A.M.C. DE HEIDECROSSER

Association sans but lucratif


Dénomination : A.M.C. DE HEIDECROSSER
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 541.843.681

Publication

25/11/2013
ivsoD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

iwum~~u~~umuiW~uxiw

X13176501*

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

13 -11- 2013

Griffie

De Hoofdgriffier,

. . 05'41.843.68'1

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : A.M.C. De Heidecrosser

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Hendrik van Merodestraat 12 - 3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte

Artikel 1.

De vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht onder de naam van "A.M.C. De Heidecrosser". Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden " vereniging zonder winstoogmerk " of door de afkorting "v.z.w.", met volledige aanwijzing van de zetel van de vereniging,

Artikel 2.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Hendrik van Merodestraat 12 te 3670 Meeuwen-Gruitrode.

De zetel kan door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar elk ander adres binnen het

Belgische grondgebied overgebracht worden, mits neerlegging van deze beslissing in het dossier vermeld in

artikel 4.

Artikel 3,

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, Ingaande op 01/07/2013.

Zij kan te allen tijde worden ontbonden door een beslissing van de bijzondere algemene vergadering,

met inachtname van de vereisten voor een statutenwijziging,

Artikel 4.

Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement Tongeren wordt een dossier van

de vereniging neergelegd, omvattend onder andere:

-De statuten en de eventuele wijzigingen;

-De akten betreffende de benoemingen van de bestuurders en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, met vermelding van de omvang van hun bevoegdheden,

ambtsbeindiging en verbandhoudende wijzigingen;

-De akten betreffende de vestiging van de zetel van de vereniging en de eventuele wijzigingen;

-De ledenlijst en de eventuele wijzigingen;

-De beslissingen betreffende de nietigheid of ontbinding van de vereniging en de vereffening ervan;

-De rekeningen van de verenigingen die bij het publiek om giften verzoeken.

Titel Il DOEL

Artikel 5.

De vereniging heeft tot doel;

-Het opleiden en begeleiden van piloten in hun motosport,

-Begeleiden naar stages, wedstrijden en trainingen,

-Het organiseren van wedstrijden evenementen eetdagen enz. ten voordelen van de piloten.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voorzover deze in overeenstemming zijn

met het doel omschreven in het eerste lid en voorzover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft,

bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen,

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

dit zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en

vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

TITEL IIl

Artikel 6.

De vereniging is samengesteld uit leden.

Het aantal leden is met een minimum bepaald op drie. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden.

De leden zijn diegenen wiens naam is vernield in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art.26, novies 1,3 van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de leden van toepassing,

De rechten en verplichtingen van de leden worden ingeschreven in een algemeen huishoudelijk reglement,

Artikel 7.

De bevoegdheid om nieuwe leden aan te nemen komt uitsluitend toe aan de Raad van Bestuur. leder natuurlijk persoon of rechtspersoon kan een aanvraag indienen om effectief lid te worden.

Deze aanvraag tot toetreding kan op ieder ogenblik, zowel schriftelijk als mondeling, gericht worden aan de Raad van Bestuur die over de aanvaarding discretionair en zonder motiveringsverplichting bij drie vierde meerderheid beslist. Het toetreden tot de vereniging houdt de aanvaarding in van de statuten en het algemeen huishoudelijk reglement.

Artikel 8.

Zijn leden:

1/ De oprichters, voornoemd;

21 Iedere persoon (natuurlijk of rechtspersoon), die als lid wordt aangenomen bij beslissing van de Raad van

Bestuur.

Voordracht van nieuwe leden kan gebeuren door n der bestuurders of door drie werkende leden samen.

Op de zetel van de vereniging wordt een register van de leden gehouden. Alle beslissingen betreffende

toetreding, uittreding of uitsluiting van leden moeten door de Raad van Bestuur in dit register worden

ingeschreven, binnen acht dagen na de beslissing.

Alle leden kunnen het ledenregister raadplegen op de zetel van de vereniging.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging alle boekhoudkundige stukken van de vereniging

raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Raad van Bestuur of van de personen, al dan niet

met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan, een mandaat bekleden,

Een alfabetische lijst met de namen, voornamen en woonplaats (in geval van rechtspersoon : de naam en

zetel ) van de leden moet bij het dossier worden gevoegd, vermeld in artikel 4 van de statuten.

Bij wijziging in de samenstelling van de vereniging moet de bijgewerkte lijst binnen een maand, te rekenen

vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten, bij het dossier worden gevoegd.

Artikel 9.

De leden kunnen ten alle tijden uittreden. Het ontslag moet schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Raad van Bestuur.

Wordt geacht ontslagnemende te zijn, het lid dat de door hem verschuldigde bijdrage, zoals bepaald in artikel 13, niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem bij aangetekende brief wordt toegezonden.

De Raad van het Bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van een onwelvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken, bij een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 10.

Het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald bij artikel 12 van de

wet op de v,z.w,

Artikel 11.

De ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden en de erfgenamen of rechthebbende van het

overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging.

Zij kunnen noch staat, noch rekeningopgaven, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving en evenmin enige

teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen eisen of vorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

TITEL IV BIJDRAGE

Artikel 12.

De leden betalen jaarlijks een lidgeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door het bestuur.

Dit bedrag kan jaarlijks door de raad van bestuur aangepast worden.

TITEL V ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.

Artikel 14.

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar

uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet op de v.z.w..

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheden:

1.De wijziging van de statuten;

2.17e benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3.De benoeming en de afzetting van de commissarissen;

4.De uitsluiting van de leden;

5.De goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;

6.De kwijting van de bestuurders en de commissarissen;

7.De vrijwillige ontbinding van de vereniging;

8.De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

Artikel 15.

De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen, op de eerste dinsdag

van juni om 20 uur.

Op ieder ogenblik kan een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering van de vereniging

worden bijeengeroepen door een beslissing van de Raad van Bestuur of op vraag van minstens n vijfde

van de werkende leden.

Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en plaats vermeld in de oproeping.

Alle leden moeten schriftelijk worden uitgenodigd.

Artikel 16.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door Raad van Bestuur bij gewone brief of per mail gericht

aan ieder lid, minstens acht dagen voor de vergadering, en ondertekend door de secretaris, namens de raad

van bestuur.

De oproepingsbrief vermeldt de agenda.

Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door minstens n vijfde van de leden op de agenda

worden geplaatst.

Artikel 17.

Ieder lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen, hij kan zich laten vertegenwoordigen door n lasthebber. De lasthebber moet een lid zijn.

Ieder lid beschikt over n stem.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen genomen, behoudens andersluidende bepaling in de wet op de v.z.w., of in onderhavige statuten. Wordt dit aantal niet bereikt, dan kan een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde stemmen. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten . wanneer de vooropgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer twee/derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een wijziging kan alleen worden aangenomen met ten minste twee/derde van de aanwezige stemmen. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel van de vereniging of een beslissing tot ontbinding inhoudt, kan ze alleen worden goedgekeurd met een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen van de leden die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ingeval op de vergadering minder dan twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden belegd, waarop ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden beraadslaagd en besloten overeenkomstig de meerderheid zoals vastgesteld in de twee voorgaande leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering gehouden worden.

Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 18.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en de Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Artikel 19.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging

van de statuten indien de bepalingen van artikelen 8 en 20 van de wet op de v.z.w. worden nageleefd..

Artikel 20.

De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in het notulenregister en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Alle andere leden hebben het recht op hun verzoek deze mede te ondertekenen.

Het register wordt bewaard in de zetel, waar alle leden er ter plaatse inzage van kunnen nemen.

Alle leden of derden die van enig belang doen blijken kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door twee bestuurders of door de handtekening van de voorzitter.

Iedere wijziging van de statuten moet bij het dossier worden gevoegd, vernield in artikel 4 van de statuten. Ook de wijzigingen zoals vermeld in artikel 9 van de wet op de v,z.w, moeten bij dit dossier worden gevoegd.

TITEL VI BESTUUR

Artikel 21.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten hoogste 5 bestuurders, allen

leden van de vereniging.

Artikel 22.

De bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd door de algemene vergadering, bij gewone

meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 23.

Bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering die daarover beslist bij

gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

leder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de

voorzitter van de Raad van Bestuur.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Artikel 24.

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris. Ingeval de voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel 25,

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de secretaris. Hij kan slechts beslissen

indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen,

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt beslissend.

Van de beslissingen worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter of diegene die

vervangt en door minstens n andere bestuurder.

Zij worden ingeschreven in een speciaal register.

De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden door de voorzitter en de

secretaris ondertekend.

Artikel 26,

in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan.

Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video of telefoonconferentie.

Artikel 27.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de wet op de v.z.w., de algemene vergadering exclusief gevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan door derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekendgemaakt.

a

MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 28. - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte, Zij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigd-bestuurder die alleen handelt ofwel door twee bestuurders die gezamelijk handelen.

Deze bevoegdheidsbeperkirigen kunnen niet worden tegengeworpen door derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Artikel 29. - Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging op intern vlak, alsook op de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur, kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan n of meer personen, gedelegeerde bestuurder(s) genoemd, die bevoegd is (zijn) alleen op te treden.

Artikel 30. - Bijzondere gevolmachtigden

De Raad van Bestuur of de Bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht, waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn door derden, overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving,

Artikel 31..

De benoeming van de leden van Raad van Bestuur, van de personen belast met het dagelijks bestuur, en hun ambtsbeindiging , wordt openbaar gemaakt door neerlegging van de beslissing in het verenigingsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en door publicatie van een uittreksel ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden, alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 32.

Onverminderd artikel 26 septies van de wet op de v.z.w., gaan de bestuurders geen persoonlijke"

verplichtingen aan, omwille van hun mandaat.

Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.

Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot vervulling van hun

gegeven opdracht overeenkomstig het algemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten en zijn ze

aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun ( dagelijks ) bestuur.

Hun mandaat wordt uitgeoefend ten kostenloze titel

TITEL VII REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Artikel 33.

Een reglement van inwendige orde kan door de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering ter

goedkeuring worden voorgelegd.

Dit reglement kan door de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de

aanwezige of vertegenwoordigde leden.

TITEL VIII TOEZICHT DOOR EEN COMMISSARIS

Artikel 34.

Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 175 van de wet op de v.z.w_ niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht een commissaris te benoemen. Zodra de vereniging de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financile toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie jaar. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

TITEL IX FINANCIERING EN BOEKHOUDING

Artikel 35.

De vereniging zal onder meer worden gefinancierd door lidgelden, subsidies, toelagen, giften, bijdragen,

schenkingen, legaten en andere voorzieningen in de laatste wilsbeschikkingen en testamenten, gegeven

zowel om de algemene doeleinden van de vereniging te ondersteunen als ter ondersteuning van een

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

MOD 2.2

specifiek project.

Daarnaast kan de vereniging fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 36.

Het boekjaar van de vereniging loopt per kalenderjaar van n januari tot en met nendertig december.

Artikel 37.

De boekhouding wordt gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de wet en de daarop

toepasselijke uitvoeringsbesluiten.

Artikel 38.

De rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van de volgende jaren zullen jaarlijks onderworpen

worden aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.

Artikel 39.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel

overeenkomstig het bepaalde artikel 26novies van de wet op de v.z.w.

Voor zover als van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank

overeenkomstig het bepaalde in artikel 176 van de weten de desbetreffende uitvoeringsbesluiten.

De opgerichte v.z.w. zal ook het nodige doen voor de BTW-formaliteiten in haar hoedanigheid van gemengd

BTW-plichtige.

TITEL X ONTBINDING

Artikel 40.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, mits de vereisten voor

statutenwijziging na te leven. Zij kan ook door de rechter ontbonden worden.

Artikel 41.

In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering n of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft als dat van de huidige vereniging, ofwel naar een vereniging met een sociaal doel.

Artikel 42.

Voor alles wat niet expliciet voorzien is in deze statuten, geldt de toepassing van de v.z.w.- wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De voormelde oprichters hebben nog unaniem volgende beslissingen genomen die uitwerking krijgen onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de vereniging, hetzij na publicatie van onderhavige statuten en navolgende benoemingen, hetzij bij het neerleggen van de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren :

a) De eerste algemene vergadering ( bestaande uit al haar leden en gehouden op de dag van de oprichting) van de v.z.w. "'A.M.C. De Heidecrosser", met zetel te Hendrik van Merodestraat 12 te 3670 Meeuwen-Gruitrode heeft, met eenparigheid van stemmen en overeenkomstig artikel 22 van de statuten, de hiernavolgende personen benoemd tot bestuurders van onderhavige vzw en dit voor onbepaalde duur: -Voorzitter : Damiaens Ronny

-Ondervoorzitter : Houben Conny

-Secretaris ; Houben Conny

-Penningmeester : Schreurs Clement

De bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.

b) De aanstelling van een commissaris is op heden niet wettelijk verplicht.

c) OVERGANGSBEPALINGEN:

1f Afsluiting van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot en met 31/12/2014.

2/ Datum van de eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 02/06/2015.

Tegelijk hiermee neergelegd: getekende oprichtingsakte.

Voor ontledend uittreksel

Damiaens Ronny

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
A.M.C. DE HEIDECROSSER

Adresse
HENDRIK VAN MERODESTRAAT 12 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande