A.V.L.BOUWWERKEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.V.L.BOUWWERKEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 864.534.670

Publication

05/05/2014 : Benoeming gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 25 MAART 2014:

De raad van bestuur besluit om voor een période ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Johan Poelmans, wonende te

3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 65 bus 1, die zijn mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepalîng voor de uitoefening van zijn mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten

rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 18 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal, alleen optredend, in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, aile rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen aile verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Voor ontledend uittreksel

Voor GROEP DOMUS NV

haar vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder

de heer André Poelmans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz- van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0423-036
29/04/2013
h[od WoM 11.1

(Dn : i.;elt f ~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

18 APR. 2013

ts HASSELT

Griffie

8 u

3066549*

ui

Ondernemingsnr: 0864.534.670

Benaming

(voluit) : A.V.L. Bouwwerken

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3580 Beringen, Lochtemanweg 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming voorzitter raad van bestuur UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 01/04/2013Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, de heer Johan Poelmans, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pater Beckersstraat 65 bus 1, te

" benoemen tot nieuwe bestuurder.

Het mandaat van voornoemde bestuurder is onbezoldigd.

' De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige

verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 01/04/2013

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beindiging van het mandaat van bestuurder van:

" -De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Anko", met zetel te 3920 Lommel, Schoolstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.074.563, gerechtelijk arrondissement Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Lourdaux, wonende te 3920, Lommel, Schoolstraat 49.

En

-De heer Koen Lourdaux, voornoemd,

zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2012, hun mandaat' van gedelegeerd bestuurder, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 3 december 2012 tevens beindigd is.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, de naamloze vennootschap "Groep Domus", met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0447.994.401 en met als BTW-nummer BE 0447.994.401, gerechtelijk arrondissement Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste . vertegenwoordiger, de heer Andr Poelmans, wonende te 3582 Koersel, Koerselsesteenweg 170, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur,

De naamloze vennootschap "Groep Domus", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Groep Domus NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Andr Poelmans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

01/03/2013
UMM

1111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOORKWEL

I g -02- Mt3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

andernemingsnr : 0864.534.670

Benaming

(voluit) : A.V.L. BOUWWERKEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 14, 3580 Beringen

Onderwerp akte ; Benoeming commissaris

Het blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2012 dat met: eenparigheid van stemmen werd beslist met onmiddellijke ingang als commissaris te benoemen de! BVBA Beckers, Loenders & C, met maatschappeliike zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 146; vertegenwoordigd door mevrouw Els Loenders, wonende te 3900 Overpelt, Rietstraat 61, voor een periode' van drie jaar tot aan de algemene vergadering gehouden in 2015 (over boekjaar per 31.12.2014)

Aldus gedaan te Beringen, 18 december 2012.

NV GROEP DOMUS,

Gedelegeerd bestuurder,

Vertegenwoordigd door de heer Poelmans Andr,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de erso o n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/02/2013
1 ~1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

*i3onaeo

ni

I

Ondernemingsnr : 0864.534.670

Benaming

(voluit) : A.V.L. BOUWWERKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 14 te 3580 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 17.12.2012:

De algemene vergadering stelt het ontslag per 03.12.2012 als bestuurders vast van:

- de BVBA ANKO, met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6, KBO 0891.074.563, met

als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Lourdaux,

- de heer Koen LOURDAUX, wonende te Schoolstraat 49, 3920 Lommel

Er werd de BVBA ANKO en de heer Koen Lourdeax kwijting verleend die door de algemene vergadering bevestigd zal worden op de eerstvolgende statutaire jaarvergadering

Getekend voor de NV GROEP DOMUS, gedelegeerd bestuurder haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr Poelmans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0400-016
08/08/2011
nnod 2-1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L LIILIL Il II Il ILI ILI lII II L LIIi

" 11122233*

V beh aa Be Staz

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21-O7p 2011

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0864.534.670

Benaming

(voluit) : A.V.L. BOUWWERKEN

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lochtemanweg 14 te 3580 Beringen

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER

ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS ! VOORZITTER

AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER DER

BESTUURDERS-RECHTSPERSON EN

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 1 juli 2010 werd:

- beslist te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van

2016:

*de heer Koen LOURDAUX, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49,

*NV GROEP DOMUS, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS,

wonende te 3582 Koersel, Koerselsebaan 170,

'BVBA A.V.L. WONINGBOUW, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 16,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, NV GROEP DOMUS,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

NV GROEP DOMUS heeft overeenkomstig artikel 61 2 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aangeduid, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: de heer Andr POELMANS, voornoemd.

BVBA A.V.L. WONINGBOUW heeft overeenkomstig artikel 61 2 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aangeduid, belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten: GROEP DOMUS NV, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS, voomoemd.

- beslist te benoemen als bijkomend bestuurder voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering

van 2016:

*BVBA ANKO, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen LOURDAUX,

wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

BVBA ANKO heeft overeenkomstig artikel 61 2 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aangeduid, belast

met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten:

de heer Koen LOURDAUX, voornoemd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

- beslist te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de

jaarvergadering van 2016:

*de heer Koen LOURDAUX, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- kennisgenomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden, 1 juli 2010, van:

*de heer Koen LOURDAUX, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49,

*BVBA A.V.L. WONINGBOUW, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 16,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, NV GROEP DOMUS,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS.

- beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van 6 jaar, zijnde tot na de

jaarvergadering van 2016:

*NV GROEP DOMUS, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS,

wonende te 3582 Koersel, Koerselsebaan 170,

*BVBA ANKO, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen LOURDAUX,

wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49.

Tot na de jaarvergadering van 2016 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

*de heer Koen LOURDAUX, wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49,

bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

*BVBA ANKO, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen LOURDAUX,

wonende te 3920 Lommel, Schoolstraat 49,

*NV GROEP DOMUS, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 6,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS,

wonende te 3582 Koersel, Koerselsebaan 170,

*BVBA A.V.L. WONINGBOUW, met zetel te 3580 Beringen, Lochtemanweg 16,

bestuurder,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, NV GROEP DOMUS,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Andr POELMANS.

Conform artikel 18 der statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door n gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders samen optredend.

Getekend, voor BVBA ANKO, gedelegeerd bestuurder,

Koen LOURDAUX, vaste vertegenwoordiger.

ifel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 18.07.2011 11310-0466-016
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 05.07.2010 10266-0045-016
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 21.08.2009 09598-0078-016
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 14.07.2008 08401-0301-016
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 09.07.2007 07363-0078-016
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 30.06.2006 06378-3270-013
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.06.2005, NGL 04.07.2005 05394-0002-012
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15294-0480-038
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 27.07.2016 16359-0595-034

Coordonnées
A.V.L.BOUWWERKEN

Adresse
LOCHTEMANWEG 14 3580 BERINGEN

Code postal : 3580
Localité : BERINGEN
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande