ACCOUNTANTSKANTOOR RYDANT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR RYDANT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 875.156.071

Publication

02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 ■ INTBRENG IN NATURA-
STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris François Story te Zottegem op achtentwintig maart tweeduizend veertien, "geregistreerd te Zottegem, drie bladen, geen verzendingen, de éénendertig maart 2014, boek 520, blad 96, vak 10. 50,00 EUR : vijftig euro. De ontvanger (getekend) S. Gillîoen - Adviseur", dat de enîge vennoot - handelend als buitengewone algemene vergadering - van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Rydanf, de hierna volgende besluiten genomen heeft :

EERSTE BESLUIT : Kennisname voorafgaande tussentijdse dividenduitkering

De enige vennoot verduidelijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Accountantskantoor Rydant in deze notulen ook "de Vennootschap" genoemd wordt.

De enige vennoot verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 12 december 2013, hierna genoemd "de Eerste Vergadering" waarbij werd besloten tôt uitkering van een tussentijds dividend ïn het kader van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (W.I.B. 1992) voor een bruto bedrag van achthonderd duizend euro (EUR 800.000). Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de ondergetekende notaris. De enige vennoot verklaart een volledige kennis te hebben van die notulen van de Eerste Vergadering.

De enige vennoot verklaart verder dat op deze dividenduitkering tien procent (10 %) als roerende

voorheffing ingehouden werd en doorgestort werd aan de bevoegde belastingontvanger. TWEEDE BESLUIT : Verslaggeving artikel 313 §1 Wetboek van Vennoot-schappen

De enige vennoot verklaart af te zien van vooriezing van : a) het verslag gedateerd op 6 december 2013 dat opgesteld werd door de zaakvoerder over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van b) het verslag van de Heer Jacques STEYAERT, Bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke professionele vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACQUES STEYAERT te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan, 98, gedateerd op 25 maart 2014, bevattend een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot verklaart voorafgaand aan dit besluit een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. De gemelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder BLIJVEN GEHECHT aan de

onderhavige notulen.

De conclusies van het gemeld bedrijfsrevîsoraal verslag luîden letterlijk als volgt :

"De enige vennoot van de BVBA "ACCOUNTANTSKANTOOR RYDANT" heeft de intentie geformuleerd om

een kapitaalverhoging door te voeren.

Het betreft de inbreng in natura van de schuldvordering die ontstaan is uit het besluit tôt uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van 800.000,00 EUR onder afhouding van 10% roerende voorheffing in

toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen,

Het netto dividend bedraagt bijgevolg 720.000,00 EUR.

De verrichting werd nagezîen overeenkomstig de normen uîtgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Bij het beëindîgen van onze controlewerkzaamheden, onder voorbehoud van feiten die zich zouden hebben

voorgedaan na de laatst neergelegde jaarrekening per 31.12.2012 verkiaren wij :

, -de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura weerhouden méthode van waardering is in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord, en

-de weerhouden méthode van waardering leidt echter niet tôt een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng în natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

-de inbreng in natura is niet overgewaardeerd.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met 720.000,00 EUR om het te brengen van

78.499,62 EUR naar 798.499,62 EUR.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Neerlegging

De gemelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder - opgesteld in uitvoering van artikel 313 §1 van het Wetbcek van Vennootschappen - worden met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUiT : Kapitaalverhoging door inbreng în natura

a)De enige vennoot besluit, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zevenhonderd twintig duizend euro (EUR 720.000), om het te brengen van achtenzeventig duizend vierhonderd negenennegentig euro tweeënzestig cent (EUR 78.499,62) op zevenhonderd achtennegentig duizend vierhonderd negenennegentig euro tweeënzestig cent (EUR

©i) 798.499,62), zonder creatie van nieuwe aandelen, waarbij op getijkmatige wijze de fractiewaarde van aile ôî driehonderd (300) bestaande aandelen overeenkomstig verhoogt.

vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van de vordering tôt uitkering van

het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap ingevolge het besluit van de Eerste g Vergadering en dewelke schuldvordering uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de Heer 3 Jacques STEYAERT, Bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke professionele vennootschap JACQUES STEYAERT.

3 BUZONDERHEDEN BETREFFENDE HET REGIME VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992.

■d De enige vennoot erkent voiiedig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime voorzien in artikel 537

$ W.I.B.1992, en meer in het bijzonder ;

j£ -verklaart hij te weten dat later doorgevoerde kapitaalvermînderingen geacht worden eerst uit de volgens het

fi régime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen;

-4j -verklaart hij kennis te hebben van de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzîchte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingen binnen

de vier jaar, of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen, bijkomende roerende voorheffing îs

verschuldigd.

� b) INSCHRIJVING EN VOLSTORTING :

5 1. Vervolgens verklaart de enige vennoot, de Heer RYDANT Willy Emîel, geboren te Munte op 24 augustus

g 1949, wonend te 9860 Oosterzele, Berkenlaan, 21 :

a) voiiedig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap;

b) een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering te hebben ten laste van de Vennootschap; c) negentig procent (90 %) van deze schuldvordering van achthonderd duizend euro (EUR 800.000) in de Vennootschap in te brengen, wetend dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing ingehouden

werd en doorgestort werd aan de bevoegde belastingontvanger;

55 d) in te schrijven onder de gemelde voorwaarden op de gehele kapitaalverhoging, hetzij voor een bedrag .C van zevenhonderd twintig duizend euro (EUR 720.000);

e) dat het laatst gemeld bedrag van de kapitaalverhoging voiiedig is volgestort door inbreng in natura van de

jsjo netto-schuldvordering ten bedrage van zevenhonderd twintig duizend euro (EUR 720.000) die hij bekomen

Si heeft ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in de Eerste Vergadering.

S VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

xt De enîge vennoot stelt vast en verzoekt ons, notaris, om te akteren dat de kapitaalverhoging ten bedrage

:-. van zevenhonderd twintig duizend euro (EUR 720.000) daadwerkelijk verwezenlijkt en integraal volstort is, -° waardoor het kapitaal effectief gebracht îs op zevenhonderd achtennegentig duizend vierhonderd

§ negenennegentig euro tweeënzestig cent (EUR 798.499,62), en vertegenwoordigd door driehonderd (300)

£* geplaatste en integraal volstorte aandelen zonder vermelding van waarde.

rï, Aldus is de netto-vordering tôt dividenduitkering van de enige vennoot, die ontstaan is ingevolge de PQ besluiten van de Eerste Vergadering, integraal hetzij voor een bedrag van zevenhonderd twintig duizend euro

(EUR 720.000) finaai geïncorporeerd in het maatschappelijk kapitaal.

VIERDE BESLUIT : Statutenwijziging

De enige vennoot besluit om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna volgende

nieuwe tekst :

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achtennegentig duizend vierhonderd

negenennegentig euro tweeënzestig cent (EUR 798.499,62).

Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde."

Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng, door de enige vennoot, van de zekere,


*Voor�

behouden

aan het

. Belgisch

Staatsblad

VIJFDE BESLUIT : Opdracht tôt coôrdinatie van de statuten

De enîge vennoot gelast de ondergetekende notaris om een gecoôrdineerde tekst van de statuten op te

maken en neer te leggen ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormïg afschrift van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag

van de zaakvoerder omtrent inbreng in natura, gecoôrdineerde tekst van de statuten.

"ô3

•FF

09 eu

•FF

•M

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 08.10.2013 13621-0375-015
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.03.2013, NGL 28.03.2013 13071-0483-014
14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.02.2012, NGL 09.03.2012 12058-0240-014
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11226-0326-014
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2010, NGL 30.06.2010 10251-0028-015
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2009, NGL 30.05.2009 09178-0193-015
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.05.2008, NGL 29.05.2008 08160-0217-016
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2007, NGL 05.07.2007 07339-0375-016
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.09.2015, NGL 30.09.2015 15631-0569-015

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR RYDANT

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 689 9050 GENTBRUGGE

Code postal : 9050
Localité : Gentbrugge
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande