ABEONACONSULT, AFGEKORT : ABEONA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABEONACONSULT, AFGEKORT : ABEONA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 551.862.890

Publication

05/05/2014 : RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

M 4304195*

Neergelegd

Griffie

Ondernemingsnr Benaming (voluit):

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

0551862890

ABEONAconsult

Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid

3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53

i—

co 0 x 0

ou LO o LO o

as -Q

CO CO

■4—'

&> 0

-I—'

_ç0

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 29 april 2014, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat door de heer Bellemans Tom, wonende te 3290 Diest, Begijnenstraat 36, de heer Brijs Tom, wonende te 2440 Geel, Amerikalaan 32, de heer Janssens Davy, wonende te 3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53 en de heer Wets Gerhard, wonende te 3110 Rotselaar, Eikenlaan 18A, een besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid werd opgericht die de volgende

kenmerken vertoont:

NAAM. ABEONAconsult", of afgekort "ABEONA"..

VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakeiijkheid.

ZETEL. 3520 Zonhoven, Moverkensstraat 53.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tôt doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden:

De ontwikkeling van producten, software en diensten binnen het terrein van informatica en/of mobiliteit. Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en beheren van opdrachten en projecten binnen het terrein van informatica en/of mobiliteit. Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.200);

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's (62.010); Computerconsultancy-activiteiten (62.020); Beheer van computerfaciliteiten (62.030);

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62.090); Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110); Handel in eigen onroerend goed (68.100);

Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en het verkeer (7112104);

Aile handelingen en activiteiten met betrekking tôt patrimoniumbeheer.

De vennootschap zal aile burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in aile vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de contrôle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder aile hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het doel van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

KAPITAAL. achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

AANDELEN. Het kapitaal is verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde burgerlijke

jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto

Verso

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

0 -Q

i—

co 0 x 0

LO o LO o

as _Q

CO CO

■4—"

-I—'

_ç0

Luik B - Vervolg

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op zestien juni om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. Bestuur.De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bevoegdheid. ledere zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Met betrekking tôt aile handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) overschrijdt, is evenwel de instemming van twee zaakvoerders vereist. Voormeld bedrag wordt gekoppeld aan de index der consumptieprijzen, met als referte index de index van de maand april 2014. Deze bevoegdheidsbeperking heeft echter enkel interne werking, en is niet tegenstelbaar aan derden. Bij miskenning kan het enkel de aansprakeiijkheid van de zaakvoerders ten aanzien van de vennootschap in het gedrang brengen. De zaakvoerders kunnen onderling met aile mogelijk middelen, bewijzen dat het besluit werd genomen met instemming van twee zaakvoerders. Dit artikel kan slechts met éénparigheid van stemmen gewijzigd worden. Vertegenwoordiging. ledere zaakvoerder vertegenwoord igt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap de functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar zaakvoerders, vennoten, of werknemers. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Contrôle. Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger: Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tôt eerste, niet-statutaire zaakvoerders , en dit voor onbepaalde duur: de heer Janssens Davy, voormeld, de heer Wets Gerhard, voormeld de heer Bellemans Tom, voormeld,

Allen aanwezig of vertegenwoordigd en die hun mandaat aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het moment dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en zal worden afgesloten op 31 december 2015. Eerste gewone algemene vergadering: De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan bvba "Wuille & Co", Koning Albertlaan 111, 3010 Kessel-Lo, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook aile formaliteiten te vervullen met betrekking tôt de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel. Notaris Jan Van Ermengem.

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ABEONACONSULT, AFGEKORT : ABEONA

Adresse
MOVERKENSSTRAAT 53 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande