ACCOUNTANTSKANTOOR DE BAETS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR DE BAETS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.962.886

Publication

15/04/2014
Ondememingsnr : 0893962886

Benaming (voluit) : Accountantskantoor De Baets

(verkort) :

Rechtsvorm B.V. o.v.v. B.V,B.A.

Zetel Kasteellaan 48 - 50 9000 Gent

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal verleden voor Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER 8i VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 28 maart 2014, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap I! met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor De Baets", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 48 - 50, ondernemIngsnummer 0893.962.886, RPR Gent, is bijeengekomen en volgende te I! publiceren beslissingen heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

!I De vergadering stelt dat er noch op het verslag van de zaakvoerders opgemaakt overeenkomstig artikel 287 !I van het Wetboek van vennootschappen, noch op de staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgestoten op 31 december 2013 enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag met de staat van actief en passief zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal,

!! De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de !; bestaande tekst van artikel vier van de statuten door een nieuw artikel drie van de statuten, zoals hierna gemeld.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN DIE ZULLEN GELDEN ALS CORDINATIE

1! De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt als volgt (bij uittreksel:

Artikel een RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent zijn verleend in de zin!

" :

;" van artikel 4, 2 van de wet van 22 spil! 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij draagt de naam: "ACCOUNTANTSKANTOOR DE BAETS".

!: Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke

vennootschap onder de MM van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door

afkorting "Burg. Ven ovv BVBA". "

Artikel twee-ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50.

"

Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in Belgil door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden ln de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,1 uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi of in het; buitenland.

Artikel drie DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd

" Op de laatste blz. van Luik a vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

IIIII*1111,1,1,11111.1,11.121ij1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile' hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1 het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2 zowel priv- als gerechtellke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procds, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

50 het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6 het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent.

1 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden.

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen.

3 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant; of belastingconsulent

- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

-het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens aile opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deelfijst van de externe accountant&

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en belastingconsuient, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en de belastingconsulent

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor aile derden, met uitzondering van de clinten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de clinten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verienen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen terzake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bederevisoren of auclitkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juif 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedriffsrevisor;

rechtspersonen die zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of

rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

Artikel vier- DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel viif KAPITAAL-AANDELEN - CERTIFICATEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

4 Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belgemod 11.1

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd dertig duizend euro. ( 230.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheld de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van n enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pend te geven zonder schriftelijke, voorafgaandeke toestemming van het bestuursorgaan.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgeke unie overdrachtem

In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en aile gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap ken, in het belang van de vennootschap, wel haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten faste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De eigendom van n stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

Artikel elf- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni om twintig uur

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens ais het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel negentien STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel twintig - MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel vierentwintig BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

-een belastingconsulent zijn.

-een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die In het buitenland een hoedanigheid bezit die als die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

-een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-een wettelijke auditor of eeruditkantoor zen zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bednifsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bednifsrevisor,

-een !id zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerweze) aile handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens dien handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Artikel vii entwi ti. - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zen op de lijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bil gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitten

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens n zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen v66r het college van zaakvoerder opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijii en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zen handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de volige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of vIdeoconferentle; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van n of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen be eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

Artikel zesentwintig - GEVOLMACHTIGDEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. De personen aan wie een volmacht werd verleend en die geen lid zijn van Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.

Deze beperking is niet van toepassing op de gevolmachtigde(n) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6 de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Op de laatste blz. van Luilz B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad......  .....

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht. Artikel zevenentwintig - BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennootschap slechts n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten ven de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging Wu betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of belastingconsulent, zoals vermeld in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24,6d e alinea die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van het college van zaakvoerders.

Artikel acht- ntwintie-VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk te doen aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties

Artikel dertig - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van iederjaar.

Artikel tweendertig - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

Artikel driendertig - UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet gende dividenden verjaren door verloop van vijfjaar.

Artikel vierendertig - TUSSENTIJDSE-DIVIDENDEN

De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

Artikel zesendertig - HOEDANIGHEID VAN DE VENNOOT

De enige vennoot moet accountant en belastingconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op de lijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Artikel zeve enderti " - KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 9 van deze statuten niet van toepassing. Artikel acht-nderti. - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder,

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.

Artikel tweenveertig - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haarontbinding.

Bij ontbinding wordt n of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik Q vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

Artikel drienveertiq  SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activa bestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Pamrientier

Samen hiermee neergeleged:

expeditie van het proces-verbaal de dato 28/03/2014;

- verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief dd. 31/12/2013.

mod11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0324-016
23/01/2014
Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

JAN. a%

REC:tiiA'NhiAN KOOPt Ati D Ce,.;fj1AGENT

li

190 236

ACCOUNTANTSKANTOOR DE BAET~Sf 11~~

2:)\/  $vwQ~ v~J4N,^~i,`1c~a W1/44.~% ~Q,a4~ CeLILt~1h~~

~,~aA ~ _~ D ' S oc YJAT

> met

Rechtsvorm :

Zetel :

Ondernemingsnr : 0893962886 Benaming (voluit)

(verkort) :

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 3 januari 2014 blijkt dat met eenparigheid van stemmen voor onbepaalde duur, met aanvang op 3 januari 2014, werd benoemd tot niet statutair zaakvoerder van de vennootschap:

De heer Pauwels Rudi, wonend te 9030 Gent, Mariakerke, Mispelbilk 6, die heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een beroepsverbod.

De Baets Thomas

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 16.07.2012 12305-0347-016
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0180-015
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0319-015
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.07.2009 09443-0188-016
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0295-016
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16321-0134-017

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR DE BAETS

Adresse
KASTEELLAAN 48-50 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande