A & T CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & T CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.512.403

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 17.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0067-010
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 18.05.2013, NGL 30.06.2013 13241-0574-010
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 18.12.2011, NGL 03.01.2012 12001-0257-010
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 21.05.2011, NGL 10.06.2011 11155-0291-010
26/05/2011
mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik B

Voor-

behoude aan het Belgiscr,

Staatsbic

Benaming : A&T CONSULT

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doornikse Heerweg, 163

9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :Verplaatsing zetel - Vermindering kapitaal - Wijziging doel - Aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Maggy Vancoppernolle! te Kortrijk op zes mei tweeduizend elf, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap` i met beperkte aansprakelijkheid "A&T CONSULT", onder meer volgende beslissingen heeft; genomen:

;

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde, Deinzestraat, 153. TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van zevenhonderd vijftig euro! 1(E 750,00) om het te herleiden van negentienduizend vijfhonderd euro (E 19.500,00) op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro ( 18.750,00) deels door vrijstelling van de volstortingsplicht verbonden aan drie aandelen en deels door terugbetaling aan dezelfde driesi aandelen van een globale som in geld van tweehonderd vijftig euro (E 250,00) en de ermeell gepaard gaande vernietiging van deze aandelen.

De vennoten individueel verklaren in te stemmen dat de vrijstelling van de,i volstortingsplicht, de terugbetaling en de ermee gepaard gaande vernietiging betrekking zal hebben op drie aandelen aangehouden door mevrouw De Praetere An, voornoemd, eni verklaren aldus akkoord te gaan met de afwijking van het gelijkheidsbeginsel zoals;; opgenomen in artikel 316 van het wetboek van vennootschappen.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort,; kapitaal.

De terugbetaling evenals de vrijstelling van de volstorting mag slechts plaatshebben mits'? inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLISSING. ;:

Met het oog op de erkenning van de vennootschap in hoedanigheid van accountant eni belastingconsulent door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, beslisti de vergadering het doel van de vennootschap te vervangen door de tekst zoals opgenomen ini artikel 3 van de nieuwe statuten hierna.

i Ingevolge de wijziging van het doel stelt de vergadering vast dat de vennootschap voortaan enkel nog de burgerlijke werkzaamheid van accountant en van belastingconsulent zal;;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

lilhiUlfihi0 8*~ui~*11

1

Ondememingsnr : 0465.512.403

1

Oudenaarde,.

16MEi2011

Griffie

mod 2.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbladuitoefenen zodat de vennootschap voortaan een burgerlijke vennootschap is onder de vorm van een besloten vennootschap.

VIERDE BESLISSING.

Ingevolge de doelwijziging die het voorwerp uitmaakt van de vorige beslissing beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de kenmerken van de vennootschap en met de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij heeft de naam: "A&T CONSULT". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat, 153.

Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in Belgi door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten. Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant : 1 het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2 zowel priv- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proceds, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nummer 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

modz.1

6 het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en

waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :

1 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/ of van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen terzake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrij fsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - AANDELEN - CERTIFICATEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro ( 18.750,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor- mod 2.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

vermelding van waarde, die ieder n/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL VEERTIEN - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

i De zaakvoerders) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders warden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

" een belastingconsulent zijn,

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

" ' Voo% rbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - DIRECTEUR

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan n of meerdere directeur(s) binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en van belastingconsulent.

Het is het college van zaakvoerders die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur(s), afzonderlijk handelend.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april

:_negentienhonderd._ negenennegentig __met__betrekking _-tot _.de.. _boekhoudkundi ge_ ..en_ fiscale__

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6de lid die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van het college van zaakvoerders.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

ARTIKEL DERTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n december en eindigt op dertig november van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL EENENDERTIG - JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

En maand vr de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vr de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap. ARTIKEL TWEENDERTIG - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppernolle

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 6 mei 2011; gecordineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 15.05.2010, NGL 04.06.2010 10152-0023-011
17/07/2009 : OUA004995
18/06/2008 : OUA004995
11/06/2007 : OUA004995
03/06/2005 : OUA004995
02/06/2004 : OUA004995
11/06/2003 : OUA004995
16/06/2001 : OUA004995
27/03/1999 : OUA004995

Coordonnées
A & T CONSULT

Adresse
DEINZESTRAAT 153 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande