3SIXTYONE EVENTS, AFGEKORT : 361 EVENTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3SIXTYONE EVENTS, AFGEKORT : 361 EVENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.824.558

Publication

29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 18.11.2013 13666-0176-008
25/11/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i B r!" 1lttetteimlt Viii ftdOpn>*>tdai

.4 NOVf 3 20t3

k te HASSELT

GriffieOndernemingsnr : 0845824558

Benaming

(voluit) : 3SIXTYONE EVENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Villersstraat 1, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : adreswijziging maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 26 augustus 2013 wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verhuizen naar

Goudsbloemstraat 7

3500 Hasselt

Ingang vanaf heden.

Handtekening zaakvoerder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/05/2012
~.r 1

Mod wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 6ECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 -05- 2012

HASSELT

Griffie

11111111111111111 A

*12092636*

behi aai Bel Staa

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

sz: y `73~~

3SIXTYONE EVENTS 361 EVENTS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3500 Hasselt, Villersstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op vier mei tweeduizend en twaalf:

BLIJKT dat:

1. De heer SYNAEVE Johan Ghilain Maria, zelfstandige, geboren te Hasselt op elf januari

negentienhonderd achtenzeventig, uit de echtgescheiden, wonende te 3500 Hasselt, Villersstraat 1.

2, Mevrouw GEVERS Kathelijne, bediende, geboren te Hasselt op vierjuli negentienhonderd nentachtig,

ongehuwd, wonende te 3500 Hasselt, Villersstraat 1.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht.

BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "3SIXTYONE EVENTS", verkorte benaming "361 EVENTS".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Villersstraat 1.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

MUZIEK

- Verhuur van PA-installatie met of zonder techniekers

- Verhuur van lichtinstallatie met of zonder techniekers

- Podiumbouw

- Verkoop van PA- en lichtinstallaties

- Tour- en stagemanagement

- Dicobars, verhuur en verkoop met of zonder DJ

- Transport van materiaal (sectorgebonden)

- Opleiding van klank- en lichttechniekers

- Opleiding van DJ's

- Leveren van stroomgroepen, catering, security en dergelijke voor evenementen

- Productie en ontwerpen van festiviteiten

- Verhuur van alle elektronisch materiaal

- Handel in geluid en licht in alle aanverwanten

- Het beheer van een opnamestudio, publishing in de meest ruime zin van het woord, creren, begeleiden

en verkopen van muziekstukken, en organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes van artiesten en hun

realisaties, aan-en verkoop, creatie en realisatie van publiciteitsmateriaal, creatie van teksten en scenario's,

- Het produceren en promoveren van muziek in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen-/en

buitenland;

- het managen van artiesten, en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met artiesten en

optredens te maken hebben;

- Het kopen en verkopen van intellectuele rechten over muziek, en van klank en van beeldopnamen en alle

handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben, het uitgeven van muziek, film- en

theaterstukken, het organiseren en uitvoeren van promotiecampagnes;

EVENTS

- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie

- Organiseren en creren van evenementen voor eigen rekening of in opdracht van derden (recepties,

concerten, diners, productpresentaties, beurzen, incentives, personeelsfeesten, huwelijken, jubilea,

Op de laatste bla van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

teambuilding activiteiten, seminaries, meetings, sportevenementen, congressen, bedrijfsfeesten, ...). Dit in de breedste zin van het woord alsmede alle aanverwante activiteiten

- Aantrekken van sponsors en adverteerders voor evenementen, publiciteit, standen, beurzen, ea ONDERWIJS EN SPORTLESSEN

- leerlingen van het lager-, secundair- en hoger (universitair) onderwijs wegwijs maken en studiebegeleiding verschaffen;

- sport- en recreatieonderwijs, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekenings als voor rekening van derden, het uigeven van boeken, publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze

- activiteiten van sportclubs, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, van tennisclubs

- het leveren van alle diensten en begeleiding aan individuele sportbeoefenaars, aan sportverenigingen en 

federatie

ALGEMEEN

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering

Managementbureau: onderneming die tussenkomt n het management van bedrijven en holdings, Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere management activiteiten

- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, alle onroerende verrichtingen ln de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop van onroerende goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij dergelijke operaties; het aanleggen van Industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke ondenemingen, sport- en nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen, Zij is tevens gemachtigd alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de hiervoor benodigde materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het binnenland als in het buitenland.

- De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immaterile duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van diezelfde ondernemingen.

- Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook exclusieve of ongewone voertuigen.

2. De vennootschap mag zowel in Belgi als in het buitenland alle industrile, handels-, roerende, onroerende en financile verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden, Deze opsomming is niet beperkend.

3. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doet.

4. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

5. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan overgaan tot aile handels-, nijverheids-, financile en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, met een fractiewaarde van n/tweehonderdvijftigste (11250ste) van het kapitaal.

DUUR

G, . " 1

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de

vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het

doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk

aan of door derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n april en eindigt op nendertig maart van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en eindigt op nendertig

maart tweeduizend dertien.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats op elke tweede vrijdag van de maand september om achttien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag,

op hetzelfde uur, gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de

vennootschap.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op dertien september tweeduizend dertien.

AANSTELLING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De oprichters stellen aan als statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar.

de heer SYNAEVE Johan Ghitain Maria, voornoemd.

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Anneleen Vanroelen,

wonende te 3500 Hasselt, Steenberg, en haar medewerkers, om de vennootschap te vertegenwoordigen

tegenover:

1. alle belastingadministraties waaronder de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

2. het ondememingsloket en de kruispuntbank (KBO) teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren;

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.

"Ifoor-behouden dan heter Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notmus, hetzq van de peiso(o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
3SIXTYONE EVENTS, AFGEKORT : 361 EVENTS

Adresse
GOUDSBLOEMSTRAAT 7 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande