ABC REAL ESTATE

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : ABC REAL ESTATE
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 843.570.792

Publication

02/05/2014 : - Nwargeiegd ter
Mod Word 11.1

(Lijjfife © 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

- Nwargeiegd ter

rechtbank v.koophandel� �TONGEREN

t 7 -04- 2014

08 griffler, Griffie

eu

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0843.570.792

ABC REAL ESTATE

Vennootschap onder Firma

3630 Maasmechelen, Rodenbachtstraat20

benoeming bijkomend zaakvoerder

M

"3

Xi

•-

G

eu

■M

c o

G ■G

v

eu

X

eu

H H

<

© ri

©

©

-o

es

21

i

es

■M■s

09

•FF

M

"3 CQ

■*•)

eu

xi

G

eu

M es

CQ

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2013 blijkt dat de vergadering volgende

beslissing genomen heeft :

- de heer Jean Michiels, wonende te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 158 wordt benoemd tôt bijkomend

zaakvoerder vanaf 01/01/2014. Dit mandaat is onbezoldîgd. Hij aanvaardt zijn mandaat

Michiels Chistophe

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van LulkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------
24/04/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111j161111,111

ERUSSZI

1 5 AV R. 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Nham en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :

Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0843.570.792

Benaming

(voluit) : ABC REAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Cryptelaan 4, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

De zaakvoerders beslissen dat:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van de Cryptelaan 4 te 1702 Groot-

Bijgaarden, naar Rodenbachstraat 20 te 3630 Maasmechelen met ingang vanaf 01103/2013,

Michiels Christophe Michiels Belinda

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/02/2012
Mod Wort! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1J111.121,11111110!11111

1QFEU. 2012

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : ABC REAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : 1702 Groot-Bijgaarden, Cryptelaan 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : oprichting

De ondergetekenden,

1.Mevrouw MICHIELS Belinda, geboren te Sint-Truiden. op 5 mei 1975, wonende te 3440 ZOUTLEEUW, Grote Steenweg 158,

2.De heer MICHIELS Christophe, geboren te Sint-Truiden op 24 maart 1971, wonende te 3630 MAASMECHELEN, Rodenbachstraat 20,

verklaren bij deze akte tot de oprichting van een vennootschap onder firma (V.O.F.) over te gaan.

De comparanten verklaren dat zij de hiernavolgende statuten hebben vastgesteld volgens artikel 201 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

A. NAAM  DUUR  ZETEL - DOEL

Artikel 1

De vennootschap is een commercile vennootschap onder de rechtsvorm van een Vennootschap Onder Firma met ais vennootschappelijke benaming "ABC REAL ESTATE",

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Cryptelaan 4. De zetel mag bij beslissing van de zaakvoerder(s) naar elke plaats in het land worden overgebracht.

Artikel 3

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

-Het nemen van participaties en deelnemingen in ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm, alsook het oordeelkundig beheer ervan;

-Het nemen van participaties in onroerende investeringen alsmede elke activiteit en verrichting met betrekking tot bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, meer in het bijzonder: de verwerving door de aankoop of anderszins, de verkoop, de wil, de huur, de verhuur, de leasing en de financiering van onroerende goederen (inclusief het verlenen van hypotheken);

-Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het management van ondernemingen, bedrijfsbeheer en  administratie, onderzoek van opportuniteiten en als wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-Het optreden als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen, het waarborgen van verbintenissen van verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, het toestaan van leningen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

voorschotten en kredieten aan deze vennootschappen, alsook aan derden, zowel vennoten, zaakvoerders ais loutere derden, aile andere financile verrichtingen die in overeenstemming zijn met haar doelstellingen en telkens met respect voor de wettelijke beperkingen;

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commercile aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, Het betreft o.a. het verstrekken van diensten door op te treden als bemiddelaar jegens natuurlijke of rechtspersonen. Zij mag deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, Kortom, zij mag alles dcen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Dit alles in de meest ruime zin.

B. KAPITAAL EN AANDELEN - VENNOTEN

Artikel 5

Bij de oprichting van de vennootschap wordt het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achthonderdduizend (800.000,00) Euro en wordt vertegenwoordigd dcor duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk n/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennoten-oprichters verklaren achthonderdduizend (800.000,00) Euro heden te hebben volstort via inbrengen inbrengen in natura als volgt:

De inbreng in natura werd als volgt verricht:

-Mevrouw MICHIELS Belinda, voornoemd, vijftig procent (50%) van een effectenportefeuille, door de inbrengers gewaardeerd op in totaal achthonderdduizend (800.000,00) Euro, waarvoor zij vijfhonderd (500) aandelen ontvangt en een inschrijving op de rekening courant bij de vennootschap op naam van MICHIELS Belinda voor een bedrag van duizend driehonderd achtenzeventig Euro driendertig Eurocent (1.378,33 );

-De heer MICHIELS Christophe, voornoemd, vijftig procent (50%) van een effectenportefeuille, door de inbrengers gewaardeerd op in totaal achthonderdduizend (800.000,00) Euro, waarvoor hij vijfhonderd (500) aandelen ontvangt en een inschrijving op de rekening courant bij de vennootschap op naam van MICHIELS Christophe voor een bedrag van duizend driehonderd achtenzeventig Euro tweendertig Eurocent (1.378,32 );

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist. Als zaakvoerders worden de heer MICHIELS Christophe en mevrouw MICHIELS Belinda aangeduid. Zij aanvaarden dit mandaat.

Artikel 7

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle hande-"lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-'schap-'pelijk doel, met uitzondering van:

" die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is,

" indien er meerdere zaakvoerders zijn, de handelingen die een bedrag van tienduizend euro ( 10.000,00) overschrijden, Boven voormeld bedrag van tienduizend euro ( 10.000,00) dienen alle zaakvoerders samen deze handelingen te verrichten.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alln de vennootschap tegenover derden en in rechte ais eiser of verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen, behoudens de verrichtingen die een bedrag van tienduizend euro ( 10.000,00) te boven gaan waarvoor alle zaakvoerders gezamenlijk dienen op te treden. De vennootschap is gebonden door de rechts-lhandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze hande-ilingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van elke zaakvoerder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt.

De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de zaakvoerders, collectief optredend indien er meerdere zijn.

Vergoedingen of lonen toekomend aan de zaakvoerder(s) worden jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Zij worden als kosten geboekt, indien ze toegekend worden.

De machten van een zaakvoerder kunnen evenwel beperkt worden of collectief opgedragen worden bij de

r benoeming en als dusdanig bekendgemaakt.

t

Artikel 8

ledere vennoot afzonderlijk heeft alle onderzoek en controlebevoegdheden, waardoor hij onder meer het recht heeft te allen tijde ter plaatse inzage te nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen alle documenten en geschriften van de vennootschap.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle vennoten. De algemene

vergadering beslist onder meer over:

1.de aanvaarding van nieuwe vennoten;

2.de goedkeuring van de jaarrekening en de aanwending van de winst;

3.de wijziging van de statuten

Artikel 10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Wijzigingen aan de statuten kunnen evenwel slechts met eenparigheid van de stemmen van de aanwezige vennoten worden goedgekeurd.

Artikel 11

Ieder aandeel heeft recht op n stem.

Artikel 12

De jaarvergadering wordt gehouden op de 3de vrijdag van juni om 20 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.

De algemene vergadering kan daarenboven in buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door iedere vennoot die oordeelt dat het belang van de vennootschap dat vereist,

De vennoten moeten ten minste veertien dagen op voorhand bij aangetekende brief tot de algemene vergadering opgeroepen worden. De bijeenroeping vermeldt de agenda. De beraadslaging van de algemene vergadering wordt in notulen vastgelegd die ter ondertekening worden voorgelegd aan alle vennoten die de vergadering hebben bijgewoond.

E. BOEKJAAR  WINST  VERLIES

Artikel 13

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. Op 31 december van ieder jaar, en voor het eerst op 31 december 2013, wordt een inventaris en de jaarrekening opgemaakt volgens de ter zake gelden wettelijke bepalingen. Bij wijze van uitzondering zal het eerste boekjaar lopen vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel tot en met 31 december 2013.

Artikei 14

Van de winst van het boekjaar worden, ter vaststelling van de nettowinst, de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de gebeurlijke overgedragen verliezen afgetrokken. Het saldo geeft de nettowinst aan. De aan de vennoten bij wijze van bezoldiging uitgekeerde bedragen worden onder de algemene onkosten geboekt. De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst. Bij uitkering zal de winst aan de vennoten worden toegekend in verhouding tot hun inbreng. Gebeurlijke verliezen worden door de vennoten gedragen in dezelfde verhouding als deze waarin ze in de winst gerechtigd zijn.

Artikel 15

Het college van zaakvoerders kan beslissen om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren De zaakvoerders dienen zich bij de uitkering van een interim-dividend te schikken naar de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

l' ONTBINDING -- GESCHILLEN

Artikel 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de uitsluiting, de werkonbekwaamheid, de onbekwaam verklaring, de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot. De vennootschap wordt wel ontbonden indien de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen.

Artikel 17

In geval van ontbinding wordt een vereffenaar aangesteld die zal handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, onverminderd de toepassing van artikel 179 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18

In aile gevallen van ontbinding en van terugtrekking wordt het netto actief van de vennootschap gedeeld, in verhouding tot het hun ingebrachte aandeel. Eventueel nettoverlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden.

G. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 19

De oprichters verklaren data ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, alle verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, door de vennootschap worden overgenomen.

Artikel 20

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen en in het bijzonder naar het Wetboek van Vennootschappen.

Opgesteld te Groot-Bijgaarden op 16 januari 2012 in 3 exemplaren waarbij elke comparant verklaart er n ontvangen te hebben. En na gedane voorlezing van huidige akte hebben comparanten getekend.

De heer MICHIELS Christophe,

Oprichter,

Mevrouw MICHIELS Belinda,

Oprichtek

08/06/2015
Mod Word 11.1

intrmi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte~0~

ii~uuinimu8~~umm

5

Ner~~l~t~d ~~t ~FII# ~I ~tl~t P~~flt~ V. kooppodol AniWAm ?gel. Tongeren

2$ -05- 2015

De grlffleeriffie

Ondememingsnr : 0843.570.792

Benaming

(voluit) : ABC REAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : 3630 Maasmechelen, Rodenbachtstraat 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : vermindering kapitaal

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15/02/2015 blijkt dat de vergadering met nparigheid van stemmen beslist heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zeshonderd duizend (600000,00) euro om het te herleiden van achthonderd duizend (800000,00) euro tot tweehonderd duizend (200000,00) euro, door terugbetaling aan de aandeelhouders.

De terugbetaling zal van het ingebrachte kapitaal afgenomen worden. Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen

(get.) Michiels Chistophe

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ABC REAL ESTATE

Adresse
RODENBACHSTRAAT 20 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande