2B-SAFE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B-SAFE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.508.432

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 25.08.2014 14460-0087-015
09/01/2014
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteNgPrgplead ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 3 fi ,

3

DE Ger,,, 21

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1111101

1901 230*Ondernemingsnr : 0477.508,432

Benaming (voluit) : 2B-SAFE

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 129 A bus 1

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst

Het blijkt uit een akte, verleden voor mij, meester Stefan Smets, notaris te Glabbeek, op twaalf december tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2B-SAFE", met maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 129 A bus 1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0477.508.432.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Janssen te Tienen op 25 april 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 22 mei daarna, onder nummer 20020522-86 en waarvan de statuten gewijzigd werden middels akte verleden voor notaris Albert Janssen te Tienen op 10 januari 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 6 februari daarna, onder nummer 06027707,

De vergadering nam met unanimiteit van stemmen de volgende beslissingen:

I Eerste beslissing: naamsverandering

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "2BS-GROUP".

De vergadering beslist artikel EEN der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met deze beslissing als volgt; "De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "VEIVO', gewijzigd met ingang van tien januari tweeduizend en zes in "2B-Safe", gewijzigd met ingang van 12 december tweeduizend dertien in "28S-GROUP"."

Tweede beslissing: verslag van de zaakvoerders - doelwijziging

De vergadering heeft het verslag van de zaakvoerder de dato 11 december 2013, zoals voorgeschreven door artikel 287 W.Venn. besproken en thans eenparig goedgekeurd.

De vergadering beslist met nparig goedvinden het doel van de vennootschap te wijzigen in die zin dat artikel VIER der statuten zal worden gewijzigd als volgt:

1) De zinsnede "j...] uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot het kweken en oogsten van fruit f .j' zal worden geschrapt;

2) Volgende punten zullen worden toegevoegd:

- handel n onroerend goed;

- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, met uitzondering van sociale

woningen;

- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk

zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen;

1- verrichten van technische studies en ingenieursactiviteiten.

Derde beslissing: maatschappelijke zetel

De vergadering bevestigt de beslissing van de zaakvoerder, inhoudende overbrenging van de

maatschappelijke zetel naar Glabbeek, Tiensesteenweg 129A bus 1.

De vergadering beslist artikel DRIE der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen

met deze beslissing,

Vierde beslissing: kapitaalverhoging door inbreng in geld -- afschaffing nominale waarde

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ora 09/011211T4 - AnnexeslfM niteur belge

~o

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het _ e gisc aandelen

Staatsblad De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 99.836,10, om het te brengen van 18.600,00 op 118.436,10 door de inbreng van een bedrag in geld van 99.836,10 euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door creatie van achthonderdveertien (814) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden. Deze nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden en zullen dadelijk volgestort worden.

De vergadering beslist om de nominale waarde van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen af te schaffen: elk uitgegeven aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde van het kapitaal, gelijk aan n gedeeld door het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en zonder uitdrukking van nominale waarde.

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van artikel VIJF van de statuten door volgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachttienduizend vierhonderd zesendertig euro en tien cent ( 118.436,10). Het is verdeeld in duizend aandelen zonder nominale waarde."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Stefan Smets

Samen hiermee neergelegd; uitgifte van de akte, gecordineerde statutenBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.08.2012 12426-0207-016
15/05/2012
MO Word 11.t

~~~r ~  1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~_

~~C .

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 3 MEI 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

11)11 fl111) li 1U)11) 111fl Hill

*12089773*

Vo beho aan Belg Staat

Ondememingsnr : 0477.508.432

Benaming

(voluit) : 2B-SAFE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : ESPERANTOLAAN 13 BUS 9 3300 TIENEN

(volledig adres)

Onderwerp akte ; WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 2B-SAFE BVBA

VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

BVBA 2B-Safe, Esperantolaan 13 bus 9 te 3300 Tienen.

Heden op 30/04/2012 om 20 u. werd de bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen van de BVBA 2B-Safe, Esperantolaan 13 bus 9 te 3300 Tienen.

De voorzitter leidt de vergadering in en stelt vast dat de algemene vergadering is bijeengeroepen met volgende agenda:

1.Wijziging maatschappelijke zetel BVBA 2B-Safe

De vergadering erkent zich regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om besluiten te treffen aangaande voormeld agendapunt.

BESLISSINGEN

1.De Algemene Vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de BVBA 2B-Safe, gelegen te

Esperantolaan 13 bus 9 3300 Tienen, te verplaatsen naar Tiensesteenweg 129A bus 1 te 3380 Glabbeek vanaf 01/05/2012.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering opgeheven te 20.15 uur.

Waarvan akte

Lambrechts Anita Verjans Ivo

Zaakvoerder Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.09.2011 11560-0158-016
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 17.08.2010 10419-0031-017
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09323-0232-014
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 01.07.2008 08327-0209-014
26/09/2007 : LEA021743
27/07/2007 : LEA021743
13/02/2007 : LEA021743
03/08/2006 : LEA021743
06/02/2006 : LEA021743
29/09/2005 : LEA021743
06/08/2004 : LEA021743
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.08.2015 15503-0248-015
22/05/2002 : LEA021743

Coordonnées
2B-SAFE

Adresse
TIENSESTEENWEG 129A, BUS 1 3380 GLABBEEK(ZUURBEMDE)

Code postal : 3380
Localité : GLABBEEK
Commune : GLABBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande