A LA CARTE KEUKENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A LA CARTE KEUKENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.533.284

Publication

06/05/2014 : ZETELVERPLAATSING-VERLENGING BOEKJAAR-WIJZIGING JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING-VERLENGING MANDAAT ZAAKVOERDER

TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op achtentwintig maart tweeduizend

veertien door Joni Soutaer, geassocieerd notaris te Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A LA CARTE KEUKENS", hebbende haar maatschappelijke zetel te 9402 Ninove, Brusselsesteenweg, 306, volgende beslissingen heeft genomen :

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9400 Ninove,

Pamelstraat-Oost, 420, vanaf heden.

De vergadering beslist huidig boekjaar aangevangen op één april tweeduizend dertien te

verlengen tot éénendertig december tweeduizend veertien.

De daaropvolgende boekjaren zullen derhalve aanvangen op één januari en eindigen op

éénendertig december van ieder jaar.

Naar aanleiding van de wijziging van het maatschappelijk boekjaar beslist de vergadering de

jaarlijkse algemene vergaderingen te houden de derde vrijdag van de maand april om dertien uur en voor de eerstvolgende maal in april tweeduizend vijftien.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissingen,

beslist de vergadering de statuten te wijzigen.

De vergadering het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer DUSON te verlengen om

van rechtswege een einde te nemen bij de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zeventien.

Komt hier tussen de heer DUSON Yves die voormeld mandaat aanvaard.

Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

De vergadering verleent aile machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot

het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoôrdineerde tekst van de statuten.

De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen

beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR ÉËNSLÛÏDÊND ONTLËDËND UITTREKSEL

(getekend) notaris Joni SOUTAER

Neergelegd terzeifdertijd :

uitgifte van het PV dd

coordinatie van de statuten

+-•

O ri

•M

C. C.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 11.08.2013, NGL 05.11.2013 13654-0095-012
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.08.2012, NGL 10.09.2012 12561-0005-011
14/08/2012 : DE070685
20/10/2011 : DE070685
15/09/2011 : DE070685
22/12/2010 : DE070685
14/10/2010 : DE070685
25/09/2009 : DE070685
19/11/2008 : DE070685
08/10/2008 : DE070685
05/09/2007 : DE070685
27/09/2006 : DE070685
12/04/2006 : DE070685
27/09/2005 : DE070685
22/09/2005 : DE070685
07/10/2004 : AA070685
08/10/2003 : AA070685
12/09/2003 : AA070685

Coordonnées
A LA CARTE KEUKENS

Adresse
9402 NINOVE - BRUSSELSESTEENWEG 306

Code postal : 9402
Localité : Meerbeke
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande