A.S.T.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.S.T.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 420.855.185

Publication

15/04/2014
LiL

Mod Word Bi

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE

-3 APR. 201k

RECHTBANIZ-V AN

KOOPHANDepTE. (?-e"-=m1".

I Il 1.1.1111111 II

Ondernemingsnr : 0420.855.185

Benaming

(voluit) : A.S.T.

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 9000 GENT, KONING ALBERTLAAN, 134

(volledig adres)

Onderwerp akte: REGIME ARTIKEL 537 WIB - UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - BEVESTIGING WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Helene DE WAELE, te Gent, op zesentwintig maart tweeduizend veertien, houdende buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid gevestigd te 9000 Gent, Koning Albertlaan, 134, dat volgende besluiten met

eenparigheid van stemmen werden genomen:

- Vaststelling door de algemene vergadering dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd achtenvijftigduizend zeshonderd zesentwintig euro vijfenveertig cent (158.626,45 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 maart 2012.

- Vaststelling door de algemene vergadering dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen honderd driendertigduizend driehonderd driendertig euro driendertig cent (133.333,33 EUR) bedraagt.

- Vaststelling dat de algemene vergadering de dato 10 oktober 2013 haar goedkeuring heeft verleend aan de toekenning van een tussentijds dividend ten bedrage van honderd driendertigduizend driehonderd driendertig euro driendertig cent (133.333,33 EUR) met afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing. Dit dividend werd afgenomen uit de beschikbare reserves, dit alles overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB,

Kapitaalverhogling met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging met een bedrag van HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (120.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR) tot HONDERD TWEEENTACHTIGDUIZEND EURO (182.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaaiverhoging door inbreng in geld bankattest Bank J. Van Breda &C

- Vaststelling door de algemene vergadering dat de verhoging van het kapitaal reeds werd genoteerd en de wijziging van de statuten reeds werd doorgevoerd in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michle Hoste, destijds te Gent, op dertig september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien oktober daarna, onder nummer 13158702, welke aanpassing van de statuten aan de voormelde kapitaalverhoging thans wordt bevestigd.

De algemene vergadering stelt echter vast dat bij die gelegenheid niet de correcte procedure werd gevolgd om te voldoen aan de voorwaarden opgelegd door artikel 537 WIB, doch dat dit toen reeds de intentie was en bijgevolg thans wordt rechtgezet,

- De vergadering heeft besloten alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Helene DE WAELE, te Gent.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2013 : GE128724
18/10/2013 : GE128724
31/10/2012 : GE128724
07/10/2011 : GE128724
01/10/2010 : GE128724
20/10/2009 : GE128724
07/11/2008 : GE128724
27/12/2007 : GE128724
10/10/2007 : GE128724
13/10/2006 : GE128724
13/10/2005 : GE128724
11/10/2004 : GE128724
10/10/2003 : GE128724
26/11/2002 : GE128724
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 25.09.2015, NGL 28.09.2015 15619-0192-017
21/11/2001 : GE128724
24/10/2001 : GE128724
22/12/2000 : GE128724
05/06/1999 : GE128724
05/06/1998 : GE128724
01/01/1995 : GE128724
01/01/1989 : GE128724
01/01/1988 : GE128724
01/01/1986 : GE128724

Coordonnées
A.S.T.

Adresse
KONING ALBERTLAAN 134 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande