!NSPIRE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : !NSPIRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.749.181

Publication

04/11/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11306504*

Neergelegd

02-11-2011Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): !Nspire

0840749181

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3560 Lummen, Morgenstraat 20

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Natalie Cabes, notaris te Houthalen-Helchteren, op 2 november 2011 blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

1) Vennoten: 1) Vantilt Paul Leopold, wonende te 3520 Zonhoven, Holsteenweg 19, en 2) Vantilt Stijn Cecile Dsir, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat 20.

2) Rechtsvorm en Naam: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "!Nspire".

3) Maatschappelijke zetel: 3560 Lummen, Morgenstraat 20.

4) Doel van de vennootschap: De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- algemeen management;

- sales-consulting: salesoffice, training, groepsbegeleiding, organiseren van reizen in groep;

- HR-consulting: HR, training, groepsbegeleiding, organiseren van reizen in groep;

- vastgoed: aankopen, verkopen, verkavelen, verdelen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren, in de meest ruime zin van het woord;

- interieur en tuininrichting: aankoop, verkoop, verhuur en verbouwing;

- textiel- en cosmeticazorg: aankoop, verkoop, verhuur, representatie;

- techniek machines in textiel en cosmetica sector: trade, aankoop, verkoop, ondersteuning, herstelling, onderhoud;

- paarden: dekstation, opleiden, paardenpension en handel in paarden.

De vennootschap mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financile tussenkomst of anderszins, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingsverbanden of vennootschappen met een zelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5) Maatschappelijk kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Op deze aandelen werd door de oprichters in geld ingeschreven en ze werden ten belope van zesduizend tweehonderd euro volgestort. De heer Vantilt Paul moet nog een bedrag van honderd vierentwintig euro volstorten. De heer Vantilt Stijn moet nog een bedrag van twaalfduizend tweehonderd zesenzeventig euro volstorten.

6) Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid voor een onbeperkte duur.

7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. In geval er meerdere zaakvoerders zijn, beschikken zij ieder afzonderlijk over de bevoegdheden vervat in de wet.

8) Maatschappelijk boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de vennootschapsakte tot en met eenendertig december tweeduizend en twaalf.

9) Aanlegging reserves: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

11) Benoemingen: Tot niet-statutaire zaakvoerder is benoemd voor onbeperkte duur, de heer Vantilt

Stijn, wonende te 3560 Lummen, Morgenstraat 20.

De heer Vantilt Stijn oefent zijn ambt bezoldigd uit.

12) Deponering van het gestorte kapitaal: Notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren bevestigt dat er een bedrag van zesduizend tweehonderd euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, nummer 001-6554570-65, geopend bij de naamloze vennootschap Fortis Bank te Helchteren op naam van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER

Notaris Natalie Cabes Houthalen-Helchteren

Een eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte wordt samen met dit document neergelegd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 31.08.2016 16574-0019-012

Coordonnées
!NSPIRE

Adresse
MORGENSTRAAT 20 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande