DE CLERCQ SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE CLERCQ SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.870.117

Publication

05/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

M 4304188*

Neergelegd

Ondernemingsnr Benaming (voluit):

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

Griffie

0551870117

De Clercq Services

Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid 9100 Sint-Niklaas, Kapelanielaan 10

ZZ 0

zz -a

co 0 X 0

LO o LO o

as _q

CO CO

■4—'

&> 0

-I—'

_ç0

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carol BOHYN te Haasdonk (Beveren) op 30 april 2014, aangeboden ter registratie, dat een Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid werd opgericht als volgt:

Vennoten :

De heer DE CLERCQ Filip Gilbert Imelda Gilbert Imelda, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 24. Mevrouw VANLERBERGHE Ellen Denise Julia Denise Julia, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 24. Naam : "De Clercq Services" Duur : een onbeperkte duur

Zete l: 9100 Sint-Niklaas, Kapelanielaan 10

Doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, aile mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verzorgen van het volledige management bij vervoerbedrijven en/of aanverwante bedrijven. Het optreden als transportconsultant bij bedrijven die vervoer voor eigen rekening of vervoer voor derden organiseren. - De organisatie, de bemiddeling als commissionair, makelaar, agent of onder eender welke vorm als tussenpersoon, de exploitatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aile vormen van vervoer van aile soorten goederen en personen, zowel te land, te water als in de lucht.

- Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen. - Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van aile handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

- Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen.

- Het ontwerpen van grafische en visuele toepassingen voor commerciële en niet commerciële activiteiten. - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen ailes te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. - De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen en dienstverlening verrichten op het gebied van boekhouding, management, bestuur en onderhoud voor andere ondernemingen en vennootschappen.

- De uitoefening van trading allerhande, de organisatie van incentives, marketing en sales. Het verzorgen van het volledig management en de organisatie van allerlei sport-, vrije tijdsactiviteiten, of evenementen die uitgevoerd worden zij het voor eigen rekening zij het voor rekening van derden.

- Het leveren van adviezen en administratieve diensten, waaronder maar niet beperkt tôt financiële dienstverlening zoals BTW recuperatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening


- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coôrdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen

bestuur.

- Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante

immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

0 van technologie en hun toepassingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, zowel in voile

5 eigendom, blote eigendom als vruchtgebruik, ook in het kader van de bezoldiging van de zaakvoerder in natura;

S aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de

c huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,

� onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en

verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ■O met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te co bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen

® aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

0 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met c betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

*t aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ' ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. ,_ De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of O financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking

rpr ervan kunnen bevorderen.

O De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,

io in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend ° doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk -ç. doel.

_co Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op

-Q welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag

■ti ailes doen wat verband houdt met haar doel en dit in de ruimste zin van het woord.

co De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en

CO manieren, die zij het best geschikt zou achten.

X: De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en

� Koninklijke Besluiten terzake.

■55 De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan réglementaire

0 bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

CD Kapitaa l: achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder

nominale waarde.

Samenstellinq kapitaa l: Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld door inbrengen in speciën gedaan door de oprichters. Het kapitaal werd volledig volstort.

Bestuur en vertegenwoordiqinq : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of 0 rechtspersonen, al dan niet vennoten. Aan deze personen alleen wordt de leiding van de zaken van de

� vennootschap toevertrouwd. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die hun

mandaat ook kan herroepen en hernieuwen.

Wanneer een rechtspersoon tôt zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en oeëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

vervullen.

Indien de vennootschap zelf tôt bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Aan de zaakvoerders wordt geen vaste wedde toegekend. Hun vergoeding wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, vastgesteld. De bezoldiging kan zowel in speciën als in natura gebeuren.

Wordt benoemd tôt enige statutaire Zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer DE CLERCQ Filip Gilbert Imelda, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 24.

goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

S) - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

ZZ 0

zz -a

co 0 X 0

LO o LO o

as _q

CO CO

■4—"

-I—'

_ç0

Luik B - Vervolg

ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

ledere zaakvoerder vertegenwoord igt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser

of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarverqaderinq : derde maandag van de maand mei om 21.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Er kan altijd een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tôt haar bevoegdheid behoort en onder andere om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Aile vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

Schriftelijke besluitvorminq : Met uitzondering van de beslissingen te nemen in toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar neemt een aanvang vanaf de oprichting van de vennootschap en eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening

overblijvend saldo : Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrok van de kosten van aile aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan de zaakvoerders en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar, na

aanrekening van eventuele overgedragen verliezen, zal er jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen worden tôt vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de Algemene Vergadering die er naar goeddunken over kan beslissen. Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of, ingevolge de uitkering, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Het netto overschot van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld, met dien verstande dat aan aile aandelen dezelfde rechten verbonden zijn. Bekrachtiging verbintenissen : In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaren de oprichters uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap, en dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. Volmacht : Volmacht wordt verleend aan Ernst & Young Fiduciaire BVCVBA, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30, vertegenwoordigd door de heer Johan Verheyen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor het bekomen van de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, evenals het aanvragen van een BTW-nummer, het verzorgen van aile wettelijk vereiste bekendmakingen, dit zonder enige uitzondering hoegenaamd, alsmede in te staan voor aile latere wijzigingen ervan, en te dien einde aile nodige

stukken te tekenen en in te dienen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Carol Bohyn

Tegelijk neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
12/06/2014
A

A

Di4t(1-1\

be

a

Bc

sta

*141 59

RECHTBANK VAN Knn6NDEL UkNT

0 2 JUNI 20N

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

mod 11.1

fli

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va " g

Ondernemingsnr : 0551.870.117

Benaming (voluit) : DE CLERCQ SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapelanielaan 10

9140 Temse

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in natura - aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met, beperkte aansprakelijkheid "DE CLERCQ SERVICES", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0551.870.117, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patrice en Caro! Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel in Belgi te Beveren (Haasdonk), op 16 mei 2014, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Verhoging van het kapitaal met een bedrag van acht miljoen vijfhonderd en tweeduizend negenhonderd vijftig euro ( 8.502.950,00), om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00) te brengen op acht miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro ( 8.521.500,00), door uitgifte van 45.838 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. De 45.838 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer DE CLERCQ Filip als vergoeding voor de inbreng in natura. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%,

Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

2) Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt,

3) Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: 1. expeditie akte, 2. gecordineerde statuten, 3. lijst akten, 4. verslag van het bestuursorgaan, en 5, verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2014
rili:411.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 6 MI 20t4

AFDELINGdereERNIONDEVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondememingsnr : 0551.870.117

Benaming (voluit) : DE CLERCQ SERVICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kapelanielaan 10

9140 Temse

Onderwerp akte :Rechtzetting

Bij de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2014, onder nummer 0304188, van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CLERCQ SERVICES", met zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 10, bij akte verleden Carol BOHYN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen", met zetel te Beveren (Haasdonk) op 30 april 2014, werd foutief vermeld dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 9100 Sint-Niklaas, Kapelanielaan 10. Uit voormelde akte blijkt dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 9140 Temse, Kapelanielaan 10.

Geass. notaris Carol Bohyn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DE CLERCQ SERVICES

Adresse
KAPELANIELAAN 10 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande