'T ALKENHOF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T ALKENHOF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.346.805

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14241-0176-012
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 21.06.2013 13203-0395-013
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.08.2012 12452-0376-013
03/01/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11300018*

Neergelegd

30-12-2010

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): 't Alkenhof

0832346805

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3570 Alken, O. L. Vrouwstraat 61

Onderwerp akte: Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Philippe VAN HOOF te Sint-Truiden op 30 december 2010, nog te registreren, blijkt dat: 1. de heer MICHIELSEN Philip, geboren te Turnhout op 26 juni 1977, wonende te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 11 en 2. Mevrouw FRIX Ina, geboren te Sint-Truiden op 12 juni 1979, wonende te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 11, beiden ingeschreven op de lijst van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een handelsvennootschap hebben opgericht met vaststelling van de statuten met de volgende essentile elementen:

1. De vennootschap is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming " t Alkenhof", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, O.L. Vrouwstraat 61.

2. Deze associatieovereenkomst berust op het persoonlijk vertrouwen van de geassocieerden in elkaar en de kennis en de bekwaamheid van iedere geassocieerde, wederzijdse eerlijkheid en dienstvaardigheid.

Ter vrijwaring van dit onderling vertrouwen verbinden de geassocieerden zich tot volledige geheimhouding van de inhoud van deze overeenkomst evenals van alle financile verrichtingen en vertrouwelijke informatie van en binnen de associatie. De geassocieerden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de eerbiediging van deze geheimhoudingsplicht door hun verwanten. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook gelden voor alle partijen na een eventuele beindiging van de associatie. De geassocieerden kunnen evenwel gemeenschappelijk besluiten hun professionele ervaringen mee te delen aan de overheid, wetenschappelijke instellingen of te laten verschijnen in wetenschappelijke tijdschriften.

De geheimhoudingsplicht geldt eveneens voor alle medische fondsen, speciale behandelingen of methoden, ook in de klinische scheikunde en biologie, die door de geassocieerden wordt gepreciseerd.

3. De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen: - het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde van Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;

- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening voor voornoemde activiteit;

- het verwerven en/of verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie die nuttig of nodig zijn de uitoefening van de voornoemde activiteit;

- het adviseren van bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen in diergeneeskundige zaken;

- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnosecentrum, chirurgiepraktijk, dierenkliniek (dit kan enkel na erkenning door de bevoegde Gewestelijke Raad), laboratorium in de meeste ruime zin, conform de bepalingen terzake beschreven in de Code der Plichtenleer;

- de vennootschap stelt alle middelen ter beschikking opdat de vennoten zich verder kunnen bekwamen in hun specialiteit en de studie ervan.

- de vennootschap beoogt de uitoefening van het beroep voor de vennoten te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is, momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.

Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. Voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar doel mag de vennootschap onder meer: - alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste deel van het maatschappelijk kapitaal per aandeel. Dit kapitaal werd ten belope van 6.200,00 euro volstort. De heer MICHIELSEN Philip dient nog zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) te volstorten en mevrouw FRIX Ina dient nog zesduizend tweehonderd euro ( 6.200,00) te volstorten. Zij hebben elk vijftig (50) aandelen.

5. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsakte.

6. De effecten zijn ondeelbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap erkent maar n eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, de vennootschap schorst de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Deze laatste moet in aanmerking komen om als vennoot te worden toegelaten.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze laatste moet in aanmerking komen om als vennoot te worden toegelaten.

Overdracht van aandelen onder levenden.

Vereiste toestemming:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, in zoverre het een overdracht is aan een medevennoot. Indien het een overdracht is aan een nieuwe toetredende vennoot is het unaniem akkoord vereist van alle vennoten.

De aandelen mogen onder de levenden slechts worden overgedragen aan een dierenarts, ingeschreven op de lijst van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

Formaliteiten:

Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

De vennoot die n of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegestuurd, zullen zij geacht worden zich tegen deze overdracht te verzetten.

Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt, zijn de andere vennoten verplicht indien de kandidaat-overnemer erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het aandeel aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere regeling van overname overeen te komen, tenzij zij er een koper voor vinden.

Indien de andere vennoten de oorspronkelijke overdracht hebben geweigerd, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de aandelen.

Deze waarde wordt in onderling overleg tussen alle betrokkenen vastgesteld bij unanimiteit en bij gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg tussen alle betrokkenen bij unanimiteit. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen benvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap op eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan ten vroegste drie maanden na het verzenden van het aangetekend schrijven waarover sprake in de eerste alinea van deze paragraaf, worden ingediend.

De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

De zaakvoerders sturen onverwijld een exemplaar van dit verslag naar alle vennoten. Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.

Betaling van de prijs:

De aldus bekomen prijs dient betaald te worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de vennoten over de waardebepaling.

De aandelen gaan slechts over op het moment van de betaling van de prijs.

Kosten van de procedure - Onherroepelijkheid:

De kosten van de procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn.

Recht der vennoten de vennootschap te verlaten:

Elke vennoot heeft steeds het recht de vennootschap te verlaten door het geheel pakket van zijn aandelen aan de andere vennoten aan te bieden. Deze zijn verplicht de aandelen over te nemen, volgens de regels hierboven uiteengezet. Diegene onder hen die hier niet wensen op in te gaan kunnen het aandelenpakket voegen bij het ter overname aangebodene.

Indien alle vennoten dit wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen het jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen moet de vereffening worden gesloten.

Overgang van aandelen wegens overlijden.

Vereiste toestemming:

De aandelen van een vennoot mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan bij overlijden dan op een andere dierenarts. Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere dierenarts, kan het maatschappelijk doel niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en het in stand houden van de goederen van de vennootschap.

De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, worden van rechtswege vennoot, diegene die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, hebben recht op de waarde van de naar hen overgegane aandelen. Voor zover er geen erfgenamen of legatarissen de vereiste hoedanigheid bezitten zullen de wettige erfgenamen, die aldus van rechtswege vennoot geworden zijn, binnen de maand na het overlijden van de enige vennoot de procedure aanvatten om de naam en de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen dat ze geen uitstaans meer hebben met de uitoefening van de dierengeneeskunde. Intussen blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en het in stand houden van de goederen van de vennootschap.

Formaliteiten:

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een vennoot, delen hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap mee aan de zaakvoerders bij ter post aangetekend schrijven.

De zaakvoerder verzendt onverwijld een aangetekende brief aan alle vennoten, waarin hij hun vraagt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopien voegt van de brieven die hij ontvangen heeft.

Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de vennoten die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.

Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt wordt gehandeld zoals vermeld onder de punten B, C en D van voorgaand artikel 9bis die mutatis mutandis toepassing zullen vinden.

7. Het boekjaar begint op n januari en verstrijkt op eenendertig december van elk jaar.

8. Een gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur ten maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in het oproepingsbericht. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering naar de eerstvolgende werkdag verschoven worden. Indien er slechts n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

9. Zolang de vennootschap slechts n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Enkel dierenartsen kunnen bestuursfuncties waarnemen.

Als er slechts n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

10. reserves-winstverdeling: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Maandelijks wordt een vast bedrag aan elke geassocieerde uitgekeerd volgens onderlinge overeenkomst. De definitieve afrekening gebeurt bij het afsluiten van het boekjaar.

De associatiewinst wordt onder de geassocieerden verdeeld volgens de volgende sleutel: elk de helft.

De geassocieerden dragen een eventueel associatieverlies volgens dezelfde sleutel als die van toepassing voor de winstverdeling. Bij eenparige beslissing kan hiervan afgeweken worden.

11. Ontbinding-vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Daarna werd een eerste algemene vergadering gehouden, waarin werd beslist tot de benoeming van twee niet-statutaire zaakvoerders: de heer MICHIELSEN Philip, voor onbepaalde duur, hetgeen door hem werd aanvaard, zijn mandaat is onbezoldigd; mevrouw FRIX Ina, voor onbepaalde duur, hetgeen door haar werd aanvaard, haar mandaat is onbezoldigd. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2011.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2012.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

met als enig doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

(get.) Philippe VAN HOOF

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
'T ALKENHOF

Adresse
O. L. VROUWSTRAAT 61 3570 ALKEN

Code postal : 3570
Localité : ALKEN
Commune : ALKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande