ACCOUNTANTSKANTOOR S.N.A.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR S.N.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.695.646

Publication

17/04/2014
mod 11.1

Vite ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteNEERGELEGD

3 - hGRIFFiE 2V1

RECH1SANK van

KOOPHAteeM MECHELEN

Prirlieu.._GtkrA

E 1I

------- ------ ^ TM

Ondernemingsnr 0871.695.646

Benaming (voluit) : S.N.A.

*14083868*

(verkort) :

Rechtsvorm burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Zandlaan 53

2560 Nijien

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING  NAAMSWIJZIGING ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING- KAPITAALVERHOGING

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathrtne Goossens te Grobbendonk op 28 maart 2014, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft

1. Naamswilziging.

De vergadering beslist nparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in 'ACCOUNTANTSKANTOOR S.N.A.'.

2. Verplaatsing van zetel.

De vergadering beslist nparig de maatschappelijke zetel per 1 juni 2014 over te brengen naar 2288., Grobbendonk-Bouwel, Droomland 8,

3. Doelswfiziging.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2013 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelswijziging verantwoordt en beslist het doel aan te vullen als volgt

'De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweentwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van ' natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vernield in artikel 6 1, 7, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die , hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1 het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken; "

2 zowel priv- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van

ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proceds, van de positie en werking van.

ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3 het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het'

verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

50 het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij

de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het'

vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6 of waarin hij de

opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6' het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de:

uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent;

10 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- - _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

b eh our aan h BeIgis

staatst

mod 11.1

Voore behouden aan iet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financile en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onreohtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor aile derden, met uitzondering van de clinten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de clinten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

" Zij mag haar doel zowel in Belgi als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van . internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een

" rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.'

4. Kapitaaiverhoqincr.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 decernber 2013 heeft beslist om een tussentijds dividend van eenenzestigduizend euro ( 61.000,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

De enige vennoot heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het . tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus nparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde vierenvijftigduizend negenhonderd euro ( 54.900,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) tot drienzeventigduizend vijfhonderd euro ( 73.500,00), zonder creatie van aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd voor de geheelheid ingeschreven door de heer Sven NUS, voornoemd. De inschrijver legt het bankattest voor waaruit blijkt dat de inschrijving gebeurde door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij de KBC Bank op rekening nummer BE60 7330 2551 5070.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 26 maart 2014 en zef door mij, notaris bewaard worden.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van vierenvijftigduizend negenhonderd euro ( 54.900,00).

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans drienzeventigduizend vijfhonderd euro ( 73.500,00) bedraagt.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder:

- de bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing ln geval van kapitaalvermindering binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan,

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vocir;-

bel ouden

aan flet

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

5. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergaderinq

getroffen beslissingen en aanpassing aan de voorschriften van het Instituut voor Accountants en

Belastingsconsulenten.

De vergadering beslist eenparig de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

6. Volmacht.

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan mevrouw MOESKOP Ellen, geboren te Lier op twaalf mei negentienhonderd eenentachtig, wonende te 2560 Nijlen, Zandlaan 53, met volgende machten

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Bij het Postbeheer, bij alle vervoer- of besteldiensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren, in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde brieven, kaarten, pakketten, collis, goederen, postliggende stukken en aile zendingen of stukken, het alles met of zonder gerdwaarden; ontlasting te geven.

Postassignaties, postcheques, postwissels, kascheques en dergelijke stukken uit te schrijven, te ontvangen, te rugtekenen en voldaan te tekenen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdrag ers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Catherine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.08.2014 14457-0173-012
30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.08.2013 13466-0547-012
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 15.08.2012 12418-0257-012
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 21.08.2011 11428-0200-012
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.08.2010 10405-0578-011
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 20.08.2009 09592-0195-011
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 03.08.2008 08522-0088-011
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 03.08.2007 07524-0142-010

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR S.N.A.

Adresse
DROOMLAND 8 2288 BOUWEL

Code postal : 2288
Localité : Bouwel
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande