2PEM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2PEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.667.115

Publication

22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.04.2014, NGL 19.05.2014 14128-0111-012
16/04/2014
kled Mord 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz.. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanIgheld van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

E

Ondernemingsnr 0863.667.115 Benaming

(voluit) : 2PelVI

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Margote 25, 9260 Wichelen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2014 gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt de wijziging van de maatschappelijke zetel vanaf heden naar Molenweidestraat 24, 9070 Heusden

Getekend,

Chris Prengels Zaakvoerder

Ing 12111111111

II

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

- 4 APR. 2014

AFDELING DE" NUERMONDE

uurrI9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 16.04.2013 13090-0183-013
04/04/2013
sy

hrtotl Wort 11.1

ri = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

V beh aa, Bel Staa

Ondernemingsnr : 08636671'15

Benaming

(voluit) : 2PeM

(verkort) :

1. DENDERMONDE

cit ll=FIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 5 MW 2013

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Margote 25 - 9260 Wichelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Geruisloze fusie door overneming van de naamloze vennootschap Ignis door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2PeM

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op tweentwintig maart.

Worden gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van

1. "IGNIS" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 9260 Wichelen (Serskamp), Margote 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer : 0877.080.928 en met als BTW-nummer : BE-0877,080,928, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter De Proft te Deinze op dertien oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van zestien november erna onder nummer 05164241, en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Verder genoemd 'over te nemen` of `overgenomen vennootschap'.

2. "2PeM" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9260-Wichelen, Margote 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer : 0863.667.115 en met als BTW-nummer : BE-0863.667.115, opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen' te Wetteren op negentien februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijf maart erna onder nummer 04038413, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij procesverbaal opgesteld door genoemde notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op veertien september tweeduizend en zes, bekendgemaakt als gemeld op 26 september 2006 onder nummer 06147840.

Verder genoemd `overnemende vennootschap'.

BUREAU

De vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend om negen uur onder het voorzitterschap' van de heer Prengels Chris, nagenoemde Gezien de beperkte samenstelling van de beide vergaderingen wordt beslist geen bureau samen te stellen. De nagenoemde enige vennoot van de tweede genoemde vennootschap oefent alleen de bevoegdheden uit toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van; het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING DER VERGADERINGEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders

a)Voor de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "2Pem":.

- de heer PRENGELS, Chris, geboren te Zele op dertig juli negentienhonderd drienzeventig, nationaal, nummer : 73.07.30 153-44, hier vernield met zijn uitdrukkelijke instemming, wonende te 9260-Wichelen, Margote 25,

Houder van de 100 aandelen van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 euro ' vertegenwoordigend,

b)Voor de over te nemen vennootschap, de Naamloze Vennootschap "IGNIS":

Haar enige aandeelhouder, voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, "2PeM", vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, te weten : voornoemde heer PRENGELS Chris.

Houdster van alle zeshonderd vijftien (615) bestaande (A) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van nenzestigduizend vijfhonderd euro ( 61.500,00) vertegenwoordigend. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTERIEN1GE VENNOOT

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering van de over te nemen vennootschap werd bijeengeroepen met de .volgende dagorde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1)Het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap. De enige aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2)Ontbinding zonder vereffening en fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "IGNIS" door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "2PeM", zonder toekenning van aandelen, na kennisname van het fusievoorstel, ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

Il. Dat huidige algemene vergadering van de overnemende vennootschap werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1)Het gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouder heeft kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2)Fusie door overneming van gans het vermogen van de over te nemen Naamloze Vennootschap "IGNIS" door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "2PeM".

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap zijn sedert 1 oktober 2012 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie voor rekening van de ovememende vennootschap.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de ovememende vennootschap.

3)Ten gevolge van de fusie, overname van het ganse vermogen van de over te nemen vennootschap. Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de Naamloze Vennootschap "IGNIS", definitief opgehouden heeft te bestaan,

4) Machtiging aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap om :

-de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten in zowel de overgenomen als in de

overnemende vennootschap,

-het nodige te doen om het aandeelhouderregister van de overgenomen vennootschap aan te passen,

5) Benoeming plaatsvervangend zaakvoerder.

6) Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2012.

7) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag als volgt : schrapping van de huidige tekst van artikel 3 der statuten en vervanging ervan door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in participatie met derden

-Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen, vennootschappen en personen inzake onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, engineering, fabricage, levering, montage, inbedrijfname, financiering en exploitatie van uitrustingen en installaties.

-Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen, vennootschappen en personen op het vlak van dagelijks beheer, van handelstransacties en van het administratief, financieel, fiscaal, commercieel en industrieel beheer.

-De aanneming van algemene electro-technische werken.

Het onderzoeken, ontwikkelen, ontwerpen, engineering, fabriceren, leveren, monteren, inbedrijfnemen, financieren en exploiteren van uitrustingen en installaties in het algemeen alsook de import en export ervan, groot- en kleinhandel met betrekking daartoe.

-Het opnemen van bestuurders- en vereffenaarsmandaten in ander vennootschappen en rechtspersonen. Alle verrichtingen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland,

De vennootschap kan bovendien in het algemeen alle roerende en onroerende beleggingen verrichten die haar toelaten haar activiteiten te ontwikkelen evenals deze die zij nodig acht om de rentabiliteit van haar kapitaal en het behoud van haar vermogen veilig te stellen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap eveneens mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, en deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of zijdelings, belagen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, krediet en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en in het algemeen alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vereenvoudigen.

Zij mag zowel in Belgi als in het buitenland alle commercile industrile financile roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel."

8) Afschaffing handelsbenamingen.

III, Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie dienen vervuld te worden, stelt de voorzitter van

beide vergaderingen/de enige vennoot vooraf het volgende vast

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

a)De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op datum van 30 november 2012 een gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd ;

-voor de over te nemen vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op 18 december 2012, bekendgemaakt in' de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 onder nummer 12208992, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering;

-voor de overnemende vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde op 18 december 2012, bekendgemaakt als voormeld op 21 december 2012 onder nummer 12208993, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

b)Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap, werden de bestuursorganen van beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor of een externe accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

c)Het gezamenlijk fusievoorstel werd in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders daarvan kennis konden nemen.

Het gezamenlijk fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk n maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d)De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap.

e) De respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de respectievelijke vermogens van de over te nemen vennootschappen die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn.

IV. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast

-alle aandeelhouders van zowel de overnemende ais de overgenomen vennootschap zijn aanwezig en verzaken dan ook aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten;

-om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de agenda's dient ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig te zijn.

De vergadering stelt dan ook vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda's te beraadslagen.

leder aandeel geeft recht op n stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de vereiste meerderheid van stemmen hebben verkregen zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De (leden van de) bestuursorganen van zowel de overnemende vennootschap, te weten de Heer Prengels voornoemd, als van de over te nemen vennootschap, te weten de Heer Prengels voornoemd, evenals genoemde vennootschap "2PeM", vast vertegenwoordigd door genoemde heer Prengels, zijn allen hier aanwezig en zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van hun agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek " van Vennootschappen en de statuten.

V. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter/enige vennoot aangehoord en voor juist erkend.

De Voorzitter/enige vennoot zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met nparigheid van stemmen

Besluit n - Principieel besluit tot fusie - Gevolgen

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de naamloze vennootschap "IGNIS" door fusie overgenomen wordt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM".

De respectievelijke bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het gezamenlijk fusievoorstel en de datum van huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan,

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IGNIS" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM" besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "IGNIS" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM" en zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen gesteld door deze vennootschap sedert 1 oktober 2012 tot op vandaag zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM".

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

ti

! -! ' ' .1...e,,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van voormelde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "IGNIS", met alle

rechten en plichten over op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM".

De aandelen van de vennootschap "IGNIS", in het bezit van de vennootschap "2PeM" zullen door het

bestuursorgaan van laatstgemelde vennootschap worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen. Alle rechten,

plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2012, worden geacht boekhoudkundig te zijn

verricht voor rekening van de overnemende vennootschap,

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de

overnemende vennootschap,

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat

-enerzijds de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "IGNIS" door de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM", werd verwezenlijkt;

-anderzijds de naamloze vennootschap "IGNIS", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden in al hun onderdelen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Besluit twee - Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder(s) van de overnemende vennootschap om x

-de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten,

-het nodige te doen om de op naam van de aandeelhouders bestaande aandelen te vernietigen.

Besluiten genomen door de aandeelhouders van de overnemende vennootschap alleen

Benoeming plaatsvervangend zaakvoerder.

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder in geval van overlijden van de huidige statutaire

zaakvoerder, dan wet in geval laatstgenoemde daartoe niet langer fysiek of psychisch in staat zou zijn,

mevrouw Katrien Dhondt, thans wonende te Merelbeke, Herdenkingswijk 10 en beslist artikel 10 der statuten in

die zin aan te passen.

Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan

toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgestoten op 31 december 2012.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 22 februari

laatst, met het oog op de wijziging van het doel De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit

verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 december 2012.

Wijziging van het doel.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals

voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel drie der bestaande statuten aan te

passen.

Afschaffing handelsbenamingen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestaande handelsbenamingen van de

vennootschap af te schaffen en de tekst van artikel 1 der bestaande statuten daaraan aan te passen.

SLOTBEPALINGEN.

1. De voorzitter stelt, samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met de vereiste meerderheid binnen de algemene vergaderingen,

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "IGNIS" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PeM" verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

3, Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat:

-de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van het besluit tot fusie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

-de jaarrekening van de overgenomen vennootschap die nog moet opgesteld worden door haar bestuurders door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap dient goedgekeurd te worden en dat zelfde algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

4.Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.

Hij bevestigt derhalve na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 723 van het Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

[ .]

6. Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de identiteit van de

verschijner-natuurlijke persoon te hebben nagezien aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart,

7, Opdracht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om de tekst van de gecordineerde statuten op

te stellen naar aanleiding van de besliste statutenwijzigingen in de overnemende vennootschap n om deze

neer te leggen in het vennootschapsdossier van zelfde vennootschap.

Verklaringen pro fisco.

-Onderhavige fusie door overneming heeft plaats met toepassing van artikel 117 van het Wetboek der

registratierechten, met toepassing van artikel 11 van het Wetboek op de Toegevoegde Waarde en met

toekenning van de voordelen van artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Voor ontledend uittreksel

Voor-

~be'hbiii en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Geassocieerd'Notaris-Jeroen UYTTRHAGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte rom-,-

cri

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0863.667.115

Benaming

(voluit) : 2PeM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9260 Wichelen, Margote 25

(volledig adres)

< Onderwerp akte : Fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel opgemaakt op datum van 30 november 2012 overeenkomstig artikelen 676 em

719 van het wetboek van vennootschappen onder meer hetgeen volgt:

- Bij de fusie betrokken vennootschappen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2PeM, met zetel te 9260 Wichelen,Margote 25, ondernemingsnummer 0863.667.115. (overnemende vennootschap)

2. De naamloze vennootschap Ignis; met zetel te 9260 Wichelen,Margote 25, ondernemingsnummer

0877.080.928.

- De opslorping.

Naar aanleiding van de vereniging van alle aandelen van de NV Ignis in n hand in de BVBA 2PeM,

hebben de Raad van Bestuur / de Zaakvoerder van beide venootschappen beslist om de vennootschappen te

herstructureren en dit via de fusie door overneming volgens art. 676 van het Wetboek van Vennootschappen.

- De voorwaarden voor de fusie:

De Raad van Bestuur / Zaakvoerder stellen de volgende voorwaarden voor aan de Algemene

Vergaderingen der Aandeelhouders:

- fusie door overname door de vennootschap BVBA 2PeM, zowel rechten als verplichtingen van de

vennootschap NV Ignis,

- deze fusie is gebaseerd op een financile situatie afgesloten per 30 september 2012.

- vanaf 1 oktober 2012 worden de activiteiten van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

- alle kosten voortvloeiend uit deze fusie zullen worden gedragen door de BVBA 2PeM.

- er zijn in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan

bijzondere rechten worden toegekend.

- er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders / zaakvoerder van de

overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap.

Voor analytisch uittreksel van het fusievoorstel

Chris Prengels

Zaakvoerder

nNl

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblac

1 20 993*

RIFFIE REGI-ITB ANi r

VAN KOOPHANDEL

18 DEC, 2012

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.10.2012, NGL 19.10.2012 12612-0552-014
15/02/2012
NWdword 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDEL

02. 2012

DENDERMONDE

Griffie

"

l iII III 11111 1l Il!I j j I1l l!

*12038341*

hl

Ondernemingsnr : 0863.667.115

Benaming

(voluit) : 2 PEM

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 96 bus 2, 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel vanaf 01 februari 2012 verplaatst naar Margote 25 te 9260 Wichelen.Chris Prengels

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.08.2011 11451-0559-011
08/07/2011
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

r -

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0863.667.115

Benaming

{voluit} : 2 PEM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansptakelijkheid

Zetel _ Kerkstraat 96 bus 2, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 augustus 2010 werd beslist om het ontslag van Mevrouw Els Van Malderen als zaakvoerder te aanvaarden.

rRiFl=rp' ~~ ti ~gNFC

VAN KOOPHANDEL

2 8. 06. 2011

DENDERMONDE

rittte

1111M11111111111M111

*11103768*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Chris Prengels Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/03/2011
Me 2.1

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteLuik BI~~~I~

I~~I~NI

+11039712"

ius

ti bel

Be Sta

DEtnDERMol~, '~I ~ ~'iffie

\,VAN KOOP'-Aw U

0 ?. 03. 2011

Ondernemingsnr : 0863.667.115

Benaming

(voluit) : 2 PEM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansptakelijkheid

Zetel : Dorpstraat 95, 9260 Wichelen

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Door de zaakvoerder werd beslist om vanaf 01 maart 2011 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Kerkstraat 96 bus 2 te 9200 Dendermonde.

Chris Prengels

Zaakvoerder

Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.08.2010 10433-0449-011
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09501-0115-010
20/04/2015
Mal Word 11.1

~Ily3 . ,._ ~.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

111111q111111111

O ki APR. 2015

RECHTBANK VAN KOOPHAfflitirTE GENT ;

ti

Ondernemingsnr : 0863667115

Benaming

(voluit) : 2PeM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Molenweidestraat 24 - 9070 Heusden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Wijziging doel - Ontslag en Benoeming zaakvoerder-opvolger

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN,

Op zevenentwintig maart.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) der Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "2PeM", met maatschappelijke zetel te 9070-Heusden, Molenweidestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonen register te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer : 0863.667115 en met als BTW-nummer : BE-0863,667.15, opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op negentien februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijf maart erna onder nummer 04038413, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 22 maart 2013, bekendgemaakt als gemeld op 4 april erna onder nummer 13052644.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11.30 uur onder Voorzitterschap van de heer Prengels Chris,

nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering,

overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de enige aandeelhouder, te weten :

- de heer PRENGELS, Chris, geboren te Zele op dertig juli negentienhonderd drienzeventig, wonende te

9070-Heusden, Molenweidestraat 24.

Die verklaard heeft houder te zijn van alle honderd (100) aandelen van de vennootschap, het

maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

E, Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1)Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan

toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2014.

2)Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag

(uitbreiding activiteiten vennootschap) ais volgt : schrapping van de huidige tekst van artikel 3 der statuten en

vervanging ervan door volgende tekst

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening

van derden of in participatie met derden :

- Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen,

vennootschappen en personen inzake onderzoek, ontwikkeling, ontwerp,

engineering, fabricage, levering, montage, inbedrijfname, financiering en

exploitatie van uitrustingen en installaties.

- Het verlenen van alle dienstprestaties en advies aan ondernemingen,

vennootschappen en personen op het vlak van dagelijks beheer, van

handelstransacties en van het administratief, financieel, fiscaal, commercieel en industrieel beheer.

- De aanneming van algemene electro-technische werken.

- Het opnemen van bestuurders- en vereffenaarsmandaten in andere

vennootschappen en rechtspersonen,

- He.Laangaan van..participai s_en deelnenaiogeninbinrnen.eabuitenland

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

r

VooL-

~behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Het toestaan van leningen en borgstellingen aan andere vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen.

- Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en zakelijke rechten.

Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van

grondstoffen en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan bovendien zowel in Belgi als in het buitenland alle

commercile, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of

onrechtstreeks verband met haar doel."

3)Ontslag en benoeming zaakvoerder-opvolger-aanpassing van artikel 10 der statuten

Il. Genoemde heer Prengels, enige vennoot, zet vervolgens uiteen

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

-dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met

eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten genoemde heer Prengels, hier aanwezig verklaart

kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan

de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend,

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde,

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met nparigheid van stemmen

Punt 1  Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 25 maart laatst,

met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te

hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 december 2014.

Punt 2  Wijziging van het doel der vennootschap  aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals

voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel 3 der bestaande statuten aan te passen.

Punt 3  Ontslag en benoeming zaakvoerder  opvolger  aanpassing artikel 10 der bestaande statuten.

De vergadering beslist om de huidige zaakvoerder-opvolger voorzien in artikel 10 van de statuten, mevrouw

Katrien Dhondt te vervangen door mevrouw Jessica Reznor, thans wonende te 9070-Heusden,

Molenweidestraat 24 en bijgevolg de laatste zin van zelfde artikel te vervangen door volgende zin :'In geval van

overlijden van de heer Prengels of in de gevallen waarin hij niet langer fysiek of psychisch in staat zou zijn zijn

mandaat uit te oefenen, zal hij opgevolgd worden als statutair zaakvoerder door mevrouw Jessica Reznor,

wonende te 9070-Heusden, Molenweidestraat 24.'

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief

-cordinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 23.09.2008 08738-0114-012
04/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.08.2007, NGL 27.09.2007 07732-0334-010
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.08.2007, NGL 29.08.2007 07629-0171-009
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06713-0300-008
14/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.11.2005, NGL 07.12.2005 05883-0173-008

Coordonnées
2PEM

Adresse
MOLENWEIDESTRAAT 24 9070 HEUSDEN(O-VL)

Code postal : 9070
Localité : Heusden
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande