3M MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3M MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.357.753

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 23.04.2014 14097-0368-008
23/01/2013
J. Mod Wort! 11.1

Male In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRECHTBANK VAN KOOPHAiNl7cLI

1 0 -01- 2013

cle%Ei-T

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Thonissenlaan 63/13 - 3500 Hasselt

Onderwerp(en) akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt

op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, nog te registreren, blijkt dat:

De vennootschap naar Nederlands recht Brie Morgen BV met statutaire zetel te Harmelen( Nederland).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder het nummer 30257928.

Nagemelde vennootschap opgericht heeft:

Vorm -- naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij verkrijgt de naam 3M Management. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 63 bus 13.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, priv-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen in de meest ruimte betekenis.

Opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd gebied. Uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iu

3M Management

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

~. .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het verstrekken en opnemen van geldleningen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreek$ verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financile tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of

een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Maatschappeli.k kaaitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizendzeshonderd (18.600,00 ). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achttienduizendzeshonderd (18.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het is volgestort ten belope van twaalfduizendvierhonderd (12.400,00 ) euro door storting in specin op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING bank

te Hasselt, de Schiervellaan.

De comparant overhandigt aan de notaris een door de voornoemde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

instelling afgeleverd attest de dato 20 december 2012, teneinde het in haar dossier te bewaren.

Nog te volstorten: zesduizendtweehonderd (6.200,00 e) euro.

Bestuur - Verte enwoordiging

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden

en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Jaarvergaderinll

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekj aar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt

op nendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

Be aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbladvolgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op nendertig december tweeduizend dertien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend veertien.

Benoeming van zaakvoerder(s)

De enige vennoot beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op n. Wordt tot zaakvoerder benoemd :

De Heer van Wijk Elias, wonende te 3481 LM Harmelen (Nederland), Breudijk 27.

Zijn mandaat kan bezoldigd worden.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 december 2012 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie akte

(get.) Notaris Vanhelmont.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
3M MANAGEMENT

Adresse
THONISSENLAAN 63, BUS 13 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande