ABN AMRO BANK N.V.

Divers


Dénomination : ABN AMRO BANK N.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 819.210.332

Publication

28/04/2014 : toekenning volmachten
ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.T.M. van der Meer-Groos handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon aïs procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT3

- Hans Sybren Snljder

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO aile transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro), aile documenten te ondertekenen en aile handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3", "4" of "5".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelïngen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Aile kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bîj uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten is van kracht per 5 maart 2014 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van

kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht îs ingetrokken.

Amsterdam, 5 maart 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heteij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

GEUJKTUDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 5 maart 2014 voor

Hans Sybren Snijder

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het

Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

O ci

•M

fS0 "3

bl es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening
16/07/2014
Mod Word 11.1

Q:a) Irp: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter grifle van cle Rechtbank

van koophandel Antwerpen, 0:7 )UIJ

afdeling Antwerpen, op

Griffie

t1M3JILV

V( behr

aar

Bel. Staa

1111

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte: intrekking volmachten

Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. warden ingetrokken met ingang per 15 november 2013 voor:

VOLMACHT 3:

- Yves Gaubert

VOLMACHT 4:

- Danny Pepermans

met ingang per 30 november 2013 voor

VOLMACHT 4:

- Guy Mattan

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111911111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0g JULI 20%

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort)

Rechtsvorm: buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldiaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte toekenning volmachten

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van

" de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.T.M. van der Meer-Groos handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder");

, VOLMACHT 1

- Mark Johannes Gerardus van Rijt

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO aile transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 750.000.000 (zeven , honderd vijftig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en aile handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met , een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2" of "3".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van: zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van ! of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd ! aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 19 juni 2014 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de respectievelijke volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 19 juni 2014

GELIJKTIJDIGE NEERLEGG1NG;

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 19 juni 2014 voor

- Mark Johannes Gerardus van Rijt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beho&den aan het Belgisch Staatsblad

Aldus opgemaakt te-Cilr.-N.ii6t6i van der Kwast: Wettelijke vertegenwoordiger vanhet Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: R,ecto : Naam en_ hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

30/09/2014
Mod1illard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 9 SEP. 2014

afdelingefegrpen

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Illi*IMI11.Il e11811 II Il

Ondernemingsrir : 0819.210.332

Benaming

(voluit): ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm: buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor Roderveldtaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte: toekenning volmacht

tz ,

ABN AMRO Bank N.V., 'eeh naamroze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahterlean 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN MIRO"), hier vertegenwoordigd

door ondergetekenden ten Kate en M.T.M. van der Meer-Groos handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder):

VOLMACHT 4

- Ive Wauters

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO aile transacties aan te gaan die onderdeel vormen van elle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderd duizend euro), aile documenten te ondertekenen en aile handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "475" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Aile kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten is van kracht per 1 augustus 2014 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 1 augustus 2014

y

^ "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 1 augustus 2014 voor

Ive Wauters

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

26/08/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel AntwerPen

1.4 AUG. 7014

aidanbearpen

tsII *14160026*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

; Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit): ABN AMRO Bank N.V.

(verkort):

Rechtsvorm: buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor; Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte: intrekking volmachten

Volgende volmacht als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. wordt ingetrokken met ingang per 22 juni 2014 voor:

VOLMACHT

Jeff Bosmans

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

.......... ..... ...... ............ ....... ...... .....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/03/2014
Mod Word 11.1

.i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte1

*14069363*

i

111

1,1tssrgclerri for griffdo vt~+9 h'ctlerepe? van Koopbrrde1 te Arafwe;p^p, rIL

0 7 PJ FI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. worden ingetrokken respectievelijk: met ingang per 31 december 2013:

VOLMACHT 2:

- de heer Ger Huiberse

VOLMACHT 3:

- mevrouw Monique Vogelzang

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het' Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N,V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2014
Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 111111111!1111111,11gIll

~

Flaarg(cgd ter rifti van do Rodiiit.-:u

sin Mmphandmi o An7i:epogo e;2

2 0 FEB, 1014

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmachten

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.T.M. van der Meer-Groos handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad Van' Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 3

- Ivo Camille Rafal Bosteels

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3", "4" of "5".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten is van kracht per 27 januari 2014 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 27 januari 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ir1 . Voor-

Y behouden flan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belgeGELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 27 januari 2014 voor

Ivo Camille Rafal Bosteels

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NeerRsleg fer griffie von do Rechtbant van Koopfrandei te Antmrpen, op

2 .) Z0t rE

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmachten

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.T.M. van der Meer-Groos handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur'), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 2

- Bruno Jan H. De Geest

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2", "3" of "4".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT 4

- Ilse Lavens

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en aile handelingen en zaken uit te voeren die; volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel; altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere, houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of ?6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende , een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

b$'1F1f;leciet;cr 1111111111112110

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

...,--

VOLMACHT6

-

- Gerry Constant V. Saenen

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 50.000 (vijftigduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "4", "5"

of 11611 of 11711

Deze volmacht bevat NIET het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te nertstrekken om namens ABN AMRO handelingen te mogen verrichten.

Op deze volmachten is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 6 januari 2014 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de respectievelijke volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 6 januari 2014

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 6 januari 2014 voor

- Bruno Jan H. De Geest (volmacht 2)

- lise Lavens (volmacht 4)

- Gerry Constant V. Saenen (volmacht 6)

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

v'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/11/2014
Mod Word iii

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*19208237*

Voc

behoi aan Belg Staab

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 5 NOV, 2014

adilifeentwerpen

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort)

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveidlaan 5 bus 4,*600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

Volgende volmacht als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. wordt ingetrokken met ingang per 1 augustus 2014 voor:

VOLMACHT 4:

- Fransiscus Van Banning

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het; Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N,V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/11/2014
'13

M041 Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc

behoL

aan l

Belgi

Staag

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 5 NOV. 2014

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmachten

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en = met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.P, Koot en M.J.H. ten Kate handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 3

Danil Haas

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de, Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere: houder van een volmacht "1", "2", "3", "4" of "5".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te', verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 1 oktober 2014 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 10 oktober 2014

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

eelgisch

Staatsblad

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 10 oktober 2014 voor

Danie Haas

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

. ----' -'_'----'-_----_- _--'  _' . . .

Op de laatste IDIZ. van Luik B vermelden Naam en hoedanigheidinstrumenterendeperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2013
Mod Word 11.1

If~ `s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

t

iu 11111111

>13189 7*

Neergei:47d tep van Gu' Hechtban van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 6 VEC. 2013

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. worden ingetrokken respectievelijk met ingang per 1 november 2013 en 31 oktober 2013:

VOLMACHT 2:

- de heer Richard Brugel

VOLMACHT 3:

- de heer Adil Driver

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2013
Mod Wald 11.1.

In de bijlagen bis het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tergrife van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 3 DEC 2033

J1.1

11111111111111111111011

*13186991*

ui

i

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Volmachten

VOLMACHT "2"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahleriaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.T.M. van der Meer-Groos handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "2"(de "Procuratiehouder"):

- Yves Charles P. Beauvois

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die. onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de; Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder: de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van; een volmacht "0", "1", "2", "3" of "4".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten is van kracht per 1 november 2013 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 13 november 2013

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING;

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder volmacht 2 van 13 november 2013 voor Yves Charles P. Beauvois

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het. Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

F'w~,T72~R.7 ~aM ~" '~ft;R ~.~1' de

1

Rechtbank 2 ~ MN 21013

pen

op

Go

Griffie

*1318A5 3*

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Heraanstelling revisor

Dit de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van de ABN AMRO Group N.V, en ABN AMRO Bank N.V. d.d. 15/11/2012 blijkt dat

De Raad van Commissarissen het advies van de Audit Commissie d.d. 13/11/2012 volgt en de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, als externe accountant voor een periode van 2 jaar goedkeurt.

Amsterdam, 15 november 2012

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO Group N.V. en ABN AMRO Bank N.V, d.d. 15/11/2012.

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V..

ti_re ~~~~e,t_

~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/11/2013
Mod Wo[d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

*13175290*

N rj !,gd ter griffie vin de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

1 2 wav, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort)

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. worden ingetrokken respectievelijk;

" met ingang per 30 september 2013 en 24 september 2013:

VOLMACHT 3:

- de heer Jean Francois Malcorps

VOLMACHT 4:

- mevrouw Christine Malhaize

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto _ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/11/2013
rdod W01 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

slow

Neergelegd ter grffCe van de Raah(bank van.Koophande! te Antwerpen; op

0 ~ 11. 2013

Griffie

Ondernemingsnr: 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning en intrekking volmachten

Toekenning volmacht

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd. door ondergetekenden M.T.M. van der Meer - Groos en S.M.F. Koot, handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als, procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "4"(de "Procuratiehouder"):

' VOLMACHT"4":

- de heer Rudi W.M. Niessen

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van. ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen: vijfhonderd duizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel; altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met: een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te. verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende: een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Deze volmacht is van kracht per 18 september 2013 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken.

Amsterdam, 30 september 2013

Intrekking volmachten

Volgende volmachten ais Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. worden ingetrokken met ingang, respectievelijk per 24 juni 2013 en 30 maart 2013 :

VOLMACHT "3":

- mevrouw Els Breyne

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad VOLMACHT "4":

- de heer Jo Bataillie

......... Y- -y

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-De afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 30 september 2013, gelegaliseerd op 11 oktober 2013 voor de volgende persoon:

VOLMACHT "4":

- De heer Rudi W.M. Niessen

- De afzonderlijke beslissing tot intrekking van de volmachten van 21 oktober 2013, gelegaliseerd op 23 oktober 2013 van volgende personen

VOLMACHT "3":

- mevrouw Els Breyne

VOLMACHT "4":

- de heer Jo Bataillie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank KV.

" ;_ _ .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2013
Mod wort! 11.1

J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

1111111 j1,13411111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Kuopbandel te Aarireipen, op

t19 JON1 1011.

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

VOLMACHT "4"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden M,A.R.R Wilbrink en M.J.H. ten Kate handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "4"(de "Procuratiehouder):

VOLMACHT "4"

- Isabelle Marie B. HONNAY

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zex maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 2 mei 2013 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken,

Amsterdam, 2 mei 2013

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming van procuratiehouder van 2 mei 2013 voor de volgende persoon : VOLMACHT 0:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

,..

Voor-behoudvn 'n aan het Belgisch staatsblad

VOLMACHT 4:

- Isabelle Marie B. HONNAY.

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

or de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 05.06.2013 13157-0094-003
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 05.06.2013 13154-0484-010
10/05/2013
Mod word 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

elljiloql!ljp1111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van2tierete Antwerpen''

op

dernier

rr re

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

l3ijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

VOLMACHT "4"

ABN AMRO Bank N.V een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden M.J.H. ten Kate en D.D,C. Nagels handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houders van een volmacht "4"(de "Procuratiehouder"):

- Erwin Renaat L Holsters

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van, of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten is van kracht per 15 april 2013 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van Kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 15 april 2013

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder volmacht 4 van 15 april 2013 voor Erwin Renaat L Holsters

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/04/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte111111ilicvrgeiegd ier gr7c von (le. von ffaaphondef

# 7 APR. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

VOLMACHTEN "1", "3" en "4"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden M.J.H. ten Kate en D.D.C. Nagels handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen ais procuratiehouders van ABN AMRO en houders van een volmacht "1" of "4" (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT "1":

- Belinda Schouten

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO aile transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 750.000.000 (zevenhonderdvijftig miljoen euro), aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "0", "1" ,"2" of

 3

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT "4"

- Marc Yves J. Bourdoux

- Danny Adolf M. Pepermans

- Karel Barti. Vanhuysse

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6",

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te. verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

2

t

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zex maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmachten is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 19 maart 2013 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken.

Amsterdam, 19 maart 2013

Tevens bevestigt ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden M.J.H. ten Kate en M.A.R.R. Wllbrink handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), de benoeming van de volgende personen als procuratiehouders van ABN AMRO en houders van een volmacht "3" of "4" (de "Procuratiehouder" ):

VOLMACHT "3":

- Wim Gerard M. Standaert

- Ingrid Lies A. Donn

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om, namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de vocrwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3,,, "4 of "5".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden cp een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT "4"

- Sophie Maire O. Bebin-Oldenhove

- Johan Tony M. Van Camp

Jaap-Jan Ernst van der Kloet

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmachten is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 12 maart 2013 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken.

Amsterdam, 12 maart 2013

Voor-

beliouden

aan het

13elgisch

" Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 19 maart 2013 voor de volgende

personen:

VOLMACHT 1:

- Belinda Schouten

VOLMACHT 4:

- Marc Yves 3, Bourdoux

- Danny Adolf M. Pepermans

- Karel Bart L Vanhuysse

- de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 12 maart 2013 voor de volgende personen:

VOLMACHT 3:

- Wim Gerard M. Standaert

- Ingrid Lies A, Donn

VOLMACHT 4:

- Sophie Marie O. Bebin-Oldenhove

- Johan Tony M. Van Camp

- Jaap-Jan Ernst van der Kloet

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/04/2013
r4 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechthanlr van Koophandel te Antwerpen, op

;1 1 APR, 2013

Griffie

LIEU

IIA

i IA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondememingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

' Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. worden ingetrokken met ingang per;

1 januari 2013:

VOLMACHT 2:

- de heer Richard Wiersma

VOLMACHT 6:

- mevrouw Ann Koekhoven

De volgende volmacht als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. wordt ingetrokken met ingang per; 28 februari 2013:

VOLMACHT 3:

mevrouw Joyce Huntjens

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het; Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Neerlegging verslagenOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

a

BE Sta

111111111(111,11111111

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V. (verkort) :

NNeergoregd ter griffie van de Rechtent& van Koophandel te Antwerpen, 0~ 2 HOU 2013

Griffie

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor; Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

VOLMACHTEN "2" en "4"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden M.J.H. ten Kate en D.D.C. Nagels handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen ais procuratiehouders van ABN AMRO en houders van een volmacht "2" of "4"(de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT "2":

- Mark Johannes Gerardus van Rijt

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2", "3" of "4",

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende' een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT "4"

- An Leontina A Blommaert

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag warden verstrekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

. 4(

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op deze volmachten is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 19 februari 2013 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken.

Amsterdam, 21 februari 2013

GELIJiCTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 21 februari 2013 voor de volgende personen:

VOLMACHT 2:

- Mark Johannes Gerardus van Rijt

VOLMACHT 4:

- An Leontina A Blommaert

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

1bor-

eliahi$ ?en

abn het

Belgisch

Staatsblad

i r--

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte1111111j1IMICIII1111

bergelegd fer griffie van de Rcrhtbnle'

van Koophandel te Antwsrpen, ofl

1 1 EEB, NU

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten

VOLMACHTEN "0", "2","3" en "4"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D. Balen en M.J.H. ten Kate handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouders van ABN AMRO en houders van een volmacht "0", "2", "3" of "4"(de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT "0":

- Erik Adriaan Jens

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een onbeperkt bedrag, aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "0", "1" of "2".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt,

VOLMACHT "2":

- Klaas Johan Compagner

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 30.000.000 (dertig miljoen euro), aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2", "3" of "4".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

a ~ #

%

.l.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT "3":

- Jan Willem Blok

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3", "4" of "5",

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT "4"

- Karina Louisa Geyskens

- Yolande Rong

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en aile handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zex maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmachten is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 18 januari 2013 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken.

Amsterdam, 22 januari 2013

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 22 januari 2013 voor de volgende

personen:

VOLMACHT 0:

- Erik Adriaan Jens

VOLMACHT 2:

- Klaas Johan Compagner

VOLMACHT 3:

-Jan Willem Blok

VOLMACHT 4:

-Karina Louisa Geyskens

-Yolande Rong

behouden aan het Belgisch $taatsblad

Aldus opgemaakt te Berchem door de __'--heer Victor --- van der--_--_ Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van LllB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

\erug: Naam en handtekening

20/02/2013
Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte30517

p~f~ ~~r~~e~ti 1~~';r 'l' ; "

van Koopnandej te ArgwerPe o$~ E B 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor. Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "0"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D. Balen en M.J.H. ten Kate handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de `Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "0" (de "Procuratiehouder")

- Victor Hendrik van der Kwast

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een onbeperkt bedrag, aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "0", "1" of "2".

: Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te: verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende' een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 1 december 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 23 januari 2013

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming van procuratiehouder van 23 januari 2013 voor de volgende

persoon:

Volmacht 0;

- Victor Hendrik van der Kwast

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van heti. Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.,, _ ...... .............

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2012
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "4"

ABN AMRO Bank N.V een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en

" met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van, de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D. Balen en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur'), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "4" (de "Procuratiehouder")

- Stephanie Marcella Frans Leon Hennissen

" De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

" Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te' verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van, zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van. of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende niet deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd' aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 8 november 2012 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 8 november 2012

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

le4rgafegd lor g1 c van dc P.c van !loophandel te Antwerpen, op

c

Griffie

ill i~iui iiiui~u

1 20903

II III

~,~.:~w'r+" k~r`++~i Wu~~~~~~~+# Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming van procuratiehouder van 8 november 2012 voor de volgende

persoon:

Volmacht 4;

- Stephanie Marcella Frans Leon 1-lennissen

' Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het

Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.Nh.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2012
r... Mod Won] 11.1

.r.w" s..wr In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VIIIIII ~~III II~IIII I

~iaias4i3"

hersen e van da #ockibeuit v~rn Kocpettrdd Antierspen, op

0 5 NOV. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank M.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. worden ingetrokken met ingang per 28 augustus 2012:

VOLMACHT 3:

- mevrouw Magda Pharazyn

- de heer Ivo Bosteels

VOLMACHT 2:

- de heer Humphrey Martherus,

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/10/2012
Mod Word 11.1

MIMokTM~~wq In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktei'

UV~ AIIA NIIVIIIu II~NII u

*12176169*

theirgelligd far griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpon, op qh

Griffie

. Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "2"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van

" de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D. Balen en M.M, Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouders

" van ABN AMRO en houders van een volmacht "2" (de "Procuratiehouder"):

Willemina Gerdina Beumer

- Ben Alice V. Weekers

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en aile handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2", "3" of "4".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt,

" Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd. aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 14 september 2012 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 17 september 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

: b

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 17 september 2012 voor de

volgende personen:

Volmacht 2:

- Willemina Gerdina Beumer

- Ben Alice V. Weekers

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/08/2012
Mod Wond 11.1

dan

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteIiI IIIIIIIIIII~ IIIIYI Illlh

xiaiassaa"

,~ef,^go' ter griffie von de Rt'. `-

goo;ohodella Antwerpen, (;j-,e

o e A116. 7012

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank Nr-V:

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "3"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en, met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van: de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D. Balen en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van: ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "3" (de "Procuratiehouder"):

- Anouchka Guy M. Saerens

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder: noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een

volmacht 11111, 11211, 11311, "411 of "5"

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van' zes maanden mag worden verstrekt,

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van: of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 8 juni 2012 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 14 juni 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming van procuratiehouder van 14 juni 2012 voor de volgende

persoon:

Volmacht 3:

- Anouchka Guy M. Saerens

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2012
Mod Word 11.1

Pa.r4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie ynn de Rechibank van Koophandel Ie Antwerpen, op

Griffie 0 8 AUG. 2012

e

j1 Y

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank (V V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHTEN "3" , "4" en "6"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden M.A.R.R. Wilbrink en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur pan ABN AMRO. " (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen ais, procuratiehouders van ABN AMRO en houders van een volmacht "3","4" of "6" (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT "3":

- Els Breyne

- Andr C, M. De Keere

- Rudy Louis J. De Wyngaert

- Yves Erwin Goubert

- Michel Francois Maria Joly

- Filip Marc Anne-Marie Koumans

- Jean-Franois Laurent G. Malcorps

- Pierre-Jean Daniel Armand Nobcourt

- Jan Petrus I. Ost

- Carlos Renier

- Gunther Emma A. Van Dongen

- Rudi Guido A. Vandersteen

- Monique Jessica Vogelzang

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO aile transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen; vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met, een andere houder van een volmacht "1", "2", "3", "4" of "5".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT "4":

- Johan Azou

- Jozef Antoon Pol Bataillie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Stefaan Juul Andr Broos

- Vera Caeyers

- tria Anna G. De Kegel

Lientje De Maeyer

- Linda De Roover

- Carine Caroline J. De Ryck

- Willy Debie

- Hilde Hlne Decommer

- Pieter Den Boer

- Carine Sylvia C. Deramaix

- Genevive Marie Philippe Giot

- Vijay Geel

- Linda Ghislaine Herbots

- Ingrid Bertha Robert Janssens

- Herbert Ketels

- Peter Alfons M. Maerevoet

- Guy Jacques A. Mattan

- Anouk Paes-Janssen

- Dominique Pascale Simonne Roose

JGrgen Merlo F. Ruytings

- Romina Concetta Santelia

- Jeroen Carl H. Schoonjans

- Erwin Stalmans

- Sylvie Taeter

Franciscus Van Banning

- Agnes Van Caeyzeele

- Gerald Evelyn J. Van Cutsem

- Kim Van Driessche

- Luc Van Giel

- Katrien Sophie C. Van Malleghem

- Philippe Vandenbroecke

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4","5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

VOLMACHT "6":

- Liliane Francois C. Gelens

- Ann Celina Koekhoven

- Patricia Mullens

- Rudiger Walther Maurice Niessen

- Walter Armand M. Pax

- Guido Putteneers

- Yolande Rong

- Geert Joannes M. Van lmpe

- Gerda Verhoelst

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 50.000 (vijftig duizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "4" "5" "6" of "7"

Deze volmacht bevat NIET het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO handelingen te mogen verrichten.

qi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op deze volmachten is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmachten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 1 juli 2012 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmachten zijn ingetrokken.

Amsterdam, 28 juni 2012

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 28 juni 2012 voor de volgende

personen:

VOLMACHT 3:

- Els Breyne

- Andr C. M. De Keere

- Rudy Louis J. De Wyngaert

- Yves Erwin Goubert

- Michel Francois Maria Joly

-filip Marc Anne-Marie Koumans

- Jean-Franois Laurent G. Malcorps

- Pierre-Jean Daniel Armand Nobcourt

- Jan Petrus I.Ost-- _

- Carlos Renier

- Gunther Emma A. Van Dongen

- Rtidi Guido A. Vandersteen

- Monique Jessica Vogelzang

VOLMACHT 4:

- Johan Azou

- Jozef Antoon Pol Bataillie

- Stefaan Juul Andr Broos

- Vera Gaeyers

- Ina Anna G, De Kegel

- Lientje De Maeyer

- Linda De Roover

- Carine Caroline J. De Ryck

- Willy Debie

- Hilde Hlne Decommer

- Pieter Den Boer

- Carine Sylvia C. Deramaix

- Genevive Marie Philippe Giot

- Vijay Goal

- Linda Ghislaine Herbots

- Ingrid Bertha Robert Janssens

- Herbert Ketels

- Peter Alfons M. Maerevoet

- Guy Jacques A. Mattan

- Anouk Paes-Janssen

- Dominique Pascale Simonne Roose

- Jrgen Mario F. Ruytings

- Romina Concetta Santelia

- Jeroen Carl H. Schoonjans

- Erwin Stalmans

- Sylvie Taeter

- Franciscus Van Banning

- Agnes Van Caeyzeele

- Gerald Evelyn J. Van Cutsem

- Kim Van Driessche

- Luc Van Giel

- Katrien Sophie C. Van Malleghem

- Philippe Vandenbroecke

VOLMACHT 6:

- Liliane Francois C. Gelens

Ann Celina Koekhoven

- Patricia Mullens

- Rudiger Walther Maurice Niessen

- Walter Armand M. Pax

- Guido Putteneers

-Yolande Rong

- Geert Joannes M, Van Impe

- Gerda Verhoelst

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Voce-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 06.07.2012 12271-0554-003
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 06.07.2012 12271-0556-009
25/06/2012
Mod Word 11.1

j_~l~i c=BL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffie van Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

"i

Griffie

*iau isis*

1

Vo 11

beho

aan

Belg

Staat

111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank

(verkort) :

Rechtsvorm buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "4"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D. Balen en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van. ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouder. van ABN AMRO en houder van een volmacht "4" (de "Procuratiehouder"):

- de heer Jef Rob J. Bosmans

- de heer Serdar Mitis

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die' onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen; vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die' volgend de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel: altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevogdhedn' dient uit te oefenen gezamenlijk met: een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te. verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende:' een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van'. of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 19 maart 2012 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken,

Amsterdam, 23 maart 2012

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

klE

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 23 maart 2012 voor de volgende

personen:

Volmachten 4:

- de heer Jeif Rob J. Bosmans

- de heer Serdar Mitis

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/03/2012
[le Mal Watd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lI 1H11 IIlIII11UhIHIlh0 65NI

*12690*

11

- r ~~jfii

.. ~.

2 0 MA 02012

Griffie

Ondernemingsnr : 081921 0332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor:. Roderveldlaan 5 b4, B-2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "4"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D.Balen en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "4" (de "Procuratiehouder"):

- mevr. Nancy Julia L. Verspreet

- mevr. Christine Malhaize

- mevr. Ingrid Louisa M. Corluy

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO aile transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van E 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4" of "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 17 februari 2012 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 27 februari 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden utedhet Belgisch Staatsblad

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 27 februari 2012 voor de volgende

personen:

Volmachten 4:

mevr, Nancy Julia L. Verspreet

- mevr. Christine Malhaize

- mevr. Ingrid Louisa M. Corluy

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N,V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/03/2012
Mod Word 11.1

_~~~ -+~ I "s ~ ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I IlflI iuiiiiio i11iuueiie

*12049791*

NeerrC:cri t,r Gele van de

, .,, !lavaret) Rechtbank van l ~ ;-~~~~ ~~; ~ ~ ~~-: ! .~~~ pe op

21 FEB 2012 Meier,

Ondernemingsar : 0819210332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor Roderveldlaan 5 b4, B-2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "1"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden P.S. Mooij en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "1" (de "Procuratiehouder"):

- de heer Frank Paul M. Coenegrachts

de heer Kurt Looyens

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van E 750.000.000 (zevenhonderdvijftig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2" of

3

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt,

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van'. of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 1 december 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 9 november 2011

VOLMACHT "2"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden P.S. Mooij en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "2" (de "Procuratiehouder"):

- de heer Erik August M. Alens

- de heer Johan Azou

- de heer Jozef Antoon Pol Bataillie

- mevr. An Leontina A. Blommaert

- de heer Humphrey Ronald Martherus

- mevr. Els Breyne

- de heer Richard Marinus Cornelis Brugel

- mevr. Nancy Cappaert

- mevr. Marleen Celen

- de heer Gunther Emma A. Van Dongen

- de heer Yves Erwin Goubert

- de heer Gerardus Arie Hendrikus Huiberse

mevr. Ingrid Bertha Robert Janssens

- de heer Michel Franois Maria Joly

- de heer Andr C.M. De Keere

- mevr. Ann Celina Koekhoven

- de heer Filip Marc Anne-Marie Koumans

- de heer Peter Alfons M. Maerevoet

- mevr. Nicole Malchair

- de heer Jean-Franois Laurent G. Malcorps

mevr. Katrien Sophie C, Van Malleghem

mevr. Patricia Mullens

- de heer Rudiger Walther Maurice Messen

- de heer Pierre-Jean Daniel Armand Nobcourt

- de heer Jan Petrus I. Ost

- de heer Carlos Renier

- mevr. Linda De Roover

- mevr. Solange Josephina Maria Hubertina Rouschop

- de heer Jeroen Carl H. Schoonjans

- mevr. Belinda Schouten

- mevr. Sabine Edward A. Smets

- de heer Erwen Stalmans

- de heer Rudi Guido A. Vandersteen

- de heer Rene Vanrijkel

- mevr. Gerda Verhoelst

- de heer Rudy Louis J. De Wyngaert

- de heer Richard William Wiersma

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van 30.000.000 (dertig miljoen euro), aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "0", "I", "2", "3" of "4",

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 1 december 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 9 november 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

WOLMACHT "2"

4 ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en

met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO") hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D.Balen en M.M. Brouwer-ten Hoven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "2" (de "Procuratiehouder"):

- Monique Jessica Vogelzang

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van E 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "0", "1", "2", "3" of "4".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 1 december 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang n geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 5 december 2011

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 9 november 2011 en 5 december

2011 voor de volgende personen:

Volwachten 1:

- de heer Frank Paul M. Coenegrachts

- de heer Kurt Looyens

Volmachten 2:

- de heer Erik August M. Agens

- de heer Johan Azou

- de heer Jozef Antoon Pol Bataillie

- mevr. An Leontina A. Blommaert

- de heer Humphrey Ronald Martherus

- mevr. Els Breyne

- de heer Richard Marinus Comelis Brugel

- mevr. Nancy Cappaert

- mevr. Marleen Celen

- de heer Gunther Emma A. Van Dongen

- de heer Yves Erwin Gaubert

- de heer Gerardus Arie Hendrikus Huiberse

- mevr. Ingrid Bertha Robert Janssens

- de heer Michel Franois Maria Joly

- de heer Andr C.M, De Keere

- mevr. Ann Celina Koekhoven

- de heer Filip Marc Anne-Marie Koumans

- de heer Peter Alfons M. Maerevoet

- mevr. Nicole Malchair

- de heer Jean-Franois Laurent G. Malcorps

- mevr. Katrien Sophie C. Van Malleghem

- mevr. Patricia Mullens

- de heer Rudiger Walther Maurice Niessen

- de heer Pierre-Jean Daniel Armand Nobcourt

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

71, +.

"

de heer Jan Petrus I. Oit

- de heer Carlos Renier

- mevr. Linda De Roover

- mevr. Solange Josephina Maria Hubertina Rouschop

- de heer Jeroen Cari H. Schoonjans

- mevr. Belinda Schouten

- mevr. Sabine Edward A. Smets

- de heer Erwen Stalmans

- de heer Rudi Guido A. Vandersteen

- de heer Rene Vanrijkel

- mevr. Gerda Verhoelst

- de heer Rudy Louis J. De Wyngaert

- de heer Richard William Wiersma

- mevr. Monique Jessica Vogelzang

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2012
~

Mad Word 1 i.1

t I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerleg " in " ter griffie van de akte

MONITEUR aair;w

-2 -0

'- 2012 Nee

elegd ter griffie var (iG qechlfoertk

oopharldel te Aritwerpe Qp

2 G JAP. 2012

BEL~

sT

AL>TSi3 BESTUUR

11111111i~Aia~umumaosssoa"

Iiijlign Ei/071012 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr : 0819210332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 b4, B-2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking volmachten

De ondergetekenden, M.L.G. van Tunen en D. Balen hebben, ingevolge de machten hen op 15 juni 2010 toegekend door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., opgericht volgens Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam, Nederland, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), conform het beleid van ABN AMRO Bank N.V. besloten om de volgende volmachten in te trekken:

Naam Volmacht type Datum van uitgifte Datum van intrekking

Guido Ludo J. Cloetens 3 1 juli 2010 28 februari 2011

Odette Helena E. Dendas 3 1 juli 2010 31 mei 2011

Jolle Kermarrec 3 1 juli 2010 15 april 2011

Amsterdam, 21 september 2011

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de revocatie van de volmachten dd. 21 september 2011

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/02/2012
Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw IUl1l 111fl 111111 11 Il Il iII

*1]035605'

Ondernemingsnr : 0819210332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 b4, B-2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : volmachten

VOLMACHT "3"

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden D.Balen en M.M. Brouwer-ten Moven handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van een volmacht "3" (de "Procuratiehouder"):

- mevr. Lientje De Maeyer

- mevr. Ina Anna G. De Kegel

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van 10.000.000 (tien miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3", "4" of "5".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 5 december 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 15 december 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.MONITEUR ~a DIRECTION/,,.=: iecfli^^ a,

M~~~,2012 2 S eV. 7917.

BELGISCH S

BEST t1R Griffie

wijlagen bij liet Belgiscli Staatsblad - i0/627/012 - Annexes du Moniteur belge

le,* I.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladGELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de afzonderlijke beslissingen tot benoeming van procuratiehouder van 15 december 2011 voor de

volgende personen:

Volmachten 3:

- de Lientje De Maeyer

- de Ina Anna G. De Kegel

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2011
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grfiffe van de

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op

De Grif er.

Griffie

1111 R111111111

*11173651*

tIIOndernerningsnr : 0819210332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

" Bijkantoor : Roderveldlaan 5 b4, B- 2600 Berchem

Onderwerp akte : ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger

De Raad van Bestuur besluit met ingang van 1 september 2011 tot het eervolle ontslag van de heer P. Steijven als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor en benoemt de heer V. van der Kwast als, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgsiche bijkantoor.

Amsterdam, 14 september 2011

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- het uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van ABN AMRO Group N.V. en* ABN AMRO Bank N.V. op woensdag 14 september 2011, gedateerd 28 september 2011

Aldus opgemaakt te Antwerpen door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V. op 11 oktober 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/02/2015
fi

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4 1111111 11111,11! i YIRechtbank van koophandel

Antwerpen

13 FEB. 2015

afdelegigibverpen

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmacht

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M,A.R.R. Wilbrink handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 4

-Thierry Vital M. Mast

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing, Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 22 januari 2015 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 22 januari 2015

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 22 januari 2015 voor

Thierry Vital M, Mast

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Vpore

~ehouden

aan het

Belgisch

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de Matste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 01.07.2011 11264-0485-003
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 01.07.2011 11264-0481-008
17/05/2011
Mal 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

1

11111!01111,11.0111I91111

ilee.%gslegd fe, griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

05 MEI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0819210332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor : Roderveldlaan 5 b4, B- 2600 Berchem

Onderwerp akte : uitgifte nieuwe volmachten

de ondergetekenden, P.S. Mooij en D. Balen hebben ingevolge de machten hen toegekend door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., opgericht volgens Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam, Nederland, hierna te noemen "de Bank", hen toegekend op 1 december 2010 met ingang van 15 november 2010 bij besluiten van 4 januari 2011, 10 februari 2011 en 28 februari 2011 besloten om onderstaande personen te benoemen tot procuratiehouder van de Bank en zij wordt met ingang van 4 januari 2011, respectievelijk 7 februari 2011 en 18 februari 2011 gemachtigd om als procuratiehouder en lasthebber van de Bank op te treden:

1. ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 (de "Bank") bevestigd hierbij namens de Raad van Bestuur van de Bank (de "Raad van Bestuur") de benoeming van Solange Josephina Maria Hubertina Rouschop als procuratiehouder van de Bank en houder van een volmacht "2" (de "Procuratiehouder).

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens de Bank alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van de Bank tot een bedrag van euro 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3" of "4".".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens de Bank uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 4 januari 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door de Bank dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 4 januari 2011

2. ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 (de "Bank") bevestigd hierbij namens de Raad van Bestuur van de Bank (de "Raad van Bestuur") de benoeming van Edo Ktihlinger als procuratiehouder van de Bank en houder van een volmacht "2" (de "Procuratiehouder) .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens de Bank alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van de Bank tot een bedrag van euro 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "V, "2", "3" of "4".".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens de Bank uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 7 februari 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door de Bank dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 10 februari 2011

3. ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam , ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 (de "Bank") bevestigd hierbij namens de Raad van Bestuur van de Bank (de "Raad van Bestuur") de benoeming van Gerardus Arie Hendrikus Huiberse als procuratiehouder van de Bank en houder van een volmacht "2" (de "Procuratiehouder) .

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens de Bank alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van de Bank tot een bedrag van euro 30.000.000 (dertig miljoen euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een lid van de Raad van Bestuur of met een andere houder van een volmacht "1", "2", "3" of "4".".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens de Bank uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de interpretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 18 februari 2011 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door de Bank dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 28 februari 2011

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de afzonderlijke beslissing tot benoeming tot procuratiehouder van Solange Josephina Maria Hubertina

Rouschop dd 4 januari 2011

- de afzonderlijke beslissing tot benoeming tot procuratiehouder van Edo K6hlinger dd 10 februari 2011

- de afzonderlijke beslissing tot benoeming tot procuratiehouder van Gerardus Arie Hendrikus Huiberse dd

28 februari 2011

- de beslissing van de Raad van Bestuur van 1 december 2010 met betrekking tot de toekenning van

volmachten

Aldus opgemaakt te Antwerpen door de heer Peter Lambertus Josephus Steijven, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/03/2011
Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iioase3a

1eerge%gd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel l AatwerpBn, If

21 NbP 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0819210332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor : Roderveltlaan 5 b4, B- 2600 Berchem

Onderwerp akte : intrekking volmachten

de ondergetekenden, M.L.G. van Tunen en D. Balen hebben ingevolge de machten hen op 15 juni 2010

" toegekend door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., opgericht volgens Nederlands recht en gevestigd te Amsterdam, Nederland, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder het nummer 34334259, "de Bank", conform het beleid van de ABN AMRO Bank N.V. besloten om de volgende volmachten in te trekken:

Naam Volmacht type Datum van uitgifte Datum van intrekking

Els Decouttere 3 1 juli 2010 3 september 2010

Arthur Van der Linden 2 1 juli 2010 31 januari 2011

Jan Luyten 3 1 juli 2010 30 november 2010

Edwine Merckx 3 1 juli 2010 31 december 2010

Koen Spinoy 2 1 juli 2010 31 januari 2011

Peter Timmermans 3 1 juli 2010 30 november 2010

Amsterdam, 14 februari 2011

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de revocatie van de volmachten dd. 17 februari 2011

Aldus opgemaakt te Antwerpen door de heer Peter Lambertus Josephus Steijven, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

11/03/2015
4,ve~~t !~ Mod Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

Antwerpen

2 7 FEB, 2015

afdelingUtt4pen

iw

Voor-behoudE aan het Belgisc Staatsbh,

Ondememingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

OndCrwerp akte : toekenning volmacht

AE3N AMRO Bank N.V een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahleriaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S,M.F. Koot en M.A.R.R. Wilbrink handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder")

VOLMACHT 4

- Karel Johan B. Spruyt

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een Ir' zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van, of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 6 januari 2015 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van, kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken,

Amsterdam, 6 januari 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 6 januari 2015 voor

Karel Johan B. Spruyt

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voer-

berh& den

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

a

f ,ii

ii.~

20/03/2015
voor-

behoude aan hel Belgisci

Staatsble

BijlagenTi j het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Motl WaM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rii i in ii o i ii III~I~~ NI

>15042281*

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmacht

" ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.A.R.R. Wilbrink handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 4

- Steven De Cock

Antonius Emilius Leonardus Maria Heijnen

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die: volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel, altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met: een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6"

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te, verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Aile kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmachten zijn van kracht per 16 februari 2015 en eindigen met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de respectievelijke volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 16 februari 2015

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

10 TART 2015

afdeling Anbelffit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

iitoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 16 februari 2015 voor

Steven De Cock

Antonius Emilius Leonardus Maria Heijnen

Aldus opgemaakt te Berohem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V,

ci

te

1.1

ci

o

e

n:3

rilci

>11

ci

uneq

eq

cd

cd

cd

41

fie

fire

rzr

lm

la

lte

,.

^ ^' --'---'--'-' ---'------'--------'-'--'---- -----'---------'---' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

24/04/2015
~~ # . I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Mod Word 11.1

na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIIIIIIIIII lII

*15059954*

i

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmacht

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1 082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.A.R.R. Witbrink handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende persoon ais procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 4

- Tim De Vis

- Julie Yasmina F, Elaheebux

- Caroline Isabel de Feijter

- Filip Paimans

- Jurgen Carolus M. Laenen

- Philippe Jacques G. Grutman

- Peter Henri M. De Clerck

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van aile activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), aile documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 18 maart 2015 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van: kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 18 maart 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel Antwerpen

14 APR, 2015

afdeling Ar%riffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor trouoon J aan het Belgisch Staatsblad

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 18 maart 2015 voor

- Tim De Vis

- Julie Yasmina F. Elaheebux

- Caroline Isabel de Feijter

- Filip Palmans

- Jurgen Carolus M. Laenen

- Philippe Jacques G. Grutman

- Peter Henri M. De Clerck

Aldus opgemaaKt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2015
Mod Won] 11,1

EgEirj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 9 JUH 2015

afdeling An

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmachten

Volgende volmachten als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. wordt ingetrokken:

met ingang per 20 april 2015 voor:

VOLMACHT 4:

- Ingrid Corluy

met ingang per 31 december 2014 voor:

VOLMACHT 3:

- Frank De Clippeteir

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het, Belgisch bijkantoor vah ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

Rechtbank van koopt asdel

Antsereen

09 JUNI 2015

aftliodeverpen

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmacht

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en. met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister vang de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd: door ondergetekenden J.C. Bokslag en M.A.R.R. Wilbrink handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouder van: ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 4

- Marijke Alida A. Everaert

- Willem Fransiscus Jonkers

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die, onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen; vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die: volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel, altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met. een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te' verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende' een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van' zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van' of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland..

Deze volmacht is van kracht per 4 mei 2015 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving: door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 4 mei 2015

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

StaatsbladGELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissing tot benoeming als procuratiehouder van 4 mei 2015 voor:

- Marijke Alicia A, Everaert

- Willem Fransiscus Jonkers

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2015
Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor: Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : toekenning volmachten

ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en, met Hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van, de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34334259 ("ABN AMRO"), hier vertegenwoordigd, door ondergetekenden S.M.F. Koot en M.E. Heijckmann handelend namens de Raad van Bestuur van ABN AMRO (de "Raad van Bestuur"), bevestigt de benoeming van de volgende personen als procuratiehouder van ABN AMRO en houder van de hierna aangegeven volmacht (de "Procuratiehouder"):

VOLMACHT 4

- Manogarie Govender

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend euro), alle documenten te ondertekenen en alle hartdelingen en zaken uit te voeren die volgens de Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere houder van een volmacht "2", "3", "4", "5" of "6".

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te. verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing, Alle kwesties met betrekking tot de intrepretatie van of geschillen voortvioeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Deze volmacht is van kracht per 26 mei 2015 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

VOLMACHT 3

-Anne-Sophie Carole M. Goddeeris

De Procuratiehouder heeft een algemene volmacht om namens ABN AMRO alle transacties aan te gaan die: onderdeel vormen van alle activiteiten van ABN AMRO tot en met een bedrag van EUR 10.000.000 (tien miljoen' euro), alle documenten te ondertekenen en alle handelingen en zaken uit te voeren die vclgens de; Procuratiehouder noodzakelijk zijn, daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, evenwel altijd onder: de voorwaarde dat de Procuratiehouder deze bevoegdheden dient uit te oefenen gezamenlijk met een andere,

houder van een volmacht 71", "2", "37,.74", of "5"

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mal Word 11,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

" 150 77 7

Rechtbank van koopra=

Antwerpen

1 I JUNI 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Deze volmacht bevat het recht om een derde of derden op een ad hoc basis een schriftelijke volmacht te verstrekken om namens ABN AMRO uitsluitend nauwkeurig omschreven handelingen te verrichten betreffende een in zodanige volmacht verder beschreven transactie, welke volmacht slechts voor een maximumperiode van zes maanden mag worden verstrekt.

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Aile kwesties met betrekking tot de intrepretatie van i of geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze volmacht zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland,

Deze volmacht is van kracht per 26 mei 2015 en eindigt met onmiddellijke ingang in geval van kennisgeving door ABN AMRO dat de volmacht is ingetrokken.

Amsterdam, 26 mei 2015

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

-de afzonderlijke beslissingen tot benoeming als procuratiehouder van 26 mei 2015 voor:

Manogarie Govender

-Anne-Sophie Carole M. Goddeeris

Aldus opgemaakt le Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van ABN AMRO Bank N,V.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11111~ii~~~u~ur~~N~ww

15 99391'

MON ITEU

0 3 -07

BELGISCH S

R BELG

2015

AATSB

E

_AD

Rechtbankvan koophande4

Antwerpen

2 9 JUNI 2015

afdeling Tien

Ondernemingsnr : 0819.210.332

Benaming

(voluit) : ABN AMRO Bank N.V. (verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Bijkantoor Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking volmacht

Volgende volmacht als Procuratiehouder van ABN AMRO Bank N.V. wordt ingetrokken:

voor VOLMACHT 4: 4" e

- Karel Spruyt

met ingang per 40 juni 2015.

Aldus opgemaakt te Berchem door de heer Victor van der Kwast, wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van ABN AMRO Bank N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ABN AMRO BANK N.V.

Adresse
Zetel : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Nederland

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale