ABOFISK

Société en commandite simple


Dénomination : ABOFISK
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 830.478.267

Publication

06/05/2014 : OMVORMING IN BVBA
TEKST ;Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op vijfentwintig maart tweeduizend veertien door Joni; Soutaer, geassocieerd notaris te Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van!

de gewone commanditaire vennootschap "ABOFISK", met zetel te 9450 Haaltert, Hoogstraat, 1, volgende:

beslissingen heeft genomen : ", Het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid Luc Callaert , bedrijfsrevisor, met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat, 117,:

vertegenwoordigd door de heer Luc CALLAERT, bedrijfsrevisor, hebbende zijn kantoor op zelfde adres !

opgemaakt op eenentwintig februari tweeduizend veertien besluit als volgt : î

" BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikei 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij; de activa- en passivabestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 ] december 2013 van de Gewone Commanditaire Vennootschap ABOFISK, aan een contrôle onderworpen en dit; met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of enige overwaardering van het netto-! actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31' december 2013 die het bestuursorgaan van de; vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de; normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige i overwaardering van het netto- actief heeft plaatsgehad. j Het maatschappelijke kapitaal zal na de omvorming 40.000,00 EUR bedragen, waardoor het kapitaal; bovendien groterzal zijn dan het minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een Besloten Vennootschap met: Beperkte Aansprakelijkheid, zoals vereist door artikei 214 van het Wetboek van Vennootschappen, Het; maatschappelijk kapitaal bedraagt na de omzetting meer dan het netto-actief ten bedrage van 22.904,61 EUR. î Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone: Algemene Vergadering van de Comm. V. ABOFISK die moet beslissen over de in dit verslag beschreveni geplande verrichting." ; De vergadering beslist de gewone commanditaire vennootschap "ABOFISK" om te vormen in een burgerlijke:

vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dezelfde!

rechtspensoonlijkheîd, dezelfde vennoten, dezelfde zetel, het-"zelfde doel en zelfde duur, en waarvan aile! elementen van actief en passief, waarin begrepen het maatschappelijk kapHaal en reserves, intact zullen: behouden blijven en zonder wijziging van de waardering in de boeken van de besloten vennootschap.

De onderhavige omvorming wordt verwezenlijkt op basis van een staat van actief en passief vastgesteld péri éénendertig december tweeduizend en dertien dewelke het voorwerp heeft uitgemaakt van het verslag; opge-'steld door de bedrijfsrevisor, - met dien verstande dat aile verrichtingen gesteld door de commanditaire i vennootschap vanaf één januari tweeduizend en dertien worden geacht te zijn gedaan voor rekening en in; naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. i

De vennootschap behoudt hetzeifde inschrijvingsnummer ïn het register der rechtspersonen waarvan de;

commanditaire vennootschap titularis is. j

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van;

a. artikelen 775 tot 784 van het wetboek van vennootschappen; j b. artikei 214 van het Wetboek Inkomstenbelasting; c, artikei 121 Wetboek Regjstratierechte_n;__

Op de laatste blz. van LuIkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


d. artikei 11 en 18 § 3 van het Wetboek B.T.W.

De vergadering beslist verder dat elk aandeel van de commanditaire vennootschap wordt uitgewîsseld tegen een aandeel zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De nieuwe aandeelhouders structuur zal er derhalve als volgt uitzien :

1" De Heer VAN HEDDEGEM Luc Victor, nationaal nummer 591104-333-87 - identiteitskaartnummer 591- 6641897-21, geboren te Borsbeke op vier november negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9620

Zottegem, Hofstraat, 27.

- eigenaar van vijfhonderd aandelen ; 500

2° De heer HAELTERMAN Eric Achiel, nationaal nummer 560726-465-77 - identiteitskaartnummer 591- 6292044-47, geboren te Zottegem op zesentwintig julï negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 9450 Haaltert-Heldergem, Heldergemstraat; 143.

- eigenaar van vijfhonderd aandelen : . - 500

TOTAAL : DUIZEND AANDELEN : 1.000

Alvorens over te gaan tot het volgend punt van de agen-'da, verklaren voornoemde zaakvoerders, de heren VAN HEDDEGEM Luc en HAELTERMAN Eric ingevolge de omvorming hun ontslag te geven in hun functie van

zaakvoerders van de vennootschap.

De vergadering neemt akte van het ontslag door de zaakvoerders en geeft hen décharge voor de uitvoering

van hun mandaat tot op heden.

De vergadering beslist twee statutaire zaakvoerders te benoemen in de omgevormde vennootschap, te

weten de heren VAN HEDDEGEM en HAELTERMAN voornoemd.

Na eenparig elk artikei afzonderlijk te hebben goedge-'keurd, beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aïs volgt vast te stellen waaruit wordt overgenomen

g, betgeen hierna letterlijk volgt :

Z TITEL l. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

3 De vennootschap bekleedt de vorm van een burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten

g Haar naam luidt: "ABOFISK",

g Artikei 2.

S De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Hoogstraat, 1.

§ Artikei 3.

•< De vennootschap heeft tot als burgerlijk doel :

' - de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgevingen daaromtrent.

-h - het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de

g rekeningen.

î?5 - het bepalen van resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm.

belastingsaangelegenheden.

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.

« - juridisch adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van

>fi vennootschappen.

■g - de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van 2 andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaaardig doel. Œ - de vennootschap mag optreden aïs vereffenaar van andere vennootschappen.

y - de vennootschap mag aile verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende

•FF

PQ Artikei 4.

"S De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

f TITEL 11. KAPITAAL - AANDELEN S5 Artikei 5.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt veertigduîzend euro (€ 40.000) vertegenwoordigd door duizend Qfi (1.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één/duizendste van het kapitaal

,2 vertegenwoordigen, volstort ten belope van de helft.

W TITEL III. ZAAKVOERDERS - TOEZICHT

Artikei 11.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan één of meer statutaire of niet statutaire zaakvoerders, en in dat laatste geval voor een duur aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de zaakvoerders vaststeHen.

Artikei 1.

vennoot-'schap met beperkte aansprakelijkheid.

Hij mag overal ïn het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door

£ eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die aile machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit

- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van de belastingsplichtigen in aile

verrichtingen doen, die onrechtstreeks of rechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor

zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.


Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

vervullen.

De statutair zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzîging.

Worden aangesteld tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor de ganse duur de heren VAN

HEDDEGEM Luc en HAELTERMAN Eric voornoemd.

- hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden, en die bevestigen dat geen enkele verfoodsbepaling zich

hiertegen verzet.

Artikei 12.

Ieder zaakvoerder kan bepaalde bijzondere machten aan een persoon opdragen.

Artikei 13.

De statutaire zaakvoerders hebben, tesamen handelend, de meest uitgebreide machten om aile daden van

bestuur en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Artikei 13.

Ieder zaakvoerder mag zekere bevoegdheden voor een welbepaald doel overdragen aan gelijk welke persoon. De algemene vergadering mag één of meer bestuurders aanduiden waarvan zij de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt en welke steeds door de algemene vergadering kunnen herroepen worden.

â> .Artikei 15.

■5 Aile rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door de statutaire

-° zaakvoerders tesamen handelend worden ingespannen of vervolgd.

s Artikei 16.

S Aile handelingen die de vennootschap verbinden, aile machten en volmachten, aile afzettingen van agenten, '3 bedien->den of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door de statutaire

S zaakvoerders tesamen handelend.

~ Artikei 17.

■d De contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

g weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

* {erwerd geen commissaris benoemd)

S TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

° Artikei 18.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over aile zaken die de

3 vennootschap aanbelangen.

Mi plaats in de oproeping aangeduid de derde donderdag van de maand februari om tien uur.

5j Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feest->dag, dan heeft de vergadering plaats op de

5§ eerstvolgende werkdag en zelfde uur.

Stemrecht - vertegenwoordiging

1§ Elk aandeel geeft recht op één stem.

3 Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om 42 zich te laten vertegenwoordigen.

ca Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt t» van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de si handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

§0 vergadering op de zetel toekomen.

M TITEL V. INVENTARIS - BALANS - WINSTVERDELING

(g Artikei 20.

■m Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

si Elk jaar maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening. Dîe jaarrekening bestaat uit de ::? balans, de resultatenrekenïng en de toelïchting, en vormt een geheel. Deze documenten worden

"5 overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. ee Het bestuursorgaan stelt bovendien jaariijks een verslag op overeenkomstig het wetboek van îz? vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang CQ de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het wetboek van vennootschappen.

Artikei 21.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelij-'ke lasten en

afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst tenminste vijf ten honderd afgeno-,men voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplicrntîng tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peîl komt.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere


Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

O ri

•m

ca ca

"ô3

cm ca

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikei 24.

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, în geld of in natura, het volgestorte en nog-niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te

betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

VASTSTELLING VAN DE OMVORMING

Op dit ogenblik heeft de algemene vergadering de ondengetekende notaris eenparig verzocht ter acteren dat, de voorwaarden van de omvorming verwezenlijkt zijnde, de ven-'nootschap "ABOFISK" voortaan bestaat onder de vorm van een burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist aile machten te verlenen aan de zaakvoerders die afzonderlijk kunnen handelen met macht tot indeplaatstelling, voor de uitvoering van huidige omvorming alsook de verwijzing ernaar in het register

van de aandelen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend)Notaris Joni SOUTAER

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte van het PV dd 25.3.2014

- coordinatie van de statuten

- verslag zaakvoerders

- idem revisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ABOFISK

Adresse
9450 HAALTERT - HOOGSTRAAT1

Code postal : 9450
Localité : HAALTERT
Commune : HAALTERT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande