4A

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4A
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.454.019

Publication

04/10/2011
ertod 2.0

L_ i t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0873.454.019. Benaming

(voluit) : 4A

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, A#fligemdreef, 139

Onderwerp akte : FUSIE

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, op 19 september 2011, dat de vennoten van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4A" met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Affligemdreef, 139, ingeschreven in het rechtspersonensregister te Dendermonde, met ondernemingsnummer 0873.454.019., nationaal nummer (BTW) 873.454.019., zijn samengekomen in algemene vergadering en geldig volgende besluiten hebben genomen :

Eerste - tweede en derde besluit: Besluit tot fusie

1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4A" door fusie overgenomen wordt door de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER".

De zaakvoerders van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2. Na kennisname van deze verslagen, besluit de algemene vergadering van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4A" tot de ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER".

3. De algemene vergadering van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4A" en van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER" besluiten tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "4A" over te gaan.

Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER", en zonder omwisseling van aandelen, overeenkomstig artikel 740 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, op basis van de actief- en passief toestand van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2011.

4. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de vennootschap "4A", met alle rechten en plichten, onder algemene titel, over op de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER" Kapitaal, reserves, provisies en schulden gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 april 2011 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DIRK DE SUTTER.

Vermits de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "4A", worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "4A" vernietigd.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming, zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111 VINIV~~Imlll~l~lll

*11149252*

V beh aa Bel SUE

ni

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 2 SEP 2011

DENDERMONDE

Voor-.y behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagerrtrlr-hut Bulgirsclr Staartstrlact- 04t1-6/2011 Aililxs- d` Moniteur lilg

- enerzijds de fusie door overneming van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4A", door de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK DE SUTTER" werd verwezenlijkt.

- anderzijds de Burgerlijke vennootschap onder vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MA" definitief opgehouden heeft te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Frederi CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de la eso iia ii NAtedssebto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalvoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)55 leam en handtekening

e-mail: info@notariscaudron.be

18/07/2011
Med 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IVV~IIBIIflIIIIIIV~IVI~n~ II~V

*11109507*

CiFiEFFII= I-4KKPdTBAN :

VA3~ E~t~ _ NDFL

- a 07. 2011 i

DE~`,~ffece. MOND

~

Ondernemingsnr : 0873.454.019 Benaming

(voluit) : 4A

Rechtsvorm : 3\l b

Zetel : Affligemdreef 139, 9300 Aalst

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Het fusievoorstel dd 26 mei 2011 met betrekking tot de fusie van de vennootschap Burgerlijke BVBA Dirk De Sutter door overname van de vennootschap Burgerlijke BVBA 4A d.m.v. een vereniging van alle aandelen in n hand.

Burgerlijke BVBA Dirk De Suffer Ondernemingsnummer: 0432.684.633 Brusselbaan 218 A, 9320 Aalst-Erembodegem Overnemende vennootschap

En anderzijds :

Burgerlijke BVBA 4A

Ondernemingsnummer: 0873.454.019 Aftligemdreef 139, 9300 Aalst Overgenomen vennootschap

werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel,

- Tegelijk hierbij neergelegd fusievoorstel

Getekend Jeannine Bogaert Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 17.06.2011 11177-0235-012
21/01/2011
Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

L m 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(~RIFFJ3v PECHr3AN VAN KOOPHANDEL

1 2. 01e 2011

DENDERMONDE

Grtffle

i~Y1I11011I~IN~I1INIYIM~

*9]8+

iw

Ondernemingsnr : 0873.454.019

Benaming

(voluit) : 4A

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Affligemdreef 139 - 9300 Aalst

Onderwerp akte : Benoeming van zaakvoerder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11/01/2011:

De vergadering aanvaardt de benoeming van niet-statutair zaakvoerder de heer DE SUTTER Dirk (NN 54.07.02-415.29), wonende te 9320 Aalst, Brusselbaan 218 /A000, en dit met ingang per heden 11/01/2011.

BOGAERT Jeannine

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0275-012
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 13.07.2009 09408-0050-012
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 26.06.2008 08309-0071-012
26/07/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 17.07.2007 07408-0108-014
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 05.07.2007 07339-0381-014

Coordonnées
4A

Adresse
AFFLIGEMDREEF 139 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande