4SUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4SUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.966.224

Publication

13/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.08.2014 14407-0537-014
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 24.07.2013 13349-0246-014
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12294-0448-014
22/05/2012
mod 11.1

me

Lik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : D465.966.224

Benaming (voluit) : 4SUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Haagdoornstraat 6

3560 Lummen

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en twaalf, op negenentwintig maart, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.

"Geregistreerd te Bree op 11 april 2012, boek 340, blad 45, vak 10, vijf bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR), de ea. inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar." Blijk dat de buitengewone algemene vergadering van "4SUM" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Haagdoomstraat 6, BTW BE 0465.966.224, rechtapersonenregister Hasselt 0465.966.224., de volgende beslissingen heeft genomen: Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen.

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan deir aandeelhouders, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan n maand op de maatschappelijke " zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4SUM" en van de naamloze vennootschap "3HOLD" in toepassing van

het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de "

Rechtbank van Koophandel te Hasselt, op 25 januari 2012 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2012, onder nummers 0032956 en 0032957. Il. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk n maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van : het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om n maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1de fusievoorstellen; l

2de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. "

Tweede beslissing: Fusiebesluit- Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap "3HOLD" en vermogensovergang. De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de raad van bestuur i3 van de naamloze vennootschap "3HOLD" en de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4SUM" en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, op 25 januari 2012 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2012, onder nummers 0032957 en 0032957.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4SUM" met zetel te 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de naamloze vennootschap "3HOLD" met

Rechtbank van koophandel

0 9 MEl 2012

teHAffl;i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

=iaoszsaa"

be a 8i Sta

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

w mod 14.1

~ tVoqr-

`behouden

aan het

3elgisch

Staatsbladzetel te 3550 Heusden-Zolder, Industriezone De Schacht Mijnwerkerslaan 12, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 geacht

boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan

bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bezoldiging bedrijfsrevisor.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken

vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend warti de leden van de bestuursorganen van de

fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar clinteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immaterile bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

-wat de rechten van intellectuele en industrile eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap, in verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

v mod 11.1De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

7. Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing: Machten tot uitvoering.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Van Eylen Peter, voornoemd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Vierde beslissing: Doelsuitbreiding.

De vergadering beslist dat :

* het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

"13.- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, kop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

14.- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat 1)organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrote;2) het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; 3)het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financile organisatie;4)op het gebied van beheer, management, marketing en ICT;

15.- Verhuring en leasing van roerende goederen."

Vijfde beslissing: Cotirdinatie der statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht om de statuten te cordineren.

Stemming.

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris op voormelde datum.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met ons notaris ondertekend.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, de gecordineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vogr

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2012
_r

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblar

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0465.966.224

Benaming

(voluit) : 4SUM

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Voorstel van de zaakvoerder d.d. 24101/2012 tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met

de naamloze vennootschap 3HOLD (over te nemen vennootschap), Industriezone De Schacht,

Mijnwerkerslaan 12, BTW BE 0400.975.927 RPR Hasselt.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

25.01.2012

a$t~LT

1 1

1

1

" izo3asse"

Peter Van Eylen Zaakvoerder

Neergelegd: fusievoorstel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende

notaris,,, h hetzij vann dee perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2011
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte*1118698K

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 1 -12- 2011]

HtsrffT

Ondernemingsnr : 0465.966.224

Benaming (voluit) :4SUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Haagdoornstraat 6

3560 Lummen

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en elf, op vijftien november, voor Meester Marc VANNERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.

i. "Geregistreerd te Bree op 17 november 2011, boek 338, blad 90, vak 10, vijf bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijfentwintig euro (25 EUR), de ea. inspecteur Johan Engels, getekend onleesbaar."

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders van "4SUM" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6, BTW BE 0465.966.224, rechtspersonenregister Hasselt 0465.966.224, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen.

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan n maand op de maatschappelijke } zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. Het fusievoorstel werd opgesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4SUM" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PM" in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie; van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, op 5 augustus 2011 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2011, onder nummers 111127124 en 11127125.

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk n maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om n maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten: 1de fusievoorstellen;

2de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PM" en vermogensovergang.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PM" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4SUM" en dat werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, op 5 augustus 2011 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2011, onder nummers 11127125 en 11127124.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4SUM" met zetel te 3560 Lummen, Haagdoornstraat 6, hierna genoemd "de overnemende vennootschap", de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2PM" met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 12, hierna genoemd "de overgenomen vennootschap", bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 april 2011 geacht

boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan

bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bezoldiging bedrijfsrevisor.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken

vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de

fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang.

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen,

erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar clinteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immaterile bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

-wat de rechten van intellectuele en industrile eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motl 11,1

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap

opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg "

van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap,

verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele

inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

7. Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en

passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk

continuteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in

de overnemende vennootschap.

Derde beslissing: Machten tot uitvoering.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Van Eylen Peter, voornoemd, evenals aan

zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de

vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Vierde beslissing: Doelsuitbreiding.

De vergadering beslist dat :

* het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

"- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke personen en rechtspersonen met

betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder

onder andere advies inzake algemeen management, marketing, administratief, financieel en

commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houdt.

Het organiseren, inrichten en uitvoeren van cursussen, opleidingen, trainingen, voortgezet

onderwijs aan bedrijven en particulieren in de meest ruime betekenis van het woord.

- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en kan

hiervoor vergoedingen ontvangen."

* de hiervoor vermelde tekst aan artikel 3 der statuten wordt toegevoegd om dit in overeenstemming

te brengen met het gewijzigde doel van de vennootschap.

Vijfde beslissing: Codrdinatie der statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht om de statuten te cordineren.

Stemming.

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, de gecordineerde tekst der statuten

BijIagen by h Belgisch Sta sbrd -13712/2011 Annexes du Moniteur berge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laalsle blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/08/2011
Med i,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111i111!1.1j1111.1111

Ondememingsnr : 0465.966.224

Benaming

(voluitl : 4 SUM BVBA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Haagdoornstraat 6 te 3560 Lummen

Onderwerp akte : FUSIE VOORSTEL

Neerlegging van het fusievoorstel dd 20/05/2011

MET FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING VAN EEN 100% DOCHTERVENNOOTSCHAP  FUSIEVOORSTEL

Het college van zaakvoerders/de zaakvoerder van onderstaande vennootschappen hebben op 20 mei 2011 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 722 van het Wetboek van Vennootschappen:

De overnemende vennootschap, wetende 4SUM bvba, hebbende als maatschappelijke zetel 3560 Lummen,: Haagdoornstraat 6, met als ondernemingsnummer 0465.966.224.

De overgenomen vennootschap, wetende 2PM bvba, hebbende als maatschappelijke zetel 3550 Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 12, met als ondernemingsnummer: 0478.972.439

Peter Van Eylen

Zaakvoerder

i

Op de laatste biz. van J.tiik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 29.06.2011 11231-0549-013
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 16.07.2010 10320-0088-013
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 23.07.2008 08437-0056-014
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.05.2007, NGL 30.08.2007 07644-0301-015
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 28.07.2006 06570-5277-011
29/03/2006 : TG086529
16/03/2006 : TG086529
06/06/2005 : TG086529
11/06/2004 : TG086529
05/02/2004 : TG086529
16/06/2003 : TG086529
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 25.10.2015 15657-0283-014
09/01/2001 : TG086529
06/05/1999 : TGA009932

Coordonnées
4SUM

Adresse
HAAGDOORNSTRAAT 6 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande