A.I.A.

Association sans but lucratif


Dénomination : A.I.A.
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 836.673.795

Publication

15/04/2014
MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernerningsnr : 0836.673.795 Benaming

(voluit): A.I.A.

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

03 APR. 2014

Griffie

AFDELING DENDERMQNDE

11111111MR1.1111111111

beh,

aai

Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm V.Z.W.

Zetel: Moorselbaan 88 - 9300 AALST

Onderwerp akte STOPZETTING V.Z.W.

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31-03-2014

AANWEZIGEN LIJST :

Andre Adelina, Landu Filipe en Landu Andr allen wonende te 9300 Aalst Moorselbaan 88 en oprichters van de VZW A.I.A.

De vergadering wordt voorgezeten door haar voorzitster mevrouw ANDRE Adline en vangt aan om 9 uur. De voorzitster benoemt tot secretaris de heer Lanclu Filipe en tot stemopnemer de heer Landu Andr.

Agenda:

Eindverslag stopzetting VZW

Goedkeuring van de jaarrekening

Bestemming van het resultaat

Kwijting van de bestuurders

Allerlei

De voorzitster leest het jaarverslag voor.

Met spijt in het hart dienen wij het einde van onze VZW aan te kondigen.

De doelstellingen konden niet behaald worden, zodat enkel de stopzetting overbleef.

Het resultaat is negatief en zal door de zaakvoerders op zich genomen worden.

De vennoten zien verder af van hun tegoed op hun rekening-courant , evenals van het tegoed aan BTW ten

bedrage van respectievelijk 5121.84 euro en 136.50 euro;

Na verder bespreking van de jaarrekening wordt deze door de aanwezige aandeelhouders met algeheelheid

van stemmen goedgekeurd.

Er wordt met hoofdige stemming gehele ontlasting verleend aan de zaakvoerders.

Na lezing en goedkeuring van het verslag wordt de vergadering opgeheven te 10 uur 30.

ANDRE Adeline

Voorzitster

^

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

14/06/2011
M002.2

Ondernemingsnr : $36 {; S

Benaming

(voluit) : A.I.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk

Zetel : Moorselbaan 88 - 9300 Aalst

Onderwerp akte : Oprichting VZW en Aanstelling bestuurders

Ondergetekenden,

1)ANDRE Adetina Fomosa Moorselbaan 88 te 9300 Aalst n.n.69.01.08-580.54 2)LANDU Filipe Machanga Moorselbaan 88 te 9300 Aalst n.n.66.08.05-589.24 3)LANDU Andr Moorselbaan 88 te 9300 Aalst n.n.90.08.01-555.03

Verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 (hierna de "VZW"-wet), met de hiernavolgende statuten

STATUTEN

Titel I : Naam Zetel Doel Duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "A.I.A.". Deze naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder

winstoogmerk" of de afkorting "vzw", of in het Frans "association sans but lucratif" of de afkorting "asbl",

worden voorafgegaan of gevolgd.

De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere

stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "A.I.A." te gebruiken.

Artikel 2

De vereniging is gevestigd te 9300 AALST Moorselbaan 88.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Alle stukken

voorgeschreven door de vzw wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank

van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om

de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige

openbaarmakingsvereisten te vervullen.

Artikel 3

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van het bevorderen en optimalisering van de integratie en

participatie van jonge en vrouwelijke burgers van Afrikaanse afkomst in de Belgische en in het bijzonder in de

Aalsterse samenleving en het ondersteunen van (de) partnerorganisatie(s) in de armoe-

debestrijding in Angola en andere Afrikaanse landen.

En voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht het in lid 1 van dit artikel omschreven doel ondermeer te bereiken door:

[Omschrijving van de activiteiten die de vereniging voorziet te ontplooien ter behartiging van het ge-

formuleerde doel];

a)het vragen van aandacht voor de problemen waarmee de Afrikaanse vrouwen en jongeren te kampen

hebben en het hen informeren over de ontwikkeling van hun emancipatie en de regels en wetten in Belgi.

b) het ontwikkelen van socio-culturele activiteiten en ontwikkelingssamenwerkingsprojecten voor de ondersteuning van kleinschalige initiatieven van kansarme vrouwen en jongeren in Angola, waardoor zij zich binnen hun eigen cultuur kunnen ontplooien en hun toekomst kunnen verbeteren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

1111111111111111IIIIIIIII

*11088391*

na neerlegging van de akte t

IEr`IE R;~CI-)rets,NK AN KOOt'hAND)_

31. 05, 2011

DENDERMONDE

Gri e

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

c)het verstrekken van aanvullende hulp aan weduwen, weduwnaars, wezen en alleenstaanden met kinderen in probleemsituaties in Angola.

d)het participeren in de reconstructie van Angola door het bouwen van scholen en ziekenhuizen, alsmede het verbeteren van infrastructuren.

e)het verzamelen van kleding en schoenen voor arme vrouwen en jongeren en de aanschaf van studieboeken en overig studiemateriaal en het betalen van schoolgeld ter ondersteuning van (straat)kinderen in Angola om de gewenste cursus of opleiding te kunnen volgen.

fhet organiseren van sociale- en culturele activiteiten en het geven van voorlichting om Angola te promoten in Belgi.

g)het uitvoeren van activiteiten voor het genereren van fondsen om met de hieruit voortvloeiende opbrengsten diverse activiteiten te financieren om het doel van de VZW te bereiken.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel Il : Leden

Artikel 5

De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.

De vereniging telt tenminste drie leden.

Artikel 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het lidmaatschap uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Indien hij de toetreding weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Artikel 7

Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op maximum honderd euro. Dit bedrag wordt jaarlijks gendexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van de maand april 2011.

De nieuwe index is deze van de maand december 2011,

voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

Artikel 8

De leden van de vereniging zijn verplicht

a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b. de belangen van de vereniging of n van haar organen niet te schaden.

Artikel 9

Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het opsturen van een aangetekend schrijven

aan de raad van bestuur.

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee

derden van de stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon

a. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 8, op ernstige wijze schendt;

b. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financile en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene ver-gadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lidrechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Titel III : Raad van Bestuur

Artikel 10

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van drie bestuurders. Als er evenwel maar drie leden zijn is het wettelijk minimum twee bestuurders. Het aantal bestuurders moet in ieder geval minder bedragen dan het aantal leden van de algemene vergadering) bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

Artikel 11

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.

Artikel 12

a. de raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter (eventueel n of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester)

De voorzitter of de secretaris roepen de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

b. de raad kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (=de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c. iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

d. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon , e mail of videoconferentie. De regels opgenomen onder de punten a. tot c. hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.

e. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd warden voor de vaststelling van de jaarrekening.

f. van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Artikel 13

a. de raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken;

b. ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c. de raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan n of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan n persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door n persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

d. de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen een n of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 22

gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

e. de algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

Titel IV : Algemene vergadering

Artikel 14

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden

leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht. De algemene vergadering wordt

voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij

afwezigheid van voomoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts n ander lid

vertegenwoordigen.

Elk !id beschikt over n stem op de algemene vergadering.

Artikel 15

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor

a. het wijzigen van de statuten;

b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;

c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

g. het uitsluiten van een lid;

h, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

i. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 16

a. de algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist en moet worden bijeengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt. Zij moet ten minste nmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor dertig juni van dat jaar valt.

b. alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

c. de oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 17

a. in gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus n, onthoudingen worden niet meegeteld)) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

b. in geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, za! de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem.

Artikel 18

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder.

Titel V : Inzagerecht leden

Artikel 19

Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen te vragen. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

Titel VI : Begrotingen Rekeningen Controle

Artikel 20

a. het boekjaar van de vereniging loopt van n januari tot eenendertig december.

" MOD 2.2

b. de raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

c. de raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig degen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van Belgi.

Artikel 21

a. indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vzw wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan n of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b. de commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Titel VII : Ontbinding Vereffening

Artikel 22

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de

algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank,

een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden.

Artikel 23

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een

vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal

aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen,

Artikel 24

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van zevenentwintig juni

negentienhonderd eenentwintig, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de

vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken

terzake.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van de oprichting.

2. Datum van de eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de vierde maandag van de maand mei 2012.

EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De partijen komen bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering en treffen eenparig de

volgende besluiten:

a) wordt tot de functie van bestuurder benoemd:

-mevrouw ANDRE Adelins Fomosa voornoemd.

-de heer LANDU Felipe Machanga voornoemd.

b) de opdracht van de bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014.

c) de opdracht van bestuurder is onbezoldigd.

d) De volgende verbintenissen werden in naam en voor rekening van de vereniging in oprichting aangegaan

De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk deze verbintenissen over te nemen, zodat de vereniging wordt geacht deze vanaf hun ontstaan te zijn aangegaan.

Oprichtingskosten :

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

De oprichters verklaren, bij monde van hun vertegenwoordigers, dat het totaal der kosten, uitgaven, vergeldingen of lasten, onder welke vorm ook, die wegens de oprichting door de vennootschap te dragen zijn, ongeveer de som van 500 euro bedragen.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbiad

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt in twee exemplaren en met eenparigheid van stemmen aanvaard op de stichtingsvergadering,

gehouden te Aalst op 20 mei 2011.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A.I.A.

Adresse
MOORSELBAAN 88 9300 AALST

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande