A.C.-RENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.C.-RENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 425.570.672

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 23.08.2014 14457-0480-006
13/10/2014
Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanree4aank.ve,4ieemaeziel_

mteirocnn)

2elfit

afdeling Antwerpen

orptiiitg Antwu:...m

Griffie

11111111Wiliggpl

.1" 4

Voc)r, heboud aan hc Belgise Stanteb

Ondernerningsnr 0425.570.672

Benaming

(veut) A.C.-RENT (in vereffening)

ive,rkom:

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte Naamloze Vennootschap

Bisschoppenhoflaan 342 bus 12, 2100 ANTWERPEN

SLUITING VEREFFENING

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, dd. 15 september 2014, blijkt wat volgt:

* Aan de vereffenaar wordt kwijting verleend voor haar mandaat uitgeoefend inzake de vereffening.

* Aile wettelijke documenten en bescheiden zullen, Ingevolge de vigerende wetgeving, bewaard blijven op het adres van de vereffenaar mevrouw Anny De Valck, Pottershofstraat 6, 2610 Antwerpen, en dit gedurende 10 jaren..

Alle voorgaande in acht genomen, besluit de Buitengewone Algemene Vergadering dat de Naamloze Venootschap A.C.-RENT, met ingang van 16 september 2014, definitief opgehouden heeft te bestaan en dat de vereffening hiermede eveneens gesloten is.

Antwerpen, 15 september 2014

Vereffenaar

NV Residentie Bisschoppenhof,

Vaste Vertegenwoordiger, mevrouw De Valck Anny.

Bijlagen-bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014---Annexes difiVrniter belge

Op de laatste blz. van LB vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)Men)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handlekening

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 27.08.2013 13471-0393-006
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 31.07.2012 12374-0502-006
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 30.08.2011 11488-0413-006
08/12/2010 : AN350206
06/08/2010 : AN350206
05/08/2008 : AN350206
24/08/2007 : AN350206
26/07/2007 : AN350206
19/07/2007 : AN350206
31/07/2006 : AN350206
14/11/2005 : AN350206
29/09/2005 : AN350206
14/01/2005 : AN350206
19/10/2004 : AN350206
27/05/2004 : AN350206
20/02/2004 : AN350206
07/01/2004 : AN350206
15/01/2003 : AN350206
15/01/2003 : AN350206
23/07/2002 : AN575505
05/03/2002 : AN575505
12/02/2000 : BL575505
09/12/1993 : BL575505
03/12/1993 : BL575505
01/01/1993 : BL575505
24/05/1991 : HA61526
19/01/1990 : HA61526
16/03/1989 : HA61526
18/07/1986 : HA61526
01/05/1986 : HA61526
01/01/1986 : HA61526

Coordonnées
A.C.-RENT

Adresse
BISSCHOPPENHOFLAAN 342, BUS 12 2100 DEURNE(ANTW)

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande