AMBULANCECENTRUM GENT

Association sans but lucratif


Dénomination : AMBULANCECENTRUM GENT
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 550.423.728

Publication

17/04/2014
MOD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

NEERGELEGD

T-011- 20#

RECHTBANK VAN

KOOPHANDeriffit GENT

IliEjnel 1}115

II

be St

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr OSS/3 (ta 1-.8

Benaming

(voluit) Ambulancecentrum Gent

(verkort):

Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk

Zetet Collegebaan 2E bus 6, 9090 Melle

Onderwerp akte: Oprichting

Statuten Ambulancecentrum Gent vzw

Ondergetekende stichters:

-Paul Vandoorne, Collegebaan 2E bus 6 te 9090 Melle;

-Leen Wijnendaele, Collegebaan 2E bus 6 te 9090 Melle;

-Alfa Investment Company bvba, Collegebaan 2E bus 6 te 9090 Melle,

verklaren tijdens de stichtingsvergadering van 21 maart 2014 een vereniging zonder winstgevend doel op te richten met volgende statuten:

Titel L Naam, zetel, doel en duur

Art. 1. Naam van de vereniging

De vereniging draagt de naam ,Ambulancecentrum Gent". Alle stukken uitgaande van de vereniging bevatten naast de naam van de vereniging, onmiddellijk gevolgd door de afkorting  vzw", eveneens het adres van de maatschappelijke zetel.

Art. 2. Zetel van de vereniging

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Gent en heeft als adres Collegebaan 2E bus 6 te 9090 Melle. De algemene vergadering is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijk arrondissement.

...... ..... - ..... ......... ......... ..... " --e  ," " " " -" "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art. 3, Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel:

1.het organiseren van zowel dringend als niet-dringend vervoer van zieken en gewonden door middel van ziekenwagens, in binnen- en buitenland, al dan niet kaderend ln de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor eigen rekening of voor rekening van derden;

2.het organiseren van hulpposten voor eerste hulp bij medische noodsituaties op evenementen en sportwedstrijden;

3.het organiseren van opleidingen, bijscholingen, symposia, trainingen, stages, of andere initiatieven met betrekking tot het opleiden en vervolmaken van hulpverleners die actief zijn inzake dringende medische hulp in acute noodsituaties;

4.uitgeven van vakliteratuur en andere publicaties met betrekking tot dringende medische hulp in acute noodsituaties,

De vereniging kan alle economische activiteiten en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doelen te bevorderen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Art. 4. Duur van de vereniging

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel li. Leden

Art. & Ledenaantal

Het ledenaantal is onbeperkt maar moet ten minste drie stemgerechtigde leden bedragen. De stemgerechtigde leden, zijn de leden die alsdusdanig door de algemene vergadering werden aanvaard en die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden opgenomen in artikel 6. Atleen de stemgerechtigde leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. Alle overige leden zijn toegetreden leden en hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

Art. 6. Toetreding van de leden

Tot de vereniging kan ais gewoon toegetreden lid toetreden: elke natuurlijke persoon die aanvaard wordt door de raad van bestuur en de statuten en het huishoudelijk reglement aanvaard heeft

Tot de vereniging kan als stemgerechtigd lid toetreden: elke natuurlijke en elke rechtspersoon die aanvaard wordt door de algemene vergadering en de statuten en het huishoudelijk reglement aanvaard heeft.

Kandidaten die als stemgerechtigd lid wensen toe te treden tot de vereniging dienen hun kandidatuur schriftelijk te richten tot de voorzitter van de algemene vergadering. Kandidaten die als toegetreden lid wensen toe te treden dienen hun kandidatuur schriftelijk te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist autonoom over elk verzoek tot toetreding. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.

Art. 7, Gedragscode van de leden

De leden verbinden zich er door hun lidmaatschap toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe brengen. Tevens verbinden zij zich er toe het huishoudelijk reglement na te leven.

Toegetreden leden die een eerloze daad stellen of op enigerlei wijze de rechten en/of belangen van de vereniging schade toebrengen kunnen door de raad van bestuur worden uitgesloten zoals bepaald in artikel 8.

Stemgerechtigde leden die een eerloze daad stellen of op enigerlei wijze de rechten en/of belangen van de vereniging schade toebrengen kunnen door de algemene vergadering worden uitgesloten zoals bepaald in artikel 8.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art. 8. Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van zowel de stemgerechtigde als de gewone toegetreden leden neemt van rechtswege een einde bij het overlijden van het lid.

Het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden neemt van rechtswege een einde wanneer aan n van de cumulatieve voorwaarden in artikel 6 niet meer wordt voldaan.

EU< lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag van een stemgerechtigd lid moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de algemene vergadering en kan niet geweigerd worden. Het ontslag van een toegetreden lid moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de raad van bestuur en kan niet geweigerd worden.

De uitsluiting van stemgerechtigde leden wordt door de algemene vergadering uitgesproken met een twee derde meerderheid van de stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. De uitsluiting van toegetreden leden wordt door de raad van bestuur uitgesproken met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

Een lid dat uit de vereniging treedt of uitgesloten wordt kan in geen enkel geval aanspraak maken op het vermogen van de vereniging of de betaalde bijdragen terugvorderen.

Titel III. De algemene vergadering

Art. 9. Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit aile stemgerechtigde leden. Elk stemgerechtigd lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Enkel de stemgerechtigde leden, al dan niet vertegenwoordigd door een toegetreden lid, beschikken in de algemene vergadering over n stem.

Elk toegetreden lid kan maximaal n stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.

Art. 10. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

1.het wijzigen van de statuten;

2.het benoemen en ontslaan van de bestuurders;

3.het uitsluiten van stemgerechtigde leden;

4.het benoemen en ontslaan van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval er een

bezoldiging toegekend wordt;

54e kwijting aan de bestuurders en commissarissen;

6.de vrijwillige ontbinding van de vereniging;

7,het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

8.het bepalen van de bezoldiging van de bestuurders ingeval er een bezoldiging toegekend wordt;

9.de omzetting van de vereniging in een andere vennootschapsvorm;

10.het goedkeuren van het huishoudelijk reglement;

II .alle zaken die door de wet of de statuten bepaald worden.

Art, 11. Voorzitten van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of een door de voorzitter schriftelijk aangeduide plaatsvervanger. Enkel een stemgerechtigd lid kan de algemene vergadering voorzitten.

Bij afwezigheid van de voorzitter zonder aanduiding van een plaatsvervanger wordt de algemene vergadering voorgezeten door een door de algemene vergadering aan te duiden stemgerechtigd lid, die daartoe een meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden moet hebben,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Art. 12. Bijeenroeping van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur. Zij moet ten minste n maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar, voor de begroting van het kamende jaar en de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders.

Buitengewone algemene vergaderingen warden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval waarin een meerderheid van de stemgerechtigde leden daartoe verzoekt. In dit laatste geval dient de algemene vergadering binnen de dertig dagen gehouden te worden.

Een algemene vergadering kan malt gehouden worden binnen de drie weken volgend op de daaraan voorafgaande algemene vergadering.

De stemgerechtigde leden worden door middel van een gewoon schrijven of rechtsgeldige e-mail opgeroepen voor de algemene vergadering door de voorzitter van de algemene vergadering. De oproeping dient de leden minstens veertien dagen voor de vergadering te bereiken.

De algemene vergadering wordt gehouden op de plaats, de dag en het uur die aangeduid worden in de oproeping.

De oproeping bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter van de algemene vergadering

Art. 13. Beslissingswijze van de algemene vergadering

De besluiten van de algemene vergadering warden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend.

Tot wijziging van de statuten kan slechts warden besloten indien de wijziging gedetailleerd op de agenda werd vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit santal niet bereikt dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Op deze tweede vergadering kan een geldig besluit genomen worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, mits er een twee derde meerderheid is van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Voor de benoeming of het ontslag van de bestuurders is een twee derde meerderheid nodig van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Art. 14. Notulen van de algemene vergadering

Van elke algemene vergadering warden notulen gemaakt die ondertekend warden daar de voorzitter van de algemene vergadering en nadien verstuurd worden naar aile stemgerechtigde leden.

Art. 15. Benoeming van commissarissen

De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om n of meerdere commissarissen te benoemen. De commissarissen worden benoemd onder de leden, de natuurlijke personen of rechtspersonen van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

Titel IV. De raad van bestuur

Art. 16. Samenstelling van de raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur die samengesteld wordt uit ten minste twee bestuurders die tevens lid moeten zijn van de vereniging. Het aantal bestuurders kan uitgebreid worden voor zover het aantal stemgerechtigde leden in de algemene vergadering minstens n stemgerechtigd lid meer telt dan het aantal bestuurders in de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hernieuwbare termijnen van vijf jaar. Indien hun mandaat vroegtijdig beindigd wordt zal op de eerst volgende algemene vergadering in vervanging voorzien worden.

De bestuurders kunnen vrijwillig ontslag nemen door middel van een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een vrijwillig ontslag van een bestuurder kan niet geweigerd worden.

Een bestuurder kan steeds ontslagen worden door de algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 8.

Art, 17. Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke of buitengerechtelijke handeling. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten van de vereniging aan de algemene vergadering worden voorbehouden,

De raad van bestuur kan n of meerdere dagelijkse bestuurders aanduiden die met het dagelijks bestuur van de vereniging belast worden.

De raad van bestuur treedt op ais eiser of verweerder in aile rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanvaarden van rechtsmiddelen.

Art. 18. Samenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of minstens twee bestuurders.

Art. 19. Beslissingswijze van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig is, De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevencL

Art 20. Notulen van de raad van bestuur

Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en worden opgestuurd naar alle bestuurders.

Art, 21. Uitoefenen van de bevoegdheden van de bestuurders

Behoudens voor de uitvoering van een beslissing die duidelijk omschreven is in de notulen van de raad van bestuur en waarbij n bestuurder ais gevolmachtigde is aangeduid, kunnen de bestuurders hun bevoegdheden slechts uitoefenen met een gezamenlijke handtekening van twee bestuurders,

Titel V. Dagelijks bestuurder

Art, 22. Aanstelling van dagelijks bestuurders

Onder de leden van de raad van bestuur kunnen n of twee dagelijks bestuurders aangeduid worden,

Een dagelijks bestuurder is gerechtigd om in afwijking van de vereiste dubbele handtekening zoals omschreven in artikel 22, aile beslissingen te nemen die het dagelijks bestuur aanbe langen en die noodzakelijk zijn om de continuteit van de vereniging te verzekeren.

Art. 23. Controle op de dagelijks bestuurder

De raad van bestuur oefent controle uit op de dagelijks bestuurders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Titel VI. Huishoudelijk reglement

Art. 24. Opmaken en wijzigen van het huishoudelijk reglement

De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering een huishoudelijk reglement voorleggen, waarin aile zaken geregeld worden die niet door de wet of de statuten op een andere manier geregeld dienen te worden.

Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van stemmen bij de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

Titel VII. Rekeningen en begrotingen

Ait 25. Rekeningen en begrotingen

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december, Het eerste boekjaar loopt van de datum van oprichting tot 31 december van het jaar volgend op het jaar van oprichting.

De raad van bestuur sluit de rekeningen voor het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting voor het komend boekjaar voor,

Titel VIII. Ontbinding en vereffening

Art. 26. Ontbinding van de vereniging

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zoverre het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. In dit geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van .n laar.

De vereniging kan vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen in artikel 20 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 bepaalde, door een gerechtelijke beslissing of door intrede van een ontbindende voorwaarde.

Art. 27, Vereffening van de vereniging na vrijwillige ontbinding

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebrek daavan de rechtbank, n of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Bij ontbinding zullen de activa na aanzuivering van de passive overgedragen worden aan een vereniging waarvan het doel overeen komt met de ontbonden vereniging,

Titel IX. slotbepalingen

Art. 28. Ledenregister

Op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden bijgehouden. Dit register vermeldt de naam, voornaam en woonplaats van de leden, of in het geval van rechtspersonen de naam en de maatschappelijke zetel.

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reeo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het , Belgisch

Staatsblad

..._, ....

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

--,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Art. 29, Lidgeld

Het lidgeld voor de leden bedraag maximaal 500 euro per jaar.

Art. 30. Overige bepalingen

Voor alles wat niet door deze statuten bepaald wordt is de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.

Benoemingen: ,

Tijdens de algemene vergadering van 21 maart 2014 werden benoemd als bestuurders:

-Dhn Paul Vandoorne -Mevr. Leen Wijnendaele

Handtekeningen:

Paul Vandoome

,eze

17/08/2015
M0D 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

NE ER GE LE GD

o 6 -os- 2015

RECHTBANK VAN

KOOPH tac TE GENT

Ondernemingsnr : 0550.423.728

Benaming

(voluit) : Am bulancecentrum Gent

(verkort) :

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Collegebaan 21E, bus 6, 9090 Melle

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Verplaatsing maatschappelijke zetel

"Op de algemene vergadering dd. 27/06/2015 werd het ontslag van mevrouw Leen Wijnendaele (geboren op 07/02/1977 te Zottegem, vroedvrouw, wonende te 9090 Melle, Collegebaan 2/E, bus 6) als bestuurder van de VZW Ambulancecentrum Gent met ingang van 30/04/2014 aanvaard en werd haar kwijting verleend voor' haar mandaat,

Verder werd beslist tot het verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar 9230 Wetteren, Diepenbroekstraat 75/0022, en dit met ingang van 2710612015,

Getekend de bestuurder, de heer Paul VANDOORNE"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
AMBULANCECENTRUM GENT

Adresse
COLLEGEBAAN 2E, BUS 6 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande