2DRIVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 2DRIVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.896.334

Publication

06/02/2013
MaG Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteHILIJEJL11

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 5 lM 2013

DE GRIF 1

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.896.334

Benaming

(voluit) : 2Drive

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtenlaan 33, 3001 Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur dd.15 december 2012 heeft beslist om de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te verplaatsen naar Place aux Foires 3 te 6940 Durbuy en dit vanaf 15 december 2012, Er wordt tevens volmacht gegeven aan de bvba Accounting & Tax Partners, vertegenwoordigd door n van haar zaakvoerders, evenals aan haar bedienden, teneinde voorde nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het uniek loket te zorgen.

Bart Landeloos,

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 24.08.2012 12451-0431-014
19/06/2012
Mod Word 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtba., vair K^^^ ~nrJ

0 8 JUNI 2012

Griffie

t tilt!! t liii,! t I M ~iii~i Haiti

*12108418*

V

ber

aa Be Sta

tiltOndernemingsnr : 0423.896.334

Benaming

(voluit) : JUMPING JACKS FLASH

(verkort) : JJF

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtenlaan 33 - 3001 Leuven-Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BESTUURDER(S)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 29/05/2012, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 04/06/2012, boek 1369 blad 18 vak 4, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap JUMPING JACKS FLASH, afgekort JJF, met zetel te Leuven-Heverlee, Ambachtenlaan 33, die met nparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De algemene vergadering besliste de statuten van de vennootschap aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur de dato 09/02/2012 (bekendgemaakt in de bijsagen tot het BS onder nr 2012031212053901) tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap van Justin Scheepmansstraat B1 in 3050 Oud-Heverlee naar Ambachtenlaan 33 in 3001 Leuven-Heverlee.

Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 3 der statuten vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leuven-Heverlee, Ambachtenlaan 33?

2. De algemene vergadering bevestigde bij authentieke akte haar beslissing van 23/12/2011 tot omzetting van de aard van de aandelen van de vennootschap. De aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam; n (1) aandeel aan toonder werd n (1) aandeel op naam. De aandelen aan toonder werden vernietigd, en alle negenduizend negenhonderdzestig (9.960) aandelen van de vennootschap werden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap. Ondergetekende notaris werd van voormelde beslissingen van de algemene vergadering in kennis gesteld bij aangetekend schrijven ontvangen op 28/12/2011.

Dienvolgens besloot de vergadering de inhoud van artikel 9 der statuten (aard van de aandelen) integraal te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

Vervolgens besloot de vergadering ingevolge de wijziging van de aard van de aandelen;

-de eerste zin van artikel 10 der statuten (overdracht van aandelen) te schrappen; deze zin luidt als volgt "De overdracht van de volstorte aandelen geschiedt door de enkele afgifte van de effekten",

-de tekst van artikel 25 der statuten (toelating tot algemene vergadering) integraal te vervangen als volgt:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

3. De algemene vergadering besliste tot (tweede) bestuurder te benoemen: de heer Landeloos Frank Ren Jean Bartholomeus, gehuisvest te Oud-HeverleeNaalbeek, Grezstraat 19. Behoudens herverkiezing verstrijkt zijn mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

4. De algemene vergadering besloot eveneens de naam van de vennootschap te wijzigen van JUMPING

JACKS FLASH (afgekort JJF) in 2Drive.

Dienvolgens werd de eerste n enige zin van artikel 2 der statuten vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap draagt de naam 2Drive."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

5. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat' voorafgaat, evenals voor de cordinatie der statuten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan "Accounting & Tax Partners BVBA", te 3001 Leuven-Heverlee, Industrieweg 4 bus 5, vertegenwoordigd door Marc Poncelet, accountant, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge huidige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1)uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en 2)gecoi rdineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

) 4' .e -3

's'il

t Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/03/2012
4 Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte*iaos3eoi*

Neergelegd ter griffie dar

Rechtbank van Koophandel

te Leuvef;i, de 2 8 FEB. 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Rfjlagen bij fret Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming 0423.896.334

(voluit) : (verkort) :

Jumping Jacks Flash JJF

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : J.Scheepmansstraat B1-3050 Oud-Heverlee

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur dd.9 februari 2012 heeft beslist om de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te; verplaatsen naar Ambachtenlaan 33 te 3001 Heverlee en dit vanaf 9 februari 2012.

Er wordt tevens volmacht gegeven aan de bvba Accounting & Tax Partners, vertegenwoordigd door n van haar zaakvoerders, evenals aan haar bedienden, teneinde voor de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor, Ondernemingen en het uniek loket te zorgen.

Bart Landeloos,

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
Mptl 2,0

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebel IV nu~wi Rnu~u 111

ai *11159995*

Be StaNeergelegd ter grilde der

Rechtbank van Koophandel

ta Leuven, de 9 I OKT, 2011

DE @ffitiffIER,

Ondernemingsnr : 0423.896.334

Benaming

(voluit) : Jumping Jacks Flash

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : J.Scheepmansstraat 131, 3050 Oud-Heverlee

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 23 mei 2011 heeft volgende beslissing' genomen :

de heer Bartholomeus Landeloos, wonende te Rue Posterie 8, 5377 Bonsin wordt herbenoemd tot:

bestuurder van de vennootschap, vanaf 23 mei 2011, voor een periode van zes jaar zijn mandaat neemt een einde met de algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt'

i per 31 december 2016.

De Raad van Bestuur dd.23 mei 2011 heeft beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een'

periode van zes jaar, met ingang vanaf 23 mei 2011 :

de heer Bartholomeus Landeloos, wonende te Rue Posterie 8, 5377 Bonsin.

Voormeld mandaat neemt een einde met de algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar dat;

i eindigt per 31 december 2016.

Bartholomeus Landeloos,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 22.08.2011 11423-0242-014
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.05.2010, NGL 26.08.2010 10448-0512-014
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 25.08.2009 09632-0042-017
17/03/2009 : LE061518
04/09/2008 : LE061518
05/09/2007 : LE061518
10/08/2007 : LE061518
27/07/2006 : LE061518
18/07/2005 : LE061518
14/02/2005 : LE061518
06/07/2004 : LE061518
21/08/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/08/2003 : LE061518
03/10/2002 : LE061518
26/06/2001 : LE061518
05/05/2001 : LE061518
17/10/2000 : LE061518
01/01/1986 : LE61518
18/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
2DRIVE

Adresse
PLACE AUX FOIRES 3 6940 DURBUY

Code postal : 6940
Localité : DURBUY
Commune : DURBUY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne