zaakvoerder, haar mandaat kan al dan niet bezoldigd worden, dit vanaf 2 mei 2014.

Fierens Johan zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

na neerlegging ter griffie van de~atec ir_ _

3

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
22/12/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteGRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

10 DEC. 2014

Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0848.919.848

Benaming

(voluit) : 2FINISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Kaaistraat 1B, 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2014, blijkt de volgende beslissing genomen te zijn:

Mevrouw Coppola Laura (NN 95.03.31-302.0B), wonende te Kaaistraat 1 B, 9220 Hamme, wordt benoemd, ais niet-statutair zaakvoerder, haar mandaat kan al dan niet bezoldigd worden, dit vanaf 1/01/2015.

Mevrouw Muyshondt Iris (NN 94.11.19-346.68), wonende te Kaaistraat 1B, 9220 Hamme, wordt benoemd als niet-statutair zaakvoerder, haar mandaat kan al dan niet bezoldigd worden, dit vanaf 01/01/2015.

Fierens Johan

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud(

aan he Belgisc Staatsbl

lilllill

*14230189*

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL. GENT

16 DEC. 20111

AFDELING ArrigLeRMONDE

Ondernemingsnr : 0848.919.848

Benaming

(voluit) : 2FINISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Kaaistraat 1B, 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014, blijkt de volgende beslissing genomen te zijn:

Mevrouw Van der Haeghen Natasja (MN 81.08.05-020.35), wonende te ,Veldstraat 208, 9220 Hamme, wordt benoemd als niet-statutair zaakvoerder, haar mandaat kan al dan niet bezoldigd worden, dit vanaf 11/12/2014.

Fierens Johan

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

"

03/10/2012
Ondernemingsnr : t34 ~ 5,0b 64 is

Benaming

(voluit) : 2FINISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Kaaistraat 1 B, 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Het jaar tweeduizend en twaalf op 15 september

ZIJN BIJEENGEKOMEN :

1) De heer Fierens Johan , van Belgische nationaliteit, geboren te Dendermonde op eenendertig december negentienhonderdvijfenzestig , nationaal nummer.65.12.31-311,14, wonende te 9220 Hamme, Kaaistraat 1 B.

2) Mevrouw De Beer Jessy, van Belgische nationaliteit, geboren te Hamme op elf augustus negentienhonderdnegenenzeventig, nationaal nummer 79.08.11-120.04, wonende te 9220 Hamme, Kaaistraat 1B.

HOOFDSTUK 1: OPRICHTING

Aanwezigen richten een gewone commanditaire vennootschap op onder de benaming "2FINISHING", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Kaaistraat 1B, waarvan het kapitaal honderd Euro (100 EUR) bedraagt, gesplitst in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderdste (11100-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de honderd (100) aandelen werd als volgt ingeschreven:

1) De heer Fierens Johan, voornoemd sub 1), titularis van negentig (90) aandelen, voor een bedrag van negentig (90 EUR), volledig volstort.

2) Mevrouw De Beer Jessy, voornoemd sub 2), titularis van vijf (10) aandelen, voor een bedrag van tien Euro (10 EUR), volledig volstort.

TOTAAL : honderd (100) aandelen.

De oprichters verklaren dat aldus op het volledig bedrag van het geplaatst kapitaal werd ingeschreven en

dat alle aandelen volstort zijn.

Gecommanditeerde en stille vennoten

Comparant sub 1) neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootschap.

Comparant sub 2) treedt op als stille vennoot.

HOOFDSTUK Il: STATUTEN

De oprichters beslissen vervolgens de statuten van de vennootschap vast te stellen zoals blijkt uit de tekst die volgt.

Op de laatste blz. van LL ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10

A.

Luik B

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RRC-HTBANK

VAN KOOPHANDEL

24 SEP, 2012

DENDERMONDE

Griffie

IllUIli NIIIIisse i 811II liiis*" a

Bijragen bij `hf fi gist h Staatsblad - 03/10/2612 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van gewone commanditaire vennootschap,

Haar naam luidt "2FINISHING".

Artikel 2:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Kaaistraat 1B.

De zetel kan verplaatst worden bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder.

Artikel 3:

Zonder de toestemming van aile medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet

overdragen, tenzij aan medevennoten.

Artikel 4:

De vennootschap heeft tot doel:

- totale afwerking van drukwerken

- het drukken van tijdschriften en andere periodieken die minder dan vier maal per week verschijnen, inclusief reclamebladen en streekkranten

- het drukken van boeken en brochures, bladmuziek en geschreven muziek, kaarten, atlassen, posters, reclamecatalogi, prospectussen en ander reclamedrukwerk, postzegels, belastingszegels, certificaten van effecten, cheques en andere waardepapieren, registers, intelligente en chipkaarten, albums, dagboeken, kalenders, handelsformulieren en ander handelsdrukwerk, persoonlijk briefpapier en ander drukwerk door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of met andere drukpersen, duplicatoren, computerprinters, prentinstallaties en foto- of thermokopieerapparaten, inclusief sneldruk.

- het rechtstreeks bedrukken van textiel, kunststof, glas, metaal, hout en keramiek,

het bedrukken van etiketten

- het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden gentegreerd, De dienstverlening kan ook een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten,

- het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur, alsook het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar roerend en onroerend vermogen

De vennootschap zal deze verschillende werkzaamheden mogen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, of als tussenpersoon of commissionair, en dit zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare,

De vennootschap zal mandaten als bestuurder of zaakvoerder of opdrachten als vertegenwoordiger of lasthebber mogen waarnemen in of voor andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschp zal voorschotten of leningen kunnen toestaan aan haar zaakvoerders of haar vennoten, of aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De onderneming mag onroerende goederen oordeelkundig beheren en het in stand brengen van eigen onroerende gcederen. Dit door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten renoveren, laten uitrusten, laten optrekken. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Het ontwikkelen, kopen, verkcpen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa,

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Zij mag tevens om het even welk burgerlijke, industrile, commercile en financile, landbouw, roerende en onroerende, en alle welk danige andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen, door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financile tussenkomst of om het even welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 5:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duurte rekenen vanaf 15/09/2012.

De vennootschap wordt niet van rechtswege ontboden bij het overlijden of onbekwaam worden van n der vennoten.

Artikel 6:

Elke zaakvoerder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen,

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk vdr of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij of zij optreedt.

Worden tot zaakvoerder benoemd:

De heer Fierens Johan , van Belgische nationaliteit, geboren te Dendermonde op eenendertig december negentienhonderdvijfenzestig , nationaal nummer.65.12.31-311.14, wonende te 9220 Hamme, Kaaistraat 1B,

Bij toepassing van artikel 141, 1 van het Wetboek van vennootschap hoeft de controle op de financile toestand van de vennootschap niet aan een commissaris te worden opgedragen, en heeft iedere vennoot de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel 7:

De gewone algemene vergadering gaat ieder jaar door op de derde vrijdag van de maand mei om 14:00 uur. De gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Artikel 8:

Elke vennoot heeft gelijk stemrecht.

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan iedere vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Een wijziging van de statuten wordt evenwel alleen genomen niet eenparigheid van de aanwezige stemmen.

Artikel 9:

Het maatschappelijk boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Over de bestemming vande nettowinst zal door de algemene vergadering beslist worden. De verdeling van de winst gebeurt in verhouding tot de deelgerechtigheden der vennoten in de vennootschap.

Artikel 10:

Artikel 183 en volgende zijn van toepassing cp de vereffening van de vennootschap. De wijze van vereffening wordt bepaald en de vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering. De besluiten daartoe zijn slechts geldig indien zij worden genomen door de helft van de vennoten, in het bezit van drie vierden van het vennootschapsvermogen; bij gebreke van deze meerderheid, beslist de rechter.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de vennoten - zaakvoerders ten aanzien ven derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaar(s) zal/zullen zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering alle handelingen kunnen verrichten als opgesomd in artikel 186 tot en met 188 van het Wetboek van vennoctschappen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening wordt het netto actief verdeeld onder de vennoten in verhouding tct hun deelgerechtigdheden.

e

Voor-

behuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Artikel 11:

Iedere zaakvoerder of vereffenaar die zijn woonplaats in het buitenland heeft, wordt geacht voor de duur van zijn taak woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 12:

Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten opgenomen is, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De bepalingen waarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden geacht integraal deel uit maken van deze statuten.

Overgangsbepalingen

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 1510912012 tot 3111212012.

De vennootschap start met de activiteiten vanaf 15/0912012..

Bijzondere volmacht wordt verleend aan BVBA Kantoor Laureys, te Hamme, Kleinhulst 12, evenals aan haar bedienden en aangestelden, teneinde de nodige verplichtingen te vervullen voor de inschrijving en alle latere wijzigingen van het vestigingseenheidsnummer en het ondernemingsnummer van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen of bij een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wijzigingen van het ondememingsnummer als BTW nummer bij de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit.

In verband hiermee kan deze volmachthouder alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Opgemaakt te 9220 Hamme, Kaaistraat 1 B, datum als boven, in twee exemplaren, waarvan elke vennoot verklaart er n ontvangen te hebben.

Fierens Johan De Beer Jessy

Zaakvoerder-Vennoot Stille Vennoot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2015
[;[,[1: ~.~. LOI

~~~~

Voorbehoud aan hE Belgisc Staatsb

11111111.1111111111101

Mod Word 11,1GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOr m-t imnFi CCzNT

10 MM 2015

AFDELING DgMMONDE

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0848.919.848

Benaming

(voluit) : 2 FINISHING

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Kaaistraat I B, 9220 Hamme

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelsuitbreiding en benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2015, blijkt de volgende beslissing genomen te zijn:

Het doet van de vennootschap wordt vanaf 11 mei 2015 uitgebreid met volgende activiteiten;

- vervaardiging van metalen constructiewerken en delen ervan

- vervaardiging van metalen constructiewerken voor industrile uitrusting

- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal; bouwketen, modulaire

tentoonstellingen.

vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw

- onderneming voor het monteren van niet-zeifvervaardigde metalen constructiewerken

- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

- verspanend bewerken van metalen, boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,

tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz

- bieden van overig amusement, neg: circussen, poppentheaters, rodeo's, klant- en lichtspelen, enz ...

- reparatie van elektronische en optische apparatuur.

De heer Andries Frank (NN 67.07.06-227.79), wonende te Langenbergstraat 2, 2880 Branst-Bornem, wordt benoemd als niet-statutair zaakvoerder, zijn mandaat zal niet bezoldigd worden, dit vanaf 0110712015.

Johan Fierens

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
2FINISHING

Adresse
KAAISTRAAT 1 B 9220 HAMME (O.-VL.)

Code postal : 9220
Localité : HAMME
Commune : HAMME
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande