4CHANGE INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4CHANGE INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.353.155

Publication

16/04/2014
Voor-

behoude

aan het

Belgiscl

Staatsbla

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2141110 na neerlegging ter griffie van de akte

OrunieB1

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

- 4 APR. 2014

AFDELlN%pfnDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ... S S O. 3..S . /1 S 5 il

i Benaming (voluit) : 4Change Invest

i

i: (verkort) :

..

Rechtsvorm :. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

:: Zetel: Capucienenlaan 72

:

,

(volledig adres) 9300 Aalst ,

ii Onderwerp(en) akte: OPRICHTING .

1IUittreksel afgeleverd vii6r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tel

i; Gent, afdeling Dendermonde. ,

,

:

, Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris;

:; te Antwerpen, op 3 april 2014, dat: ,

1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een; :.

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "

"4Change invest.

,

i 2. Zetel: Aalst, Capucienenlaan 72. ,

, 3. Oprichter: De heer LESAFFER Filip Marc An Paul, geboren te Gent op 7 april 1974, wonende te 9300 :1

Aalst, Capucienenlaan 72.

:. 4. Kapitaal: 40.000,00 euro.

:" 5. Gestorte bedrag: 40.000,00 euro.

7. Samenstelling: in geld.

:! 8. Boeklaar: Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste;

boekjaar eindigt op 31 december 2015. ,

,

i 9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een;

;: twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op;

ii wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. ,

, Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van:

,

,

een gelijk recht voor elk aandeel. ,

I:

:. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend

..

per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting:

,

('pro rata liberationie) op datum van de beslissing tot dividenduitkering. :

,

.,

.. 10. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na;

,

consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de;

vennoten rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting. ,

, Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij;

I; voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandeleni die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende opvraging van;

:; storting en. ,

, 11. Externe vertegenwoordiginq: ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden;

en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij;

:i het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor aile handelingen. .

,

,.

. ledere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde;

,

rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende; i; volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval van overdreven' volmacht.

, 12. Statutaire zaakvoerder: Werd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap

.,

;! aangesteld: de heer LESAFFER Filip Marc An Paul, geboren te Gent op 7 april 1974, wonende te Aalst,

l; Capucienenlaan 72. '

,

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. '

,

. 13. Commissarissen: geen. "

.: 14. Doek De vennootschap heeft tot doel, in Belgi en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen:

:"

rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: '

.: .

'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behodden aan het Belgisch

Staatsblad

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer ' maar niet uitsluitend:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet niet rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord;

- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financile of andere diensten of bijstand te verlenen;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en cordineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- alle financile transacties en financile overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:

- aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.,

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa.

3. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als financile aard), omvattende onder meer en in het bijzonder:

- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een directiecomit, directeur of vereffenaar;

- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische, sociaalrechtelijke, financile, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commercile of administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financile operaties behalve die welke wettelijk gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder een toezichtorgaan;

- het uitvoeren van aile studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en consulting in het algemeen en aile in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het bijzonder;

- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden' en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan zijn;

- het verrichten van aile activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficintie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficintie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het behartigen van de belangen van clinten naar, onder meer maar niet uitsluitend, publieke overheden, administratieve instellingen, ministeries, kabinetten, kamerleden, gezaghebbers, politieke mandatarissen, toezichthouders, de Europese Commissie, met inbegrip van het opstellen van 'position papers' of 'white papers' en het antwoorden op consultaties, teneinde de commercile activiteiten van een bedrijf verder te kunnen ontplooien, kosten te kunnen beheren en/of beheersen, de naleving van een duurzame competitie te kunnen verzekeren, of te kunnen anticiperen op nieuwe regelgeving of regelgevende beslissingen die een impact kunnen hebben op de uitoefening van de commercile activiteiten van een bedrijf of op zijn kostenstructuur;

het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van clinten, het uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiren van contracten met derden, het adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter voorkoming of minimalisering van betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van clinten met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commercile betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;

- het verlenen van advies en diensten aan bedrijven en particuliere zelfstandigen op gebied van human resources, in de ruimste zin van het woord, inclusief bijstand en advies op het vlak van personeelsbeleid, het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers, het organiseren en inrichten van cursussen, opleidingen, workshops en voordrachten aan derden;

- het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate finance; voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals, het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer maar niet uitsluitend, op het gebied van management, cordinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.

Hoger vermelde opsommingen zijn Wei limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vemiogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Bovendien, mag de vennootschap alle commercile, industrile, financile roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot haar doel, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten In dewelke zij participeert.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

15. Gewone alaemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van de maand juni om eenentwintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur,

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot een algemene vergadering noch voor de uitoefening van het stemrecht.

16. Volmachten: Nihil,

17. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC.

18. Bijzondere volmacht: Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG vias". rechtspersonenregister Brussel 0468.571.069, met zetel te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 40, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en niet recht van indeplaatsstelling, een

J Voor-

behoOden

aan het

Belgisch

StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W,", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening" Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladSijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belgemoci 11.1

Coordonnées
4CHANGE INVEST

Adresse
CAPUCIENENLAAN 72 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande