ALRA CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALRA CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.559.085

Publication

17/04/2014
Nad Word 11.1

mai In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik a vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Vc

beht aar Bel!

Staat

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 7 APR, 2014

AFDELI elelDERMONDE111!1,11111t1.1jg

Ondernerningsnr 0458.559.085

Benaming

(voluit) ALRA CONSULT

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9250 Waasmunster, Manta 12

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontbinding - sluiting vereffening

Uit een akte verleden voor notaris Marc Verhoeven, met standplaats te Antwerpen, district Deume op nendertig maart tweeduizend veertien heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aire Consult", waarvan de zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster, Mante 12, ondememingsnummer 0458.559.085 RPR Dendermonde, met eenparigheid besloten heeft

1, De vergadering verklaart voorafgaandelijk deze vergadering kennis te hebben genomen van de door het bestuursorgaan en erkend accountant opgestelde verslagen, en ontslaat aldus de voorzitter van het voorlezen ervan.

Door het bestuursorgaan werd de Burg. CVBA Conscius Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, vennootbedrijfsrevisor, aangezocht om een verslag op te maken overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van betreffend verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Burg, CVBA Conscius Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, vennoot-bedrijfsrevisor, werd op 22-02-2014 aangesteld door de heer Didier Albertyn, zaakvoerder van de BVBA ALRA CONSULT om in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten op 22-02-2014 van de BVBA ALRA CONSULT, Deze boekhoudkundige staat houdt rekening met de vooruit-zichten van de vereffening van de vennootschap en heeft een balanstotaal van E 592.242,39 en een netto actief van 396.361,81.

Ondergetekende bevestigt op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig verslag beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat naar zijn mening de staat van activa en passive per 22-02-2014  op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld  volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Sint-Niklaas, 19-03-2014

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door de heer

Georges Koslowski

Vennoot-Bedrijfsrevisor

Notaris Marc Verhoeven, te Antwerpen-Deume, bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschap-pen.

Hierop beslist de vergadering dat de vennootschap in vervroegde ontbinding wordt gesteld.

2. Het mandaat van de zaakvoerder de heer Didier Albertyn, wonende te 9260 Waasmunster, Kouterstraat 7, neemt een onmiddellijk einde, waarop de vergadering hem kwijting verleent.

3.Toebedeling van volgend onroerend goed:

GEMEENTE WAASMUNSTER:

Een woonhuis op en met grond en alle aanhorigheden gelegen te Waasmunster, Kouterstraat 7, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie C nummer 723/F12, voor een oppervlakte van duizend vijfhonderd en vijf vierkarite meter.

Kadastraal inkomen: 1.509,00 eur

EIGENDOMSAANHALING:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorschreven eigendom hoort de BVBA Alra Consult voornoemd toe om het aangekocht te hebben van de' heer Rombaut Gunther Emma Alos, te Waasmunster, blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Marc Verhoeven en notaris Georges Vernimmen, te Moerzeke-Hamme, op dertien april tweeduizend en een, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendemionde op 30 april daarna, onder referte 55-T30/0412001-04204.

Bij akte verleden voor ondergetekende notaris Marc Verhoeven, op dertig december tweeduizend dertien, regelmatig overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 55-T-30/01/201401198, werd 6,67 ten honderd in voile eigendom verkocht aan de heer Didier Alberbin, voornoemd.

TOEBEDELING:

De vennootschap verklaart bij deze af te staan en over te dragen, overeenkomstig artikel 129, lid 3, 2 Wetboek Registratierecht, voor vrij, zuiver en onbezwaard van aile schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd, met uitzondering van de inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor te Dender-monde 2 onder referte 554-24101/2014-00983, aan en in voordeel van de heer Albertyn Didier, voornoemd, die aanvaardt, al haar rechten in voormeld onroerend goed te Waasmunster.

4, Gezien de vennootschap luidens de staat van activa en passive geen schulden en geen noemenswaardige activa meer heeft, wordt overeenkomstig artikel 184 5 van het Wetboek van Vennootschappen beslist om geen vereffenaar aan te duiden en on-middellijk over te gaan tot sluiting van de vereffening.

De vergadering verklaart de rekeningen gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Aire Consult" definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden tenminste vijf jaar bewaard blijven op het adres van voornoemde heer Didier Albertyn, wonende te 9250 Waasmunster, Kouterstraat 7.

Van de overblijvende gelden en waarden wordt afgifte gedaan aan de vennoten,

Voor analytisch uittreksel, neergelegd samen met een afschrift van onderhavige akte, verslag van de zaakvoerder, staat activa en passive, verslag bedrijfsrevisor.

(get.) Notaris Marc Verhoeven, Antwerpen-Deume

e  o

Voor-14feludn

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.01.2014, NGL 07.02.2014 14030-0161-011
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0087-011
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 14.07.2012 12301-0295-011
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.08.2011, NGL 31.08.2011 11523-0005-013
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 01.07.2010 10255-0146-013
23/03/2010 : DE056691
01/07/2009 : DE056691
24/07/2008 : DE056691
26/07/2007 : DE056691
07/07/2005 : SN056691
07/07/2004 : SN056691
25/09/2003 : SN056691
03/08/2002 : SN056691
23/08/2001 : SN056691
25/06/1999 : SN056691
07/09/1996 : SN56691

Coordonnées
ALRA CONSULT

Adresse
MANTA 12 9250 WAASMUNSTER

Code postal : 9250
Localité : WAASMUNSTER
Commune : WAASMUNSTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande