AC TECHWORLD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AC TECHWORLD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.238.611

Publication

29/04/2014 : wijziging maatschappelijke zetel
De buitengewone algemene vergadering dd 11/04/2014 neemt nota van volgende beslissing;

verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar:

Elisabethlaan 10 - 9400 Ninove

Na lezing en goedkeuring wordt de vergadering geheven.

Cocqueriaux Davy

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
09/01/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_ enus~ ~~. ~

~

~

iS ~DEC~~

~h~

Griffie

i

i

III

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0833.238.611

Benaming

(voluit) : AC TECHWORLD

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Kattemstraat 62 -1760 Roosdaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering dd 12/12/2013 neemt nota van volgende beslissing:

ontslag als zaakvoerder van:

Asselman Wim - Dokter Roosensstraat 30 c - 1760 Roosdaal

Na lezing en goedkeuring wordt de vergadering geheven.

Cocqueriaux Davy Asselman Wim

zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

dagen b he BIgish Stafsb1d -11910i7Zai4 - Annexes du Moniteur belge

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 04.07.2013 13252-0467-010
14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.09.2012 12559-0522-010
09/02/2011
"

Motl 3.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NI~I~N~IW8IPoIRId 111

+iioaiisa"

Ondernemingsnr : ~r3 D3S

Benaming

(voluit) : AC TECHWORLD

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1760 Roosdaal, Kattemstraat 62

Onderwerp akte : OPRICHTING

Lul

BRUSSEL.

aftit JAN. 20111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Tekst : Er blijkt uit een akte opgemaakt op negentien januari tweeduizend en elf, door mij, Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8,: ondernemingsnummer 0870.946.964, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd; opgericht als volgt:

COMPARANTEN:

1. De heer ASSELMAN Wim Germaine Franois, Bediende administratief werk (priv), geboren te Ninove op dertig mei negentienhonderd nenzestig, nationaal nummer 61.05.30 555-55, identiteitskaart nummer 591-; 0673434-65, wonende te 1760 Roosdaal, Dokter Roosensstraat(V. 01.01.1987 Kleistraat) 30 C.

2. De heer COCQUERIAUX Davy Julien Clemencia, Vertegenwoordiger(ster), geboren te Ninove op zes juli;' negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 75.07.06 231-49, identiteitskaart nummer 590-5482196-73,', wonende te 1760 Roosdaal, Kattemstraat 62.

Artikel 1.

De vennootschap bekleedt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "AC TECHWORLD".

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1760 Roosdaal, Kattemstraat 62.

Hij mag overal in het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst door

eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle machten hebben om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in Belgi als in het buitenland vestigen. Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

Groot- en kleinhandel electriciteit, sanitair, verwarming, HVAC-systemen, domotica, zonnepanelen, telefonie- en bewakingssystemen en de installatie daarvan, projectmanegement, energie-advies, managementvennootschap.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financile, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende. voorschriften zal zijn voldaan.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,: inschrijving of aankoop van effecten, financile tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,; ondernemingen of verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkwaardig of samenhangend doel: nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan bestuursopdrachten vervuilen bij andere vennootschappen, en kan ais vereffenaar aangesteld.` worden.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Op de laatste blz. van Luik _B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i' " ' I Artikel 4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld bij de oprichting op ACHTTIENDUIZEND

ZESHONDERD EURO ( 18.600,00) en verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding

van een nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend een/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het

maatschappelijk kapitaal, die werden volledig ingeschreven en volstort bij deze oprichting ten belope van

ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO ( 6.200,00) in specin.

Artikel 11.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de algemene vergadering aan n of meer

statutaire of niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoot, en in het geval van niet-statutair voor een duur

aan dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te allen tijde een einde kan worden gesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is zij verplicht n of meer natuurlijke

personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen

voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 12.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) bepaalde bijzondere machten aan een persoon opdragen.

Artikel 13.

Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van beschikking te

stellen die de vennootschap aanbelangen, tot en met een bedrag van tienduizend euro (E 10.000,00),

daarboven dienen alle zaakvoerders - ingeval er meerdere zijn - samen op te treden.

Artikel 15.

Alle rechtsvorderingen, zo eisende als verwerende, zullen in naam van de vennootschap door de

zaakvoerder(s) worden ingespannen of vervolgd.

Artikel 16.

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, aile afzettingen van agenten,

bedienden of loontrekkenden van de vennootschap, worden geldig ondertekend door ieder zaakvoerder.

Artikel 17.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 12,

paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig berekend volgens artikel 11,

paragraaf 1 en paragraaf 3 en artikel 12 van het eerste Koninklijk Besluit van twaalf september

negentienhonderd drientachtig niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht n of meer commissarissen,

lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, te benoemen.

(Er werd geen commissaris benoemd bij de oprichting).

Artikel 18.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de

vennootschap aanbelangen.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap de laatste vrijdag

van de maand juni om 15 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

Stemrecht  vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om

zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 20.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

Artikel 21.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en

afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve,

de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds eentiende van het maatschappelijk

kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds

beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de aanwending van bepaalt,

wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op een gelijk deel in de verdeling van de winsten.

Artikel 24.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-aktiva eerst aangewend

om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

1. Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:

De vennootschap is opgericht vanaf negentien januari tweeduizend en elf, onder de opschortende

voorwaarde van de neerlegging van een uitgifte van dezer op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor-`

. bohouirien

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het eerste boekjaar begint vanaf negentien januari tweeduizend en elf en eindigt op nendertig december'

tweeduizend en elf.

De eerste gewone algemene Vergadering zal dus plaats hebben in juni tweeduizend dertien.

3. Benoeming zaakvoerder.

De comparanten stellen vervolgens als zaakvoerders aan:

- de heer ASSELMAN Wim en de heer COCQUERIAUX Davy, beiden voornoemd.

- die verklaren te aanvaarden, en die bevestigen dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet. Dit

mandaat is voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf de oprichting van de vennootschap en onbezoldigd

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Overname van verbintenissen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert n januari tweeduizend en elf. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

5. Volmacht.

De comparanten geven bij deze uitdrukkelijk volmacht aan de heer Franciscus Comelis, te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Laarstraat 16, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsioket, en/of de belasting over de toegevoegde waarde, en registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011- Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend) Notaris Edgard Van Oudenhove

Neergelegd terzelfdertijd:

-Uitgifte van de oprichtingakte dd 19-01-2011

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 27.06.2016 16217-0331-011

Coordonnées
AC TECHWORLD

Adresse
ELISABETHLAAN 10 9400 NINOVE

Code postal : 9400
Localité : NINOVE
Commune : NINOVE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande