'T BOEIEND BORD, AFGEKORT : TBB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T BOEIEND BORD, AFGEKORT : TBB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.156.613

Publication

17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 15.01.2014 14008-0400-010
05/12/2013
Mod W ard 7 7.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bat. aa Be Stat

Nedsrgeancf ter viitio +ew ce: rechtbank van koapillme,31

Brugge - afdeling Ctootedre.~

op lr 1

2 5 NOV. 2,Mdriffie Da are>

Ondernemingsnr: 0870.156M3 -

Benaming

(voluit) : 'T BOEIEND BORD

(verkort) ; TBB

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8434 Middelkerke (Westende), Ooststraat 103 (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31 oktober 2013:

Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8630 Veurne, Ooststraat 46 bus 301.

(get).

Evelyne VERCRUYCE

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luii,,,B vermelden : F?ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0352-009
26/09/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

._~

i~~$ ce t~7s' ~~d,~ ven

r~r;~~s~1Zk vae kocepte.v.M

Zeng

.--.._J 7 SEP.01~

Te=

Griffie

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia'

IUWIAVWIMIII III~kI~WNI

" saicoas~~

Ondernemingsnr : 0870.156.613 Benaming

(voluit) : 'T BOEIEND BORD

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8810 Lichtervelde, Statiestraat 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 07/09/2012, geregistreerd te Nieuwpoort, drie bladen, geen renvooien op 11.09.2012, boek 8114, blad 18, vak 11. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), Voor De Ontvanger (getekend) E. VANDERMEIRSCH blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid s"T BOEIEND BORD", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Pierre Lesage te Hooglede op achttien november tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeven december daarna onder nummer 04167033, met eenparigheid van stemmen heeft besloten

1. EERSTE BESLUIT:

Ontslag aan de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 332

Wetboek Vennootschap.

Goedkeuring van de vooropgestelde maatregelen.

2. TWEEDE BESLUIT

Volgens artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van de doelwijziging die hij voorstelt, Tevens wordt een samenvattende staat van activa en passiva ven de vennootschap voorgelegd, afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf.

Alle vennoten erkennen dat zij van dze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in artikel 269 Wetboek van Vennootschappen.

Hiertoe wordt artikel drie van de statuten uit te breiden met de volgende tekst

alle activiteiten van toerisme, hoevetoerisme, verhuur van kamers, al dan niet met bediening van spijs en drank, dieren en gewassen,

- het verlenen van adviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen beheer,

- alle mandaten als bestuurder, zaakvoerder, aile onderzoeken, studies, opvolging van werken en andere mandaten."

3. DERDE BESLUIT

Notarile bekrachtiging van het ontslag van Mevrouw Petra Tuytten tot statutair zaakvoerder, genomen bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op dertig juni tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig augustus daarna onder nummer 08136672.

Ontslag als statutair zaakvoerder van de Heer Luc Vereecke met ingang vanaf heden. Beslissing tot kwijting voor zijn mandaat. Aanpassing van artikel twaalf van de statuten.

Benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden: Mevrouw Evelyne Vercruyce, voornoemd.

4. VIERDE BESLUIT

Beslissing om een afkorting aan de benaming van de vennootschap toe te voegen: "TBB".

Artikel n van de statuten zal dan ook voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar

naam luidt; "'T Boeiend Bord", afgekord "TBB".

5. VIJFDE BESLUIT

Beslissing om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden ~ver te brengen naar 8434

Middelkerke (Westende), Ooststraat 103.

6. ZESDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Lulk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

v or-

x behouden aan het Belgisch Staatsblad

Beslissing om het boekjaar te laten beginnen op n juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni van het volgend jaar. De algemene vergadering zal voortaan gehouden worden op de derde zaterdag van december.

Ais overgangsmaatregel wordt beslist om het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op n januari tweeduizend en twaalf, te doen eindigen op dertig juni tweeduizend dertien.

Aanpassing van artikel negentien en achtentwintig van de statuten.

7. ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen notaris Peter De Baets, te Koksijde, te gelasten met het opstellen van de gecobrdineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met

de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor publicatie dezer.VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge (getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte statutenwijziging dd 07/09/2012

-expeditie van de akte gecoordineerde statuten dd 07/09/2012

-verslag van de zaakvoerder

-staat van actief en passief

Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0513-012
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.06.2011 11223-0329-013
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 27.07.2010 10354-0129-015
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 24.07.2009 09471-0054-015
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.07.2008 08420-0062-016
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.06.2007 07321-0322-016

Coordonnées
'T BOEIEND BORD, AFGEKORT : TBB

Adresse
OOSTSTRAAT 46, BUS 301 8630 VEURNE

Code postal : 8630
Localité : VEURNE
Commune : VEURNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande