4WD THE MAPLE

Association sans but lucratif


Dénomination : 4WD THE MAPLE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 469.377.060

Publication

20/12/2012
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

NEERGELEGD 1 1 DEC. 2012

RECHTBANK VAN KOOPHANteimg GENT

r

1111111

" 1225 39"

Ondernerninclsnr : 0469.377.060

13enaming

(voluit) ; 4WD The Maille

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Westakkerstraat 7 - 9968 Oosteeklo

Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemen vergadering van 26 oktober 2012. Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering blijkt dat:

1. De algemene vergadering beslist heeft de VZW 4WD The Maple te ontbinden en in vereffehing te stellen.

2. De algemene vergadering twee vereffenaars aangeduid heeft,

Chinitor Sammy en Van Laere Rudy

Deze stellen vast dat het bezit van de VZW 1,26 euro bedraagt op de spaarrekening, -0,11 euro op de zichtrekening en 333,25 euro in kas. Totaal vermogen bedragt 334,40 euro. Ze stellen eveneens vast dat VZW 4WD The Maple enkel nog een schuld heeft voor de afwerking van de boekhouding en de stopzettingsformaliteiten, deze schuld bedraagt 363,00 euro.

3. De algemene vergadring beslist heeft, bij gebrek aan onvoldoende actief,

het tekort van 28,60 euro zelf bij te leggen voor het vereffenen van hun schulden,

waardoor de vereffening definitief gesloten is.

4. Naar aanleiding van de ontbinding en vereffening worden alle leden van de raad van bestuur ontslagen:

- Chinitor Sammy

- Van Vooren Joris

- Van Laere Rudy

5_ De boeken en bescheiden van de vereniging gedurende 5 jaar zullen bewaard worden door

Van Laere Rudy, Albrecht Rodenbachstraat 147, 9040 Sint-Amandsberg,

Aldus opgemaakt te Oosteeklo op 26 gktober 2012,

Voor eensluitend afschrift /

Chinitor.Sammy, vereffenaar

Van Laere Rudy, vereffenar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
4WD THE MAPLE

Adresse
WESTAKKERSTRAAT 7 9968 OOSTEEKLO

Code postal : 9968
Localité : Oosteeklo
Commune : ASSENEDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande