A HOUSE HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A HOUSE HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.885.507

Publication

02/07/2015
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*15311093*

Neergelegd

30-06-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Albert Linartstraat 12

Ondernemingsnummer :

0632885507

Benaming (voluit) : A House Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uit een akte verleden voor notaris Danile Breckpot te Aalst op 26 juni 2015, blijkt onder meer het volgende: 1. De heer HERTECANT Patrick Paul Jozef, geboren te Aalst op 10 maart 1968, en zijn echtgenote, 2. Mevrouw MUYLAERT Veerle, geboren te Gent op 1 mei 1967, samenwonende te 9300 Aalst, Albert Linartstraat 12.

hebben een vennootschap opgericht als volgt:

Naam en rechtsvorm: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "A House Holding";

Zetel: 9300 Aalst, Albert Linartstraat 12.

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen honderdzestigduizend euro ( 4.160.000,00). Het is verdeeld in vijftienduizend gelijke aandelen op naam die elk n/vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Inbreng - volstorting:

1. Inbreng in natura: De verschijners verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap als volgt: - Een deelneming van tweeduizend driehonderd tweentwintig (2.322) aandelen, hetzij 99,95% van het aandelenkapitaal, in de Naamloze Vennootschap BOWHOUS met zetel te 9300 Aalst, Albert Linartstraat 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0418.625.967, voor een waarde van drie miljoen driehonderd zesentachtig duizend veertien euro drienveertig cent (3.386.014,43 EUR), waarvan er duizend negenhonderd zestien (1.916) aandelen in eigendom toebehoren aan de heer Patrick HERTECANT als eigen goed, en vierhonderd en zes (406) aandelen aan de huwgemeenschap die bestaat tussen de echtgenoten Patrick HERTECANT  Veerle MUYLAERT, waarvan er tweehonderd tweenvijftig (252) aandelen zijn ingeschreven op naam van mevrouw Veerle MUYLAERT, wat de uitoefening van de lidmaatschapsrechten betreft, en honderd vierenvijftig (154) aandelen op naam van de huwgemeenschap.

- Een deelneming van negenhonderd negenennegentig (999) aandelen, hetzij 99,9% van het aandelenkapitaal, in de Naamloze Vennootschap CUZN DAKWERKEN met zetel te 9300 Aalst, Alfred Nichelsstraat 47, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE 0455.608.901, voor een waarde van zevenhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd negenentwintig euro negen cent (768.529,09 EUR), waarvan er vijfhonderd negenennegentig (599) aandelen in eigendom toebehoren aan de heer Patrick HERTECANT en vierhonderd (400) aandelen aan mevrouw Veerle MUYLAERT.

Hetzij een totale inbreng in natura van 4.154.543,52 EUR.

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de CVBA VGD

BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, alhier vertegenwoordigd door haar verantwoordelijke vennoot, de Heer Marc WAUTERS, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 219, 1, 2e en 3e alinea van het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

 6. BESLUITEN

De inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA  A HOUSE HOLDING bestaat uit de inbreng van

9300 Aalst

Oprichting

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

twee aandelenparticipaties in NV  BOWHOUS en NV  CUZN DAKWERKEN . Daarnaast gebeurteen inbreng in geld, door de heer Patrick HERTECANT en mevrouw Veerle MUYLAERT, zodat het kapitaal wordt afgerond tot een bedrag van 4.160.000,00 EUR.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 14.980 aandelen van de vennootschap  A HOUSE HOLDING zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten vanaf de oprichting.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen  fairness opinion is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219, 1, tweede en derde lid van het Wetboek van vennootschappen aangaande de inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA  A HOUSE HOLDING en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Dendermonde op 25 juni 2015.

BV CVBA VGD BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door Marc WAUTERS

Bedrijfsrevisor

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 219, 1, 4e alinea van het Wetboek van Vennootschappen, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng in natura zullen er 14.980 aandelen worden uitgegeven, die als volgt onder de inbrengers zullen worden verdeeld:

- De heer Patrick HERTECANT, wonende te 9300 Aalst, Albert Linartstraat 12, ontvangt als vergoeding voor de inbreng in natura van 1.916 aandelen in NV BOWHOUS en 599 aandelen in NV CUZN DAKWERKEN, elfduizend zevenhonderd zesendertig (11.736) aandelen van de BVBA A HOUSE HOLDING;

- Mevrouw Veerle MUYLAERT, wonende te 9300 Aalst, Albert Linartstraat 12 ontvangt als vergoeding voor de inbreng in natura van 400 aandelen in NV CUZN DAKWERKEN, duizend honderd en tien (1.110) aandelen van de BVBA A HOUSE HOLDING;

- De huwgemeenschap die bestaat tussen de heer Patrick HERTECANT en zijn echtgenote mevrouw Veerle MUYLAERT, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden volgens hun verklaring, samen wonende te 9300 Aalst, Albert Linartstraat 12, ontvangt als vergoeding voor de inbreng in natura van 406 aandelen in NV BOWHOUS, waarvan er 252 aandelen zijn ingeschreven op naam van mevrouw Veerle Muylaert, wat de uitoefening van de lidmaatschapsrechten betreft, tweeduizend honderd vierendertig (2.134) aandelen van de BVBA A HOUSE HOLDING.

2. Inbreng in geld: De comparant verklaart dat op het maatschappelijk kapitaal bovendien ingeschreven is in geld als volgt: door de echtgenoten Patrick HERTECANT  Veerle MUYLAERT, voornoemd, voor vijfduizend vierhonderdzesenvijftig euro achtenveertig cent ( 5.456,48) waarvoor aan de huwgemeenschap twintig (20) aandelen worden toegekend die elk n/vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, die zij aanvaarden.

De inschrijvers hebben dit deel van het kapitaal volledig volgestort.

Deze som is gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij Bank J. Van Breda & C naamloze vennootschap, op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 24 juni 2015 en werd mij notaris overhandigd.

Doel: De vennootschap heeft tot doel :

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industrile en financile ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Bestuur - vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot en al dan niet benoemd met de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder. De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

Algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur, in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in de oproepingsbrief te bepalen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Reserves - winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze bepaalt het gedeelte van de uitkeerbare winst dat zij bestemt voor dividenden aan de vennoten. Zij kan besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren, of ze over te dragen naar het volgend boekjaar. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

- de eerste jaarvergadering wordt vastgesteld op de de laatste zaterdag van de maand juni tweeduizendzeventien.

- het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2016.

- het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee (2).

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:

- de heer Patrick HERTECANT, voornoemd;

- mevrouw Veerle MUYLAERT, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. * Overname van verbintenissen ten name van de vennootschap in oprichting:

In toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verklaren de comparanten qualitate qua en onder voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid de verbintenissen aangegaan door de oprichters namens de vennootschap in oprichting over te nemen onder het voorbehoud van het verwerven van rechtspersoonlijkheid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

* Volmacht: De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid  VGD Accountants en Belastingconsulenten , met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan n van haar bedienden, met name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, en aan mevrouw Katrien Huysse, wonend te 9220 Hamme, Meerstraat 189, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders/bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten

Voor analytisch uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Danile Breckpot te Aalst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A HOUSE HOLDING

Adresse
ALBERT LIENARTSTRAAT 12 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande